uit öe historie SOUVENIRS L I'. Hoogerhuis *Mc.mour£B hiiiiillhiiiiil LATAFEL Uw Fotowerk wordt vakkundig in ons mo dern ingericht laboratorium ONTWIKKELD AFGEDRUKT VERGROOT in de- kortst mogelijke tijd afgewerkt. IliiiiimiüEhiiliiiiilllllhiiiilüh Restaurant-prijzen van voorheen van iedereen voor Romp zal lllll||||||piRI||||pill|||| RENESSE 9 s De zaak waar U werkelijk KEUS heeft Vogels zullen zich niet langer doodvliegen FOTO „BERGE” HAAMSTEDE Verhuring van tienden en verkoop Strandgoed te Haamstede Theetuin G. P. BLIJE Zeeuwse Armbanden Ringen Broches Hangers van Haamsteeds vuurtoren buiten worden verlicht 1 Augustus 1952 - No. 6 SCHOUWEN van en Havenplein 315, Zierikzee Naast hef 's Gravensteen GRATIS VERSPREIDING TEN GERIEVE VAN DE BADGASTEN EN KAMPEERDERS TE BURGH, HAAMSTEDE EN RENESSE ter overname gevraagd. Dreef B 56a, BURGH Rectificatie In No. 5, met name het artikel „De plompe toren”, zijn een paar dwaze zetfouten geslo pen. Waar staat „naar alle waarschijnlijkheid zal de ker kelijke gemeente met de over- gang naar de Paus” - dit laat ste woord moet dan niet zijn Paus doch Prins. Verder, de toren met een vier kant kasement - dit laatste moest zijn basement. DE BADCOURANT verschijnt gedurende de zomermaanden in Westelijk Schouwen ten ge rieve van de badgasten en wordt iedere Vrijdag gratis huis-aan-huis bezorgd door de P.T.T. Door een mysterieus instinct geleid zullen straks en in de naderende Herfst de vogels in dikke trossen weer op weg gaan naar het zonnige en war me Zuiden om daar, ver van koude en guurheid, de winter door te brengen. Imponerend is die vogeltrek en vol onver klaarbare geheimzinnigheid. De trek van de vogels appe- leert aan het diepste heimwee van de mens naar de verte en wie zou niet de vogels in hun ongedwongen vlucht benijden, los en vrij als zij zich kunnen verheffen boven de aarde op weg naar een land dat zij zelf verkiezen? zodat de wijnvermelding heel normaal is. Alleen het bedrag dier rekening: fl 3,50 totaal, is in onze ogen heel weinig. Wie thans als vreemdeling in het Schouwse land vertoeft en aan het eind van zijn of haar verblijf bij die kastelein om de rekening vraagt, zal bij ver gelijking met de in dit artikel genoemde prijzen uit Haam- stede’s rekening, grote ver- I schillen zien. j Men moge dan tevens beden ken dat, hoewel het verschil groot is, men voorheen niet met vacantie kon gaan naar zulk een ver verwijderd oord als Schouwen toen was; dat men zich toen nauwelijks dé doening, dat in deze tijd alles gedaan wordt om het leven I van het dier, in casu de vo gels, een zo groot mögelijke mate van veiligheid te verze-, I keren. vinden, soms bij' manden vol: j koperwieken, spreeuwen en zoveel andere gevederde zan gers. Allen die zich voor de vogels interesseren hebben getracht aan het massale sneuvelen van de vogels een einde te maken. Op vele vuurtorens is men daarom overgeschakeld op ’n nieuw systeem. Op bepaalde punten .van de toren worden lampen bevestigd die de romp verlichten. Op deze wijze kan worden voorkomen dat de vogels zich tegen de toren romp te pletter vliegen. Ko mend uit het felle licht zien zij de verlichte toren en vlie gen er met een brede zwaai omheen. Het ligt in de bedoeling aan de Haamsteedse vuurtoren een dergelijke verlichting aan te brengen. Naar het hoofd van de Kustwacht, de heer Me- ganck, ons mededeelde, zullen lampen worden aangebracht aan de balustrade, die een spreidlicht over het toren lichaam werpen. Deze ver lichting vormt een onderdeel van uitgebreide werkzaam heden die nog dit' jaar aan de vuurtoren zullen worden ver richt. Volgens de plannen krijgt de toren dit jaar zijn definitieve lichtsterkte. Men spreekt van vijf millioen kaars of twintig maal zo sterk als de thans aanwezige noodver lichting. De verlichting met lampen ter bescherming van de trekvo gels geschiedt in navolging van andere vuurtorens op de Zuidhollandse- en Wadden- „De tijden veranderen en wij met hen” schijnt een der al lergewoonste zaken van de wereld te zijn. Het is iets waar we ons niet over bekom meren. ’t Is nu eenmaal zo en we kunnen er niets aan ver anderen. We denken er zelfs niet verder over na, klagen alleen wat over dure tijden en daarmee baste.... totdat we op een gegeven ogenblik wor den wakker geschud door de grote verschillen met voor heen en nu, b.v. een eeuw ge leden. Dat was dezer dagen zo toen de rekening van Comelis Kas- telijn, herbergier te Haam stede, aan het gemeentebe stuur aldaar, ohs onder de ogen kwam. De heren hadden daar een en ander verteerd en laten verteren op kosten der Gemeente. Zo hadden op 6 Mei 1848 zes man „Koffiegedronken”, waar niet mee bedoeld wordt het drinken van een kop koffie doch het genieten van een broodmaaltijd mettoebehoren, waaronder ook koffie is be-1 grepen. De rekening wijst hiervoor eeni bedrag aan van twee gulden 40 cent of wel veerfig cent per persoon. Zulk een maaltijd komt meer dere malen voor in genoem de jaarrekening, hoewel het aantal deelnemende personen meestal acht bedraagt en het genoegen onderling verhoogd wordt met het gebruik van 16 borrels, aldus de rekening. De dag echter waarop de tien den verhuurd werden, zal voor de magistraat wel zo iets van een feestdag zijn geweest. Eerstens eist het woord tien den voor menigeen een na dere verklaring. Hiermede werd bedoeld het tiende deel van zeker gewas of bepaald stuk grond, wat eigenlijk is voortgekomen uit de Am bachtsheerlijke rechten, maar welke als tienden verhandel baar waren. Ook de kerken bezaten vaak tienden, hun ge schonken door parochianen. Zo bezaten ook de dorpen of parochie’s (gemeenten kende men toen nog niet) zulke tien den op stukken land. Ook kon het gebeuren dat een geheel stuk (blok) een tiendblok was. Vroeger waren alle landen vertiend in onze streek. Sinds 12 April 1872 was wettelijk vastgesteld dat tienden op voorwaarden afkoopbaar wa- uitgaven kon veroorloven van een kruik bier en zeker niet een verblijf van weken in een bijna aards paradijs als de kop van Schouwen nu is. P. v. B. Helaas komen niet alle vogels die eenmaal vertrokken uit de Noordelijke stréken, in het Zuiden aan. Er zijn zwakke vogels, die de ontberingen op de lange reis niet kunnen doorstaan en op een Russische film zagen wij zelfs eens een eigenwijze ooievaar, die maar liever bleef en het was een allertriest gezicht het dier te zien rondstappen in de jacht- sneeuw, die zijn verenkleed striemde. Een andere catego- rie vogels zal nimmer de wie- 1 ken tegen de Zuidelijke zon I verheffen, doordat zij slacht- I offer wordt van de vuurto rens, die in felle schichten hun licthbundels over de we reld zwaaien. Gefascineerd door het scherpe licht worden de vogels aangetrokken. Zijl vliegen tegen de lichtkap en bemerken meestal op tijd hun vergissing nog wel. Dan po- gen zij in een brede zwaai weg te komen uit de gevaar-eilanden. Het stemt tot vol lijke lichtnetten, maar vliegen 1 zich dan te pletter tegen de donkere romp van de toren. De vuurtorenwachter kan de droeve oogst de volgende mor gen aan de voet van de toren heeft daarvan toen gebruik gemaakt en of als geldbeleg ging of om de moeilijkheden welke deze bij oogsten ople verden, afgekocht. Met de Tiend wet van 1907, welke een verplichte afkoop voorschreef, zijn alle tienden vervallen. Na deze omschrijving zal het duidelijk zijn dat vroeger zulk een tiendverhuring heel wat drukte gaf. Wie een stuk land in pacht had, bezwaard met tienden, was bijna verplicht deze zelf in te huren, waarbij het me nigmaal voorkwam, dat de buurman, die gelegenheid kreeg zijn ongenegenheid je gens buurman te demonstre ren, dit deed in opdrijving der huurprijs, wat heel dikwijls tot moeilijkheden aanleiding gaf. Zulk een tiendverhuring verg de dan ook van de dorpsmagi- straat dikwijls een volle dag, wat dan ook is af te lezen uit Kastelijn’s rekening, welke vermeld: „s morgens koffie gedronken, geborreld, geheten, 4 vies wijn en thee gedron ken”. Helaas vermeld de rekening niet hoeveel personen hieraan deelnamen, al mag, gezien de wijn, worden verondersteld, dat het minstens 4 personen zijn geweest, wier totale ver tering dan bedroeg fl 13,95. In datzelfde jaar was er ook nog een avondverkoping, wel ke op zichzelf moeilijkheden oplevert, aangezien1 dé reke ning op 19 September ver meld: „bij verkoop van kan- natijnne goederen, 3 vies, 2 kaasen, 1 kruyk bier, 2 bor rels”. Het vreemde woord kannatijne stelt ons voor een raadsel. Naar alle waarschijn lijkheid zullen hier worden bédeeld de goederen die op het strand waren aangespoeld en in quarantaine werden ge houden, waarvan de kastelein, die dit vreemde woord niet kende, op de klank of kanna- tijnne heeft gemaakt. De avondverkoop, die veron dersteld wordt, daartoe geven die kaasen, wat kaarsen moet zijn, aanleiding. Dat ’t strand goed geweest is zou kunnen blijken uit de avondverkoop, daar goederen, welke aan be derf onderhevig waren, on- middellijk verkocht mochten worden. Naar de gewoonte van dien I tijd werd ’s avonds meer wijn I ren. Een groot deel eigenaren i gedronken dan bier of borrels, BEZOEKT Strand Renesse Alleenverkoop van Amerik. verpakt OKAY-IJS Ook in bloedkoraal een keur- collectie ontvangen bij

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1952 | | pagina 1