li"|iiü"ii lliihliiillli I I u O H. DUSON »De Waereld« C. J. Jonker en 5 Theetuin G. P. BEIJE Rijwielen Bromfietsen W. J. Goudzwaard A, A. KLOET - Burgh i Groenten en Fruit Leesbibliotheek N. ZONNEBRILLEN N.V. BOEKHANDEL BORGMEIJER Hotel Gebr. VERTON DONGEN Bakkerij FELIUS QUO VADIS •••41 .r**» I Ihiiilllimiil M. SOETERS BEU E M3 MHi^HHiHHHHH9M99^9H9M99M99H9E999 „BOM” In Souvenir- en Strandartikelen L. PREDIKBEURTEN V. L. HOTEL-CAFE-RESTAURANT Vers gedraaid RENESSE Vacantietijd - Hohnertijd HOHNER Mondharmonica's Vj Depót Esso Gas Esso Petroleum W. BOUWMAN L HOOGWATER M J. OSSEWAARDE NEEM ALS DOEL van Uw wandeling, fiets- of autotochtje eens THEESCHENKERIJ ,,De Torenhoeve" ZORGT DAT UW STOELEN N DUBBELE..MN- SLAG" KUNNEN» WEERSTQQN F 7EL.76 HAAMSTEDE M. D, KLOET Bloemenmagazijn „FLORA” Levering van alle voorkomende VERSEPUT Slagerij J. DE KONING GROENTEN en FRUIT is bij: Openluchtconcert „BONA FIDE” LAAT Wasserij „DE ZOOM" Wie doet er mee 5 GEMEENTE BURGH ALTIJD GOEDKOPER ALTIJD BETER I BEZOEKT 7.15 LEVENSGEVAARLIJK in Haamstede H. DE FEITER - RENESSE - TELEFOON 21 RIJ WIELREPARATIE en VERHUUR Gezellig terras Volledige vergunning fA RENESSE is: VAN V.V.V. Zondag 7 Augustus Ned. Herv. Kerk Electriciteif - Sanitair en Butagas paar schoenen en (Mignonreeks), een Het verlenen van nachtverblijf aan vreemdelingen (Buitenlanders) Zwemmers te Westenschouwen opgepast Vakkundig personeel 100 procent service I Groenten- en fruithandel Telefoon 41 - Haamstede KWALITEIT IS ONZE RECLAME I Bioscoop Hotel Bom Haamstede WILT U EEN ONBEZORGDE VACANTIE I van verpakt OKAY-IJS Het zwemmen bij de punt, daar waar dijk in duin o vergaat, is gevaarlijk en dan ook niet toe gestaan. 3.32 4.06 4.37 5.13 5.54 6.39 7.30 8.24 9.39 Swaak. uur Beschermt uw ogen met een goede bril. Bij ons in vele modellen L. C. HOOGERHUIS VLIEGERS LINNEN VLIEGERS VLIEGERPAKKET VLIEGERTOUW C. HOOGERHUIS RENESSE Hötel-Café-Resfauranf Telefoon 167 HAAMSTEDE FIRMA BURGH - Telef. 125 Grote sortering Strand Renesse Amerikaans Hoogeweg B 73 - Telefoon 53 De speciaalzaak voor water, achter deze bakens kan snel gevaarlijk zijn wegens stroom en eventuele ijzeren obstakels uit de bezettingstijd. Verwacht wordt dat een ieder die zich aan vernieling van ob jecten, die de veiligheid be ogen, schuldig maakt, door het publiek op zijn wandaad wordt gewezen. Men dient de ge meenschap hiermede! HET GESCHENKENHUIS 495 Jane Eyre, Charlotte Bronté - 592 Ciske de Rat, Piet Bakker - 370 Poeske, A. M. de Jong - 261 Ik verkoos de vrijheid, Victor Kravchenko en 950 andere boeken vindt U in onze leesbibliotheek Leesgeld 15 cent L. C. HOOGERHUIS - RENESSE A. A. KLOET - BURGH Telef. 35 - Giro 71232 Als kruidenier neemf U natuurlijk KLOET want die zijn waren zijn GOED I Telef. 35 - Giro 71232 Wij bezorgen alles thuis Voor prima RUND- en VARKENSVLEES en fijne vleeswaren Uw slager Burgh - Telefoon 63 - Ring 85 de maand Juli/Augustus Renesse 3.37 4.11 4.42 5.18 5.59 6.44 7.35 8.29 9.44 Ring Haamstede - Telefoon 45 15.44 16.17 16.55 17.35 18.15 19.04 19.54 20.58 j 22.22 Slagerij RENESSE - Telefoon 69 Prima RUND- en VARKENSVLEES en machinaal gesneden fijne vleeswaren Zaterdag 6 Aug., aanv. 8 uur Maandag 8 Auo., aanv. 8 uur Dinsdag 9 Aug., aanv. 8 uur Donderdag 11 Aug., aanv. 8 u. (vlakbij de vuurtoren). O.a. Thé complet f 1, voor dessert - lekker, voedzaam gezond en gemakkelijk Verkrijgbaar in liters, halve en kwart liters - Probeert U het eens Vooruit bestellen R.K. Kerk Burgh: le H. Mis 8.30 uur, 2e H. Mis 9.45 uur (garage hotel ,,’t Wapen van Burgh”). Zie- rikzee: Vroegmis 7.15 uur, Hoogmis 10 uur. I N ST AL L ATI E-BU R E AU Electriciteif Sanitair ZUIDSTR. 14 - HAAMSTEDE Telefoon 227 Ruime keuze Verlichtings- en Elecfrische artikelen. Tevens agentschap en opgave van P.Z.E.M.-apparaten, o.a. Heetwaterinstallaties, Koel kasten. 9 BROOD- en BANKETBAKKERIJ Chocolade en suikerwerken Drogisterij-artikelen Zaterdags en Maandags 8 uur Bioscoop Koopt uw VLEES en VLEESWAREN in de reeds 60 jaar bestaande 1 Slagerij van RING - HAAMSTEDE Uw adres voor prima is Burgh, Ring 103, Tel. 162 Op verlangen wordt alles machinaal gesneden en geschrapt tegenover Kasteel „Witte van Haemsiede” Gezellig terras Zalen voor feesten en vergaderingen Prima keuken Elecfr. gekoelde dranken BLOEMWERKEN planten en snijbloemen Beleefd aanbevelend, J. v. Sluijs, Haamstede - Tel. 178 De meest gigantische film, die ooit werd vervaardigd. Rome gaat in vlammen op! Wilde tonelen aan het hof van de waanzinnige keizer Nero! Ursus overwint een woedende stier! Toegang: 14 jaar. Balcon f 1,80 - Ie rang f 1,30 2e rang f 0,75 Officiële heropening van het Sportpark „Bannink” te Zierikzee Op 20 Augustus a..s zal de of ficiële heropening van het ge meentelijk sportpark te Zie rikzee plaats vinden. Ter ge legenheid hiervan zullen op Zaterdag 20 en Zondag 21 Aug. diverse sportwedstrijden ge houden worden om de weder- ingebruikname van de velden voor het eerst na de ramp, op enigszins feestelijke wijze te doen plaats vinden. Naast een korfbalwedstrijd tussen het vertegenwoordigend twaalftal van Schouwen-Dui- veland en een twaalftal van de kampioensploeg Swift” uit Middelburg op Zaterdag en een voetbaltournooi tussen ploegen van Burgh, Renesse, Zierikzee en een club uit N.- Brabant op Zondag, zullen er op Zaterdagmiddag athletiek- demonstraties en wedstrijden worden gehouden onder auspi ciën, van de athletiekvereni- ging „Marathon” te Vlissingen. Het is de bedoeling wedstrij den te houden in 100 m, 400 m, 800 m en 1500 m hardlopen voor heren, junioren A en jon gelui tot 18 jaar, benevens hoogspringen, vèrspringen, ko gelstoten en 4 X 100 m esta fette voor heren. Voor dames en meisjes A en B zullen de wedstrijden bestaan uit 80 m hardlopen, vèrspringen, hoog springen, kogelstoten en esta fette 4 X 80 m. De deelneming is opengesteld voor hen die lid zijn van een athletiekvereniging, on verschillig waar. Deelnemers kunnen zich, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, opgeven bij Sporthuis Dogger, Mol, Zierik zee. Aanvangsuren worden nog nader bekend gemaakt. Wellicht zijn er onder de bad gasten een aantal leden van athletiekverenigingen die hun krachten eens in Zierikzee wil len komen meten. Zij zijn na tuurlijk van harte welkom. Elkerzee: 10 uur ds Nauta (in de noodkerk te Scharendijke). Op het strand te Westenschou wen zijn door de gemeente Geref. Kerk Burgh op de laagwaterlijn we- j Haamstede: 10.30 en 5 uur ds derom elzenhouten bakens ge- j. m. Mulder uit Amsterdam- plaatst. Het zwemmen, bij laag zuid. Renesse: 7 uur ds G. F. uit Nieuw veen-Nieuw- koop. Scharendijke: 10 en 2.30 uur ds G. F. Snel uit Nieuw- koop-N ieuwveen. Chr. Geref. Kerk Haamstede: 10 en 3 uur ds M. v. d. Klis uit Zierikzee. Geref. Gemeente Haamstede: 10 en 2.30 uur lees- dienst. Kruidenierswaren Souvenirs Strandartikelen Tabak, sigaren en sigaretten RENESSE - B 35 Westenschouwen 15.39 16.12 16.50 17.30 18.10 18.59 19.49 20.53 22.17 8 9 10 11 12 13 Te bevragen ter secretarie de volgende aangegeven gevon- i den voorwerpen: Een vulpotlood, een trui, een l 12 boekjes Burgh: 9 uur ds Swaak (jeugd- herenhor- I dienst); 10 uur ds Swaak. I Haamstede: 10 en 7 uur ds Re- herenhor- djensth loge, een tas, een fietssleutel I XaHs'en' u7t Amsterdam” en een steeksleutel. nesse: 9 uur ds R. C. v. Putten uit Oud-Vossemeer (jeugd dienst), 7 uur ds v. Liere. Noordwelle: 10 uur ds v. Liere. 't Beste adres voor alle soorten Kruidenierswaren - glas, porcelein en aardewerk I. BAKKER Zuidstraaf 18 - Telefoon 93 BURGH - Telef. 36 Uw adres voor prima kwaliteit Rund- en Varkensvlees Fijne Vleeswaren en worstsoorten van eigen fabrikaat Ieder, die aan een vreemdeling nachtverblijf verschaft, is ver plicht daarvan, hetzij monde ling hetzij schriftelijk, kennis te geven aan het hoofd van plaatselijke politie der ge meente (meestal de burge meester), waar het nachtver blijf verschaft wordt. Alle gegevens moeten worden ontleend aan het desbetref fende paspoort of andere reis- papieren. Deze kennisgeving dient bin- j nen 24 uur te geschieden. Zaterdag 6 Augustus vindt j voorverkoop der plaats- g kaarten plaats te: Burgh bij 7 Fa. Gebr. Verton en te Haam stede by Garage C. Dijkman en Fa. W. J. Goudswaard. (achter de kerk) Kinderboeken - Romans - Fröbel- en kinderhandwerk LEESBIBLIOTHEEK FOTOHANDEL - ROLFILMS - FOTO-APPARATEN Kunstnijverheidsartikelen - Souvenirs - Fotokaarten UW ADRES voor prima Kooman Oostdijk Machinaal geschrapt en gesneden Tevens heerlijke limonades en OKAY-ijs Noordstraat 27 over Voor het openluchtconcert van a.s. de HAAMSTEDE Brengt uw vacantie door op hef Bondsvacantieoord RENESSE - Telefoon no. 2 Erkend door de Ned. Kampeer- 1 Alleenverkoop raad. - Met canfine en keuken uw goederen behandelen en U bent van alle wasnarigheid af I Ook voor chemisch reinigen uw aangewezen adres DEPOTS: BURGH: A. L. BAKKER, Noordstraat HAAMSTEDE: S. GELEIJNSE, Dam M. SLAGER, Westsfraat RENESSE: H. P. v. d. HOEK, Hogezoom VERSEPUT, Ring P. J. ASSELBERGS - WASSERIJ „DE ZOOM" N.V. Filiaal Zierikzee - Telefoon 196 vindt U bij ons alles i wat U zoekt L. C. HOOGERHUIS - RENESSE -x en Prima keuken en ruimschoots gelegenheid voor koffiedrinken U BENT TOCH REEDS LID HAAMSTEDE

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1955 | | pagina 3