SCHOUWEN’s. uit öe historie 1 |t; Uw Rolfilms worden in de korst mogelijke tijd ontwikkeld, afgedrukt en vergroot. Patates Frites Toeristenkaart 25 Juli 1952 - No. 5 De Plompe Toren (Koudekerke) L. C. Hoogerhuis C. RENTMEESTER FOTO „BERQE” HAAMSTEDE Domeinwandeling met een bezoek aan de Ziivermeeuwenkolonie HAAMSTEDE Prinses Beatrix kam peerde te Haamstede kV; E0H3EX!]EEim Van het strand: lift' De Plompe Toren van Koude kerke gezien vanaf de zeedijk. Dagelijks te bezichtigen. - De sleutel is te bekomen op het nabij gelegen boerderijtje van de heer v. d. Bijl. GRATIS VERSPREIDING TEN GERIEVE VAN DE BADGASTEN EN KAMPEERDERS TE BURGH, HAAMSTEDE EN RENESSE Renesse Hoek Lindelaan - Renesse Dan een lekker zakje tie voor de Schouwen bezoe kende vreemdelingen^ omdat deze nu is te beklimmen over een goed herstelde trap, zon der enig gevaar, waar men van de trans een uitzicht heeft over de Oostersche'lde van een buitengewone schoonheid. P. v. B. vloeden van de 16e eeuw dit dorp bedreigd wordt, dan wil men de toren toch trachten te behouden en wordt in 1'581 een dijk dwars door het dorp gelegd, zodat de ene helft bui ten, de andere helft binnen dijks' komt te liggen. Niet om dat dit nog een levende pa rochie was, want naar alle waarschijnlijkheid zal de ker kelijke gemeente met de over- gang naar de Paus in de jaren 1572, buiten gebruik gekomen zijn. Temeer schijnt deze ver onderstelling aannemelijk als we weten dat bedoelde kerk in 1583 werd afgebroken. Blij een latere bedreiging van dit grondgebied werd in 1654 de inlaag aldaar gemaakt en sindsdien staat de plompe to ren daar als trouwe wachter aan de voet van de zeedijk, tot een baken voor de zeevaren den. De toren met een vierkant ka- sement, bestaande uit drie ge ledingen, gaat van boven over in een achtkantige vorm en is door een boogfries versiert. In 1764 werd de toren op kosten van de stad Zierikzee, die het behoud daarvan als baken zag, iets hersteld en in 1794 werd de borstwering daarvan ver nieuwd. Daarna begint voor de toren een tijd van verval, een tijd waarin' de toren kraaien de enige bewoners zijn in dit voor hun vrije do mein. De toestand wordt dan critiek; de trappen storten in, deur en luiken zijn vermolmd of hangen aan flarden nog aan de gebróken hengsels. Het ge heel verkeerde in een deernis waardige staat. Gelukkig heeft de oudheid- liefhebber hier niet veel maar a'll'es gered. Toen in 1931 zich een comité vormde om dit stuk cultuur uit voorgaande eeuwen voor ond'ergang te be hoeden en deze te restaureren, stond de toren ten name van het Departement van Defen sie. Uit het gedeeltelijk door die commissie bijeengebrachte bedrag heeft de Haagse archi tect Jansen, in samenwerking met dé metselaar Lemson en de timmerman Giljamse, deze op voortreffelijke wijze ge restaureerd. Met die restauratie is bewust of onbewust rekening gehou den met het request van 9 December 1850, aangezien alle lichtopeningen toen van glas zijn voorzien, zodat de kauwen deze toren niet meer als broed- hoofdaltaar, gewijd aan Sint gelegenheid kunnen benutten. Maarten, slechts twee bij-al- Maar met deze restauratie is taren. Wanneer met de grote deze toren geworden ’n attrac- DE BADCOURANT verschijnt gedurende de zomermaanden in Westelijk Schouwen ten ge rieve van de badgasten en wordt iedere Vrijdag gratis huis-aan-huis bezorgd door de P.T.T. Het was een dwaas request ’t welk de burgemeester van Haamstede ontving in de win- termaand van 1850 van Job Adriaan de Glopper, die na mens meerdere bewoners uit deze omtrek met respect in overweging geeft: „Dat gedurende onderschei dene jaren mij is gebleken, bij nauwkeurige opmerking, dat den steenen toren, gelegen te Koudekerke, een l'igchaam zij twelk niet alleen onnuttig of liever tot gene bestemming gebezigd, of bewaard kan wor den, mij is gebleken, dat ge zegden toren zelfs nadeel en meenige onaangenaamheid te weeg brengt; en wel omreden, hier de juiste plaats zij, waar schadelijke vogelen hunne nesten bouwen en voortelen, welks' vermenigvuldig groot zij, in aanmerking nemende de ontoegankelijke of ten minste moeilijke te genaken plaats om’ hunne broeijig te weren hiervoor zeker veel ge vaar voor zoude bestaan; en omreden den supliant inwoner der nabijheid van dien toren, op zijne velden in den zomer véle schaden leid, door der gelijke en vooral in dien to ren gehuisvestende gevogelte waaronder de zoogenaamde kauwen een eerste plaats be kleden, is het verzoek of UEdl. moge goedvinden dezen -dezen toren te Slopen, enz. enz.” Wélk een bedreiging was dit voor een vele eeuwen oud bouwwerk. De aardige kauw tjes, met him zwart glanzend bovendek, die als vrolijke stof fering van het landschap in het voorjaar zo veel bijdragen, nog niet eens de oude toren als nestgelegenheid te gunnen. De arme torenkraai zou hier op de meest radicale wijze worden verjaagd? Neen., zo ertg was1 het niet, want hier over had het gemeentebestuur van Haamstede niet het be schikkingsrecht. De toren was en is een stuk geschiedenis geschreven in steen. Reeds in 1405 wordt de kerk van dit dorp genoemd, en aan de Oostzijde van. de toren ziet men nog de moet van de dakzoom van de kerk die eens aan de toren verbon den is geweest, zonder dat in de toren de hoofdtoegang tot de kerk was. Het is nimmer éen grote kerk geweest. Er wareni naast hetl De excursie, waarvan wij ge wag maakten in de Badcou- rant no. 2, mag zich in een grote mate van belangstelling verheugen van de zijde der vreemdelingen. De Vogelbeschermingswacht Schouwen en Duiveland, die I deze excursie organiseert, had i Donderdag 17 Juli als gidsen I afgevaardigd de heren N. Ly- sen, hoofdopzichter van het I domaniale duingebied, N. Fok- ker, officieel controleur be- schermingswacht en P. J. v. d. Berge, hoofd der Chr. school I te Haamstede. Onder leiding van bovenge noemde heren werd met drie groepen deelnemers gestart, vanaf de uitkijktoren van de Waterleiding-Mij., nabij het Pompstation. Al spoedig had den wij contact met de zilver meeuwen die ons al lang vóór de broedplaatsen tegemoet ge vlogen waren. Bij de broed plaatsen aangekomen stuitten we al spoedig op de jonge vo gels, die koddig schommelend de vlucht namen voor de nieuwsgierige bezoekers. We vonden eieren die ja dan neen nog leven bevatten, dode vo gels, kennelijk aangevallen door wezel of ander roofdier. We zagen ook het huisje van de vogelwachters, staande op ’n hoge duintop, om van daar uit de ganse meeuwenkolonie te kunnen overzien. Het duingebied, dat voor de meeste deelnemers onbekend terrein was, bood veel moois aan natuurschoon en panora ma. Het waren werkelijk en kele genotvolle uren en we zijn de vogelwachters zeer dankbaar voor deze activiteit. Zoals' reeds eerder vermeld, loopt deze excursie tot onge veer half Aug., tweemaal per week, Maandag en Donder dag. Vertrekuur 7.00. Na af loop wordt gecollecteerd voor de Vogelwacht Schouwen en Duiveland. voor WESTELIJK „SCHOUWEN" Tot op heden de meest bijge werkte kaart. De heer W. J. Bom heeft Vrij dagavond in „Tavenu” een speciale filmvoorstelling ge geven voor de zomergasten die gelogeerd zijn in de zo merhuisjes van de heer C. den Boer. Het programma, dat be stond uit een paar kinder- filmpjes, enkele filmpjes over de Westhoek van Schouwen en een journaal, viel bijzonder in de smaak. Zowel jong als oud keerde na afloop der voor stelling opgetogen naar huis. Ter afsluiting van hét school jaar kampeerden Prinses Bea trix met haar medeleerlingen van de 1ste en 2de klasse van het Baarnse Lyceum, van 7 tot 14 Juli j.l. in de omgeving van Haamstede. Het kamp stond wedérom onder leiding van Jonkvrouwe C. Sickinghe, bijgestaan door enkele docen ten. Mede dank zij het fraaie weer kon volop genoten wor den van bos, duin, strand en zee, terwijl ook verschillende tochtjes gemaakt werden. De bevolking werkte, evenals verleden jaar, uitstekend me de, zodat de Prinses vrijwel ongestoord van haar vacantie kon genieten.

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1952 | | pagina 1