s uit öe historie L C. Koophuis Westen-Schouwen r I:--' Uw Fotowerk wordt door ons vakkundig ONTWIKKELD AFGEDRUKT en VERGROOT LEDERWAREN Bh Piet Verton en zijn Meerman iedereen voor Schouw’s Paling brood bij het vanouds bekende adres W. G. Potappel Poststr. Zierikzee - Telefoon 62 hiiiidlliiiiid FOTO „BERGE” RENESSE De zaak waar U werkelijk KEUS heeft lliiiiimiHIhmiiiiillll hiiiillhl „DE NOBELPOORT" 8 Augustus 1952 - No. 7 SCHOUWEN JüESElEi OB Kerkconcert DAGELIJKS Brood, Banket, Chocolaterie Verzending door geheel Nederland V.V.V. Wandeltocht soimns per per- Groot Openluchtspel te Haamstede GRATIS VERSPREIDING TEN GERIEVE VAN DE BADGASTEN EN KAMPEERDERS TE BURGH, HAAMSTEDE EN RENESSE Zaterdag 16 Augustus 1962 or ganiseert V.V.V. Renesse een wandeltocht over 25 en 15 km door de duinstreek van Noord west Schouwen. Zeer zeker zal hiervoor grote belangstel ling bestaan, temeer daar de tocht door de prachtige omge ving voert. Gestart wordt om 2 uur. Men kan zich opgeven Ring 10 - Telefoon 136 HAAMSTEDE DE BADCOURANT verschijnt gedurende de zomermaanden in Westelijk Schouwen ten ge rieve van de badgasten en wordt iedere Vrijdag gratis huis-aan-huis bezorgd door de P.T.T. geefs zoekt de Viking haar en besluit, nu hij1 alles verloren heeft, weer zee te kiezen. Wanneer zijn schip zeilklaar is en de steven gericht op de Oosterschelde keert de Viking zich nog eenmaal om en vloekt hij ten afscheid Westen-Schou- wen vanwaar de visserman kwam, die zijn gade had ge stolen. Donderend klinkt zijn stem in ’t stille morgenuur en echode over het land: Westen-Schouwen, ’t zal U rouwen, Dat ge hebt geroofd mijn vrouwe! Westen-Schouwen zal vergaan Maar de plompe toren blijven staan. c. Beschouwing: De vloek van meerman en Vi king zijn bijna gelijk luidend. Alleen de toren van Westen- Vrij dagavond 8 Augustus om 8 uur zal er een concert ge geven worden in de Ned. Herv. kerk te Burgh door de heren A. Schouten, viool en VOOR ALLE naar het LEDERWARENHUIS ZIERIKZEE DE LINDELAAN daar komt je beste Groente en Fruit vandaan Renesse - Telefoon 24 voor haar de beste is: de on aanzienlijkste van allen. Goldoni, die zijn stuk laat spe len in een landelijke herberg, heeft er de uitgaande wereld van zijn tijd in gehekeld: de hoogadelijke armoedzaaier naast de door zijn geld op gekomen sinjeur wij zou den het een OW-er noemen de vrouwenhater naast de sentimentele „rokkenjager”, de plichtsgetrouwe dienaar naast de wegsmijter. En dat alles is verweven tot een kleurige doek van geestighe den en narrige situaties, te midden waarvan de herber gierster als een verrassend eerlijke vrouw, dan weer even verrassend als een handige in triguante naar het blijde slot trippelt. Een stuk, waaraan men zonder twijfel veel ge noegen kan beleven en dat ook daarom aller aandacht verdient. de toren behield zijn stand ten Zuiden van het tegenwoordige j brinkje voor „Westen-Schou- wens Welvaren”, tot 1846. (In het museum te Zierikzee ziet men van recente datum de foto’s van de straten der oude koopstad, liggende op het te genwoordige strand)Het wee der góden was vervuld, Wes- ten-Schouwen is vergaan. b. Volgens Jac. v. d. Waal: Het was een der roemruchte Vikingers, een van het oude Koninklijke geslacht, een der j nakomelingen van den groten I Radboud, Koning der Friezen. Door expansie gedpeven, was hij met zijn vrouw scheep ge gaan, welke laatste leefde in Schouwen wordt met de,toren een blijde verwachting. Wan- neer de nacht zwart was en geen maan of sterren het fir mament verlichtte, scheen het uur van het verwachte boor- lingske daar. Ver van vrien den en magen en van alle hulp ontbloot, richt de Viking den steven naar den Plompe toren. Het is middernacht als hij daar aanlegt en de in nood verkerende vrouw aan wal draagt. Verschrikt vliegen uit de toren de kraaien als hij om hulp roept voor zijn vrouwe met een van leed trillende stem: „Red mijn aangebeden vrouwe”. Maar geen hulp komt opda gen. Hij vindt een ledige hut in de schaduw van de toren, waar hij de hulpelóze neer- i vleit. Hij verlaat de hut op I zoek naar hulp, doch een jonge visser daar voorbij komende, op weg naar zijn visschuit, hoort haar klagen in de hut. Hij gluurt naar binnen en ziet daar een der schoonste vrou wen, welk ooit zijn ogen aan schouwen. Zijn besluit is ge nomen en hij brengt de hulp en weerloze naar zijn moeders huis, waar het jongske gebo ren wordt. Nauwelijks van haar last ontheven vlucht zij weg in het duister van de nacht, maar de dood treed haar tegen en zij sterft. Tever- peil. Naast wijntje komt vaak RENESSE Trijntje voor. In wezen ber dus deze sage niets Restauratie N. H. Kerk Ten bate van de restauratie der naan Ned. Herv. kerk wordt heden welke I Vrijdag een oliebollendag ge- a. Schouwse vertelling. Wanneer de vissers van Wes ten Schouwen him netten hebben uitgezet en rustig roeien tegen de stroom om de vis 'te verschalken daarin, dan hebben zij bij het binnenhalen van het net een vreemde vangst. Een meermin, iif hun netten verdwaald, wordt mede binnen boord gehaald en de scheepslieden zijn diep getrof fen door de schone godin met haar diep blauwe ogen, blonde haren en omkranst met zee wier. Als een trophé voeren zij1 dit bovenmenselijk wezen in triumph naar hun woon plaats, waar de aangebedene zal moeten sterven omdat zij tot de mensen is afgedaald. De meerminne, wier bovenlijf de menselijke gedaante vertoon de en de onderhelft het ach terste deel van een vis geleek, kon zonder de zee niet leven en stierf. Dan komt als de toom der góden de meerman, wiens vrouw was meegevoerd naar de haven van Westen-Schou- wén, op een dier stille avon den voor de storm, met een stem als heldere klokkenklan ken die, van golf op golf ge dragen, klinken over de ha venkade van Westen-Schou wen, als een onheilspellend I lied, dat luidde: Westen-Schouwen, ’t zal je rouwen Dat je gestolen hebt mijn vrouwe. Westen-Schouwen zal vergaan Maar de toren zal blijven staan. Kort daarna brak de orkaan 'los. De schepen vergingen, de golven beukten de kust, de vloed steeg hoger en hoger, alles meevoerende wat haar de weg versperde, de daken der huizen werden in zee ge smeten door de storm, de mu ren kantelden door het ge weld van het water, het wee- geschrei vervulde de lucht en de mensen verdronken. De fundamenten bleven, de stra ten werden niet vernietigd en Onder auspiciën van V.V.V. Burgh-Haamstede zullen de „Vrouwenhofspelers” uit Roo sendaal op 15 Augustus a.s., ’s avonds te Haamstede het openluchtspel opvoeren „De herbergierster” van de Itali aanse Barokdichter Carlo Gol doni. Dit blijspel uit de 18e eeuw oogstte elders reeds vele successen. De intrigue van Goldoni’s blij spel is die van het „Ewig Wei- bliche” de herbergierster, jong, knap en charmant, die al haar gasten betovert met haar vriéndelijke ontwijkend- heid. Temidden van de vele jaloerse mededingers speelt zij haar eigen spel, al hun i bij secretariaat V.V.V. Renesse zwakheden uitbuitend en aan j Inschrijfgeld f 1,P'D” het slot diegene kiezend, die soon. In wezen ber duidt dus deze sage i anders dan dat hij1, wie de vrouw van een ander mede neemt, zich op den hals haalt PPM 7PP V3T1 P’lTpniHlP' 1 hier getekend worden alTna- I houden; de oliebollen worden sleep daarvan bij de onder- I aan de deur verkocht, terwijl gang van de bloeiende rijke I fanfarecorps „Luctor et stad Westen-Schouwen. 1 Emergo” ’s avonds een muzi- p p kale wandeling maakt. v. Zaterdagmiddag 2 uur wordt door Ds F. C. van Liere de bazar in het Ned. Herv. Evan- gelisatiegebouw geopend. Ook dan zijn weer oliebollen ver krijgbaar. Des avonds muzi kale rondwandeling door het fanfarecorps „Luctor et Emer go”. Hopenlijk komt er een flink bedrag binnen, dienende ter bestrijding onkosten res tauratie Ned. Her. kerk. van Köudekerke, de plompe toren, verward, maar de vloek voor Westen-Schouwen is ge lijk. Wat mag nu van dien vloek de oorzaak zijn? Westen-Schouwen, de eens rijke koopstad, wordt door de sagen getekend als levende in overdaad, vele herbergen waar j. Swaak, orgel. Het program men Rijnsenwijn verkocht,ma vermeldt merendeels be de paarden werden1 met zil- kende werken. De toegang is veren hoefijzers beslagen metvrij. Aan de uitgang wordt ge- al de gevolgen van dien. Eén collecteerd voor het orgel- dier gevolgen zal mede ge- fonds, weest zijn een zedelijk laag

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1952 | | pagina 1