eAouxxTBftxf c BIOSCOOP The Dam Busters Hengel sport D.de Jonge L.C. HOOGERHUIS Wees niet DOM voor solide bouw en re paratie van Uw zomerhuis of bungalow, naar *•**-*. z H.H. Adverteerders Toegangskaarten Domaniale duinen Vuurtoren voor het publiek geopend I zeepieren verkrijgbaar 7 assen J. DE KONING - BURGH Lemsom 11 JULI 1958 - No.2 GRATIS VERSPREIDING TEN GERIEVE VAN DE BADGASTEN TE BURGH, HAAMSTEDE EN RENESSE Toegang alle leeftijden Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie JAC. VIERGEVER. Zaterdag 12 juli, aanv. 8 uur Maandag 14 juli, aanv. 8 uur Zan<//)oop/es van de zeepier Amoeba - i Nederlandse 3ond voor Steeds CONSUMPTIETENT SCHELPHOEK Zondags gesloten BADCOURINT Wat U ook zoekt, Levensmiddelen, Drogisterij, Tabak, Schrijfblok, Speelgoed en Souvenir of iets anders vraag eerst bij H. A. v. d. Maas 1 „CENTRA" - KRUIDENIER Burgh - Telefoon 285 '>***ww* Cliché Amoeba - Orgaan SLAGERIJ Uw adres voor fijne vleeswaren slavinken biefstuk tartaar Ie kwal, vlees Noordstraat 45, Tel. 497 HAAMSTEDE boten, de nieuwe werken voor het Drie-Eilandenplan nabij Veere, de kranen van de Kon. Mij. „De Schelde”, enz. Gezien de grote belangstelling zal het de toren niet aan be zoekers ontbreken. De toe gangsprijs bedraagt 25 cent; kinderen onder de 14 jaar zon der geleide geen toegang. Op werkdagen is de toren geopend van 9.30-11.15 en van 15.30- 17.00 uur; op zondagen van 11.00-13.00 uur. Ook nu weer is J. DE KONING uw aangewezen adres voor: EEN FIJN STUKJE VLEES PRIMA VLEESWAREN uit eigen bereiding. Noordstraat B 35 - Telef. 440 Hengels Werphengels Werpmolens Nylondraad verschillend lood Haken Dobbers Wartels, enz. RENESSE zult U niet zo gauw te zien krijgen, want zij spoelen maar zelden aan. Maar misschien hebt U toch wel eens over een inktvis gelezen. Bijvoorbeeld een opwindend verhaal van het gevecht tussen een duiker en een reuzeninktvis, anders moet U Ploegers van de zee van Victor Hugo eens lezen. En inderdaad komen er in de oceanen van die reuzen voor. Maar de inktvissen van de Noordzee zijn veel bescheide ner en worden hooguit een meter lang. Een inktvis is eigenlijk helemaal geen vis, maar behoort bij de weekdie ren en is dus verwant aan mossel, alikruik en tuinslak. Maar in die familie is het toch echt een buitenbeentje, zoals wel uit zijn signalement blijkt. Het lichaam is min of meer langgerekt en omgeven door een zakvormige mantel, waar uit een erg beweeglijke kop met twee grote ogen steekt. En boven op deze kop staan 8 of 10 armen vol zuignappen. De ze armen worden een enkele maal gebruikt om over de zee bodem te wandelen, maar die nen toch vooral om de prooi te grijpen, waarbij de zuigenap- pen een grote rol spelen. Tus sen de armen ligt de mondope ning, voorzien van hoornach tige kaken, die er uitzien als een papegaaiensnavel. Aan de HOTEL BOM, HAAMSTEDE Advertenties voor het vol gend nummer kunnen wor den geplaatst mits deze uiterlijk de dinsdag voor de uitgifte in het bezit zijn van de uitgever, Druk kerij Lakenman en Ocht- man, Jannewekken 11, tel. 01110-2255. Na een periode van tien jaar, waarin de toren niet toeganke lijk was voor het publiek, is deze traditie met ingang van eerste Pinksterdag jl. weer in ere hersteld. Het valt reeds op, dat bij het bestijgen van de 58 meter hoge en 228 treden tellende trap, dat alles keurig netjes is bij gehou den. Boven gekomen was licht- wachter P. Hart zo vriendelijk even het mechanisme te laten draaien. Het is imponerend, wanneer men de grote lamp met zijn vele hel schitterende spiegels en prisma’s langzaam rond ziet draaien. De vuurtoren is met zijn lichtsterkte van 5.200.000 internationale kaars, de sterkste van ons land en is bij goed zicht tot op ongeveer 70 km te zien. Ook de vogel- afwerende lampen zijn hier duidelijk zichtbaar. In het geheel afgesloten ge deelte is het behaaglijk warm en door de zeer grote gebogen ramen heeft men een uniek uitzicht op de gehele omgeving. Vele bezienswaardigheden mo gen door de kijkers worden be keken, zoals de trieste uit het water stekende resten van de vergane sleepboot „Ebro”, de ver op zee voorbijvarende zee- i’an <lc Haamstede: Gemeentehuis; ga rage Dijkman, Zuidstraat; mej. v. d. Stadt, Torenhoeve, vuur toren; hotel-restaurant R.T.M., station; Hotel-restaurant R.T. M„ vliegveld; J. van Dijke, winkel ingang Oostenrijks dorp Nieuw-Haamstede; C. F. van Burgh, pompstation wa terleiding Mij.; A. M. v. d. Weel, ingang duinen Westen schouwen. Burgh: gemeentehuis; cafe taria „de Westhoek”; café K. J. Bakker; pension v. d. Zande, Westenschouwen. Renesse: J. H. Borgmeijer; L. C. Hoogerhuis. Zierikzee: Station R.T.M. Het strandgedeelte, dat bij laag water droogvalt, kunnen wij eigenlijk al tot de zeebo dem rekenen. Het is dan ook niet te verwonderen, dat wij er met enkele vertegenwoordi gers van het rijke leven in zee kunnen kennis maken. Alleen hebben zij zich tijdens eb in het nog vochtige zand terugge trokken, omdat zij zich nu een maal op het droge allerminst thuis voelen. Maar toch is aan de oppervlakte wel iets van dit ondergrondse leven te be merken. Zo vindt men op de geribbelde bodem van de kreken steeds zandhoopjes, die er uitzien of iemand een tube vol zand leeg geknepen heeft. In de buurt van zo’n zandhoopje is altijd een trechtervormig gaatje in het zand te vinden. Beiden zijn het resultaat van het werk van een worm, die daar diep in de bodem huist. Deze worm, de zeepier, brengt daar zijn le vensdagen door met het steeds maar eten van zand. Zand vormt echter maar een schraal dieet en om toch aan zijn trek te komen moet de zeepier gro te hoeveelheden verzwelgen. Het resultaat van dit continu bedrijf zien wij dan in de vorm van die zandhoopjes. In de plassen, die hier en daar achtergebleven zijn, huist (ook nog leven. Telkens zien wij daar kleine visjes, de gren deltjes, wegschieten. En even plotseling zijn ze ook weer verdwenen, ’t Is net of zij zo nqaar in het niets verdwijnen. Dlft.js natuurlijk niet zo. Zij hébben zich slechts op de bo dem laten zakken. Hun kleur komt echter zo Verbluffend met het zand overeen, dat zij bijna niet meer te ontdekken zijn. Garnalen doen net zo, maar die kruipen bovendien nog weg in het zand, zodat al leen ogen en sprieten er boven uitsteken Ondertussen zijn ook de veen banken droog gevallen en daar is ook steeds wel een of ander te beleven. Dit veen is natuur lijk niet hier in zee gevormd Maar eeuwen geleden lagen de duinen veel verder zeewaarts en in het moerasgebied aan de binnenzijde van de duinen ont stond dit veen. Een enkele maal worden er nog wel eens sporen uit het grijs verleden eb- en vloedlijn mantel zitten bovendien een paar vinnen, die bij de pijlinkt vis driehoekig zijn en het dier zijn pijlvorm geven. Niet alleen het uiterlijk van een inktvis is bijzonder, maar ook de inwendige bouw. Voor ons zou er echter geen reden zijn ons in zijn anatomie te verdiepen, als daar juist niet het meest typische van de inkt vis gelegen was. Er is daar een blaasje, dat gevuld is met een donkergekleurde vloeistof, de sepia of inkt, waaraan zij hun naam ontleend hebben. Deze inkt dient natuurlijk niet om mee te schrijven, al zou dat inderdaad wel mogelijk zijn, maar is soms het laatste mid del tot lijfsbehoud. De gewone gang van zaken in zee is, dat men iemand opeet of dat men opgegeten wordt. Roofvissen als haaien, willen dan ook gaarne een inktvis op het menu zetten, waarbij zij niet al leen staan, want aan de kusten van de Middellandse Zee kunt U ze ook opgediend krijgen. Wordt een inktvis achtervolgd, dan probeert hij natuurlijk de dans te ontspringen. Met zijn vinnen kan hij echter niet zo vlug uit de weg, maar er is nog een andere manier. De zakvormige mantel, die het lichaam omgeeft, is altijd vol water en dit water wordt in geval van nood door een nauwe opening, de trechter, in een fikse straal weggespoten. En door deze straalaandrijving schiet de inktvis in tegenoevr- gestelde richting weg. En om het effekt nog te verhogen, wordt met de waterstraal een hoeveelheid van de inkt mee gespoten, die onmiddellijk een grote, donkere wolk vormt. Meestal ontsnapt dan onze inktvis achter zijn zelfgelegd rookgordijn. Nu moeten wij die aange spoelde eieren nog eens wat beter bekijken. Zo’n geleivin- ger blijkt dan uit een groot aantal kleine blaasjes te be staan. En als de eitjes ver ge noeg ontwikkeld zijn, kan men in elk blaasje een klein inkt visje ontdekken. De pijlinktvis is niet de enige inktvis waarvan op het strand iets te vinden is. Veel vaker dan deze eieren vinden wij een grote, wit gekleurde schelp, ovaal van vorm en uit vrij zachte kalk bestaande. Dat zijn de rugschilden van een andere inktvis, de zeekat of gewone inktvis. L. LEMSOM, Korfe Reke 12 Tel. 01116-217 - Renesse DE BADCOURANT ver schijnt gedurende de zo mermaanden in Westelijk Schouwen, ten gerieve van de badgasten en wordt elke vrijdag gratis huis aan huis bezorgd door de P.T.T. gevonden in de vorm van aar- dewerkscherven uit de dagen van Karei de Grote en soms nog ouder. Zelfs werd er eens een hertengewei uitgehaald. Tegenwoordig zijn deze veen banken, voorzover zij reeds langere tijd door de zee be- spoeld worden, in bezit geno men door duizenden boormos sels.1 In hun prille jeugd heb ben zij zich in het veen inge graven en naarmate zij groei den werden de gangen dieper en wijder. Sommige stukken veen zijn dan ook meer gat dan veen en als er zo nu en dan eens een stuk afbreekt kan men de boomwortels zien zit ten. Tussen de aangespoelde schelpen komen zij trouwens ook regelmatig voor. Er zijn hier drie soorten boor mossels t’e vinden, waarvan een echter in dieper water leeft en in de veenbanken maar heel sporadisch voorkomt. Het is de grootste van de drie en is gemakkelijk te herkennen aan zijn stevige, van met scherpe ribbels voorziene schelp, waarvan aan het ene eind de rand als een manchet omgeslagen is. Dit is de ruwe boormossel en die naam slaat natuurlijk op die ribbels, die bij het boren van de gangen als een vijl werken. De beide anderen, de witte boormossel en de Amerikaanse boormossel, zitten wel in het veen en vooral de Amerikaan se is heel talrijk. Zij lijken nog al op elkaar, maar zijn toch gemakkelijk te onderscheiden. De witte boormossel heeft na melijk net zo’n omgeslagen rand als de ruwe en de Ameri kaanse heeft dat niet. Heeft men twee bij elkaar horende schelpen, een doosje dus, dan valt het op, dat deze bij de Amerikaanse precies met de randen op elkaar sluiten, ter wijl bij de witte aan de voor zijde een opening overblijft, die bij het levende dier door een gebogen derde schelpstuk af- ««SM. x ..-X-i "ur.Ji ■X gesloten wordt, maar dat tere stukje raakt heel gauw weg. De Amerikaanse boormossel komt oorspronkelijk inderdaad uit Amerika. Zij zijn in het laatst van de vorige eeuw met oesters uit Amerika meegeko men en werden omstreeks 1890 aan de kust van Essex (z o. Engeland) gevonden Zij kon den het hier heel goed aarden, en hebben zich in korte tijd over de gehele Noordzee ver spreid. Nu vindt men ze van Boalogneln Frankrijk tot aart het Skagerrak en in dit ge bied hebben zij de witte boor mossels, die hier van oudsher voorkwamen, op het tweede plan gedrongen. Inmiddels begint de vloed weer door te zetten en met het opkomende water spoelen weer nieuwe zaken aan. En daarbij zijn zeker kwallen. Misschien vindt U dat maar vieze en ge vaarlijke beesten. Een aange- spoelde kwal ziet er inderdaad niet erg aantrekkelijk uit. In volle zee. waar zij met lang zame pulserende bewegingen van hun klokvormig lichaam zwemmen, zijn ze echt wel mooi De kwallen worden tot de neteldieren gerekend en die naam roept direct associaties met brandnetels op. Onderaan het klokvormig scherm han gen vele draden, de tentakels, die dicht bezet zijn met blaas jes, waaruit kleine harpoent- jes af geschoten kunnen wor den. En die zijn gevuld met een venijnige stof, die de bran dende pijn veroorzaakt. Vooral de grote blauwe en gele haar- kwallen met hun tentakels van meer dan een meter lang zijn op dat gebied berucht. In deze tijd spoelt er wel eens iets aan, dat op een afstand wel wat van een kwal heeft, maar bij nadere beschouwing een bundel gelei-achtige „vin gers” blijkt te zien. Dan hebt U de eieren gevonden van een pijlinktvis. De pijlinktvis zelf

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1958 | | pagina 1