s uit öe historie Zonnebrillen l"ï" IVapciilppelties filosofie RADIO EN MUZIEK I Zomer- W, J. Weltevreden Ihiiiiillhiiiiil 18 Juli 1952 - No. 4 Verboden toegang te Noordwelle naam nu *- MEUBELEN i L. C. Hoogerhuis langs de waterlijn TUINPARASOLS g LIGSTOELEN VISKRUKJES VOUWFAUTEUILS „De Helle”, voormalig jachthuis, boerderij van die G-. SCHOUWEN USEEim ITITf lï'fïiil IliiiililiiHllhiiliiiillllllklBaiilll 0 Ook verhuur en reparatie grote keus Havenplein 315, Zierikzee Naast het 's Gravensteen Renesse GRATIS VERSPREIDING TEN GERIEVE VAN DE BADGASTEN EN KAMPEERDERS TE BURGH, HAAMSTEDE EN RENESSE NIEUWSTRAAT 148-149-239-240 TELEFOON 45 FIRMA TELEFOON 199 - ZIERIKZEE Slechts de badende mens is in attributen waren van de men selijke samenleving. Een ba der kan zich Kaninefaat wa nen, want hij, de kleine man van kantoorkruk en bureau stoel, is opgenomen in de zee, machtig symbool van eeuwige ken, van de hoogst ingewik- kelde moderne samenleving naar de bekoring van de pri mitieve oerstaat. Slechts het badkleed herinnert nog aan het heden, de rest sluit aan bij die gebenedijde oertijd, toen namen komen dan plaatsaanduidingen Wahil en Wijderhil. Een sprank of zijtak van de Waal of Maas in de toenma lige Zeeuwse eilanden liep het publiek mevr. Hofweger-de Graaf. J. jaren in Verboom en P. Wandel brach ten de eindstand op 5-8. Badgasten-S.D.K.B.-twaalftal het Slot Moer- j Op Donderdag 24 Juli speelt te Renesse het Schouwen-Dui- velands twaalftal tegen de badgasten. Aanvang 7 uur 15. Zullen de badgasten eindelijk eens het onderspit delven? Strandvogels l-Badgasten 5-8 Over het algemeen was het een aantrekkelijke wedstrijd. Mej. Schuiten gaf de gasten een 0-2 voorsprong, door Dam (P.S.V.) werd het 0-3. Door C. Verseput, Jac. Wandel en mej. Kouwen werd dé rust stand 3>-3. Na de rust voerden de badgasten de score op tot waarvan 3.8 dtoor Lokhorst (O.S.C.R.), mej. Venema, Dam (2 X) en Men onthoude zich dus van duinwandelingen wanneer dit niet duidelijk staat aangege-1 ven, dat zulks is toegestaan. V-V.V. verstrekt gaarne in lichtingen en de touristen- kaarten geven een duidelijke leiddraad voor uw tochten. van Zierikzee, Zeeland en alle dorpen van Schouwen en Duiveland in zilver en Keltum Pleet, reeds vanaf f 1,50 bij DE BADCOURANT verschijnt gedurende de zomermaanden 1 in Westelijk Schouwen ten ge rieve van de badgasten en wordt iedere Vrijdag gratis huis-aan-huis bezorgd door de P.T.T. ONINGINRICHTIN6 door de Voornselanden langs Breehil (Brielle) en Helle- vord (Hellevoet), welke laat ste wijst op een doorwaad bare vord plaats in deze sprank. Een andere aftakking van de Waal of Maas was tus- Goeree en Schouwen, langs de plaats waar nu nog de boerderij „de Helle” ge vonden wordt, en -- naar men veronderstelt, ook de namen (H)Ellemeet en (H)Elkersee met veronacht zaming van de (H), afstam- men. De Schouwse hofstede „de Helle”, gelegen ten Zuid oosten van mond, is te vinden aan wat hier genoemd wordt „de pit ten”, wat dus ook laagten be tekent. De benaming „Helle” zou dus hier kunnen herinne ren aan de oude, diepe of vaarweg, die in dé tijden van de opkomst dezer landen, zich door deze opwassende gron-1 den een weg baande en aan welke vaarweg eens de grond slag van de voorgaande en van de tegenwoordige behui zing is gelegd. „De Helle”, bekend uit de na-1 latenschap van Rijnbrand Ver- boom, raad en schepen van J Ziériksee, welke leefde van i 1024-1670, en toen groot was i 29 gemeten. In dit' jachthuis waren elf grote familiepor tretten en acht grote en drie of vier kleine schilderijen van „verscheijdene afbeeldinghe”, waarvan de laatste hingen in de Noordelijke kamer. Na hem' was eigenaar Corne lls Pous, die het huis heeft verbouwd en er sierlijke plan-1 oerkracht in de natuur. Hij tage’s heeft doen aanleggen in strijdt tegen 1678 en 1679. Hij werd ook door dé Staten van Zeeland (zie notulen van 30 Maart. 1685) bedeeld met de „heu- sche jacht” in de Grafelijke duinen van Schouwen, zodat aangenomen mag worden dat na de jachtdagen menig jacht maal zal genoten zijn en de broken nu nog grote keuken zal zijn bevolkt geweest met sierlijke schotels van heerlijk wild braad'. De wijnkelder zal ge-I leverd hebben het uitgegiste druivennat, waarna het gezel schap ook zal hebben gespro ken het befaamde jagerslatijn. Nu is „de Helle” een boeren- hoeve en de bewoners, die van J Thoolse afkomst zijn, bewer ken rustig hunne akkers, ge nietende de vruchten die noeste vlijt hun geeft, waarbij het blijkt, dat het in „de Helle” geen kwaad wonen is. P. v. B. De speciaalzaak voor Schouwen en Duiveland voor alles op het gebied van In de Griekse mythologie was Helle de dochter van Ahta- mas en Nephele. De moeder geraakte bij haar man in on- genade. Later nam Athamas een vrouw, die, tijdens een misoogst die in de streek heerste, meende dat de toom I sen der. Goden, door welke deI honger gekomen was, afge wend kon worden door Helle en haar broer aan Zeus te of feren. Doch de ware moeder der kinderen kwam dit ter kennis en zond een ram die een gouden vacht had, welke 1 de kinderen zou vervoeren naar een veilige plaats. Helle I nam plaats op die ram, doch viel tijdens de overtocht in zee en verdronk. Sindsdien werd dit water Hellespont genoemd. In de Germaanse mythologie heeft Helle de betekenis van onderwereld, evenals in het Midden-Nederlands. Bij de I oud-Saksers was Helja de go din der gestorvenen, alsook bij de Gothen de godin Halja. Voorheen kende Westelijk Schouwen drie boerderijen, die de benamingen droegen: I de helle, de hemel en dé dood- j kiste, namen die ons nu vreemd schijnen maar die el ders ook voorkwamen als na men van. erven in elkandérs nabijheid, zoals om Enschedé vagevuur, hel, hemel en para dijs. De naam Hel of Helle komt of kwam menigvuldig voor, n.l. de Helle te Arnhem, reeds in 1502 genoemd, het goed „ter helle” bij Diepen- heim, bij Albergen „Scharp an die helle”, te Kamperveen „de hel”, wat een hellend stuk weiland is bij de watermolen. De naam Helweg in de bete kenis van openbare landweg komt óók voor en zo.noemde men de weg van Enschedé naar Gronau in Duitsland ook de helweg. Deze meer voorkomende of aanverwante namen zullen dan ook wel een bepaalde be- duidenis hebben gehad. Bij een nadere beschouwing komen deze namen voor aan erven die op een hoogte staan, die hellende was, of in de laagte. Zo noemde men te Esch in Noord-Brabant alle lage landen, Hellewitten. Vroeger heette men de Waal of Maasmond Heldinezee of Helium. In verband met die voor de Wijhil, zich vrij van de aardse be slommeringen. Hij of zij kan rillen als een jonge faun of als een nymph in de prikkelende j wind, die uit de oneindigheid komt aangevaren. Niet zodra j staat de sprong terug te ma- 1 de mens het water verlaat, of j- .g een eind aan de bege_ I renswaardigheid van die edele staat. Want nu gaat hij een i doek pakken van onvervalste badstof, gekocht op de jongste uitverkoop, hij gaat ’n zuurtje zuigen of een saffiaantje paf- knots en bierpul de verheven fen. Ook al zit het zand nog tussen de rugplooien en in de verwarde haren, dan toch reeds is zijn contact met de cultuur, zoals schrijvers dat I noemen, een feit. Wij wilden dus wel dat zeer velen zeer lang en zeer vaak in het water vertoefden, om- dat dé ingewikkelde pellen van onze gecompliceerde sa menleving dan plotseling van de mens afvallen en de hui chelachtigheid van een lang niet brandschoon bestaan hem verlaat. Wij wilden wel, dat alle levensgewichtige (we blij ven taalkundig in de oude, ditmaal Germaanse stijl voor een keertje maar) conferen ties in het water zouden wor den gehouden. Een Neder landse kabinetsformateur dui kend naar zich in het water vermeiende vakministers, die hij stuk voor stuk aan een omlaag trekt; Stalin naakt en moedig, spelend met wat wier in het prille och tendlicht en Winston drijvend op een autoband met het schuimende water tegen zijn anders in akelig zwart ver pakte lichaamsdelen. Wat een ontspannende en verfrissende mogelijkheden. b. d. V. j het vluchtige maar machige water, dat in eindeloos ademhalen uitblaast op het wijde strand. Daar komt de van badverlangens vervulde mens. Een korte spanne tijds wordt de hard nekkige traditie van sokophou- der, sous-pantalon en beha ge en blootvellig staat die mens tegenover het ge- i weid der baren, zonder andere stimulans dan zijn spieren en zijn wil om af te koelen. Een bromfietser is veel gecompli ceerder dan een zwemmer, want hij is stofgebonden, af- hankelijk als hij is van zijn j been ingewikkeld mechanisme. Het zelfde geldt voor de fietser en zelfs de wandelaar moet de natuurlijke voorsprong van de bader erkennen, want ach wie gaat nog met de blootvoetig- heid van de Zigeuner langs de groene dreven? Slechts een zwemmer maakt Het duingebied te Renesse is op vele plaatsen ontsierd met de bekende bordjes verbodén toegang. Deze maatregel is noodzakelijk gebleken, door dat op vele plaatsen de dui- j nen, vooral aan zeezijde, zijn verzakt door de vele „klim- acties” en wandelingen van de zijdé der strandbezoekers. Iedere weldenkende natuur-I liefhebber zal kunnen begrij- I pen, dat de autoriteiten dit niet langer kunnen gedogen, j Vandaar deze bepalingen, die i zolang geldig blijven, totdat eerbied krijgt voor datgene, wat nog zovele i waarde gehouden moet worden.

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1952 | | pagina 1