s uit öe historie SLOT MOERMOND TE RENESSE 4 Juli 1952 - No. 2 - SCHOUWEN LJMjlM’WLyd De Tempelput te Haamstede De nog al eens omstreden reis gelegenheid in Zeeland heeft een uitbreiding ondergaan, die even gemakkelijk als aantrek kelijk is. We bedoelen de veer dienst Scharendijke-Ouddorp, op welke door veerman Jac. Berrevoets, met zijn snelva rende dieselmotorboot „Olga” onderhouden dienst, Maandag j.l. de officiële openingsvaart werd gemaakt. Maandag 30 Juni j.l. opende de heer Jac. Berrevoetj Hzn. uit Zierikzee een veerdienst tus sen Scharendijke en Ouddorp v.v. met de motorboot „Olga”. Tüdens de proefvaart gaven tal van autoriteiten van Schou- wen-Duiveland en Goeree van hun belangstelling blijk. Onderstaande foto toont de ge- pavoiseerde „Olga” tijdens de proefvaart. GRATIS VERSPREIDING TEN GERIEVE VAN DE BADGASTEN EN KAMPEERDERS TE BURGH, HAAMSTEDE EN RENESSE g l! Van Scharendijke naar Ouddorp met de „Olga** De dienst is speciaal gelan ceerd voor de touristen, want de verwachting mag bestaan, dat ook vele badgasten uit Ouddorp en omgeving eens een kijkje op Schouwen-Dui- veland komen nemen. Dat is nu heel gemakkelijk geworden. Voorlopig wordt tweemaal per dag gevaren: vertrek Scharen dijke 9 uur v.m. en 5 uur n.m. Vertrek Ouddorp 10 uur v.m. en 6 uur n.m. Eventueel zal de dienst worden uitgebreid tot driemaal per dag. Ook op verzoek vaart de veerman. DE BADCOURANT verschijnt gedurende de zomermaanden, in Westelijk Schouwen ten ge rieve van de badgasten en wordt iedere Vrijdag gratis huis-aan-huis bezorgd door de P.T.T. Zij die wensen te adverteren gelieven zich in verbinding te stellen met drukkerij Laken man Ochtman, Zierikzee, telefoon 32. Zittend op het duin te Renesse en nog verder richting vuur- we de wij- en offerstenen lie ver op een opgeworpen heuvel en we waren rond of we niet de resten kunnen vinden van de botten, die na het verbran den van het offerdier zijn over gebleven. De tempels uit die tijden wa ren dikwijls opgerichte, om- En aan zulk hier toren ziet men aan de overkant de duinen van Ouddorp en ’s avonds de lichten van de I Ten vuurtoren. Het maken van een dorp Renesse heen- en weertochtje naar deze - - welvarende Flakkeese bad plaats vormt een alleraardigste onderbreking van het gewone vacantiemenu met zwemmen en bakken in de zon als voor naamste hoofdschotels. De overtocht duurt ongeveer drie kwartier en vormt een evenement voor allen die de schoonheid van de Zeeuwse stromen minnen. Een prachtig uitzicht heeft men onderweg op de kusten van Flakkee en Schouwen-Duiveland en het eeuwige spel van de golven met de talrijke zeehonden, die nieuwsgierig naar het schip komen loeren of liggen te bra den op de hete zandbanken, vormen evenzovele aantrekke lijkheden. nodig hersteld. In de jaren 1800 en verder hebben wan smaak en verwaarlozing hun stempel ook op dit oude Slot gedrukt, het zakt af tot woon verblijf voor de knecht van de pachter en op de zolders werd graan geborgen. Totdat er in 1908 sprake was dat het oude Slot zou worden gesloopt en o.a. van Rijkswege hierte gen werd geprotesteerd. De eigenaar, Mr J. F. v. d. Lek de Clercq, liet de toestand on derzoeken en het bleek dat het gebouw geenszins, zoals be weerd, de ondergang nabij was, doch bij een grondige res tauratie nog eeuwen kon staan. Er werd een begin gemaakt, het nodigste werd verricht, toen in 1910 de gehele bezit ting, Slot, heerlijkheid, hof stede en landerijen, overging in handen van de vader van de tegenwoordige eigenaar-be- woner, de heer J. Vriesendorp. Bij de restauratie, die in 1911 werd voortgezet, is er naar ge streefd zoveel mogelijk het be houd van het oude, door mo dem comfort bewoonbaar te maken. Zo werd het aspect verkregen dat het Slot nog op de dag van heden heeft. Ten overvloede delen wij nog mede, dat het Slot niet toegan kelijk is voor het publiek. Dit verbod geldt ook de omliggende terreinen. Een vaartdienst er bij Haamstede van nu verschilt aanmerkelijk met dat uit vroe gere tijden. Hoe verder we teruggaan, hoe groter de ver schillen zullen zijn. In de men sen van nu en van toen heeft echter altijd de gedachte ge leefd aan hogere dingen, in welken vorm dan ook. Gods dienstzin zouden we dat kun nen noemen. Wanneer we ho- 'en de naam Tempelput dan dekken we direct in die rich- ting. Eerstens vragen we waar is opgeworpen liet die te vinden is en anderzijds wat dit te beduiden heeft. Ieder te Haamstede kan U die aan wijzen. Aan de weg achter het Slot kunt gij hem vinden. Links van de laan van het ka steel die uitkomt aan de duin kant en welke weg naar Burgh voert, ligt hij verscholen on der het hout. Wanneer we blikken in het heldere water, gaan onze ge dachten terug naar tijden uit het verre verleden. Een tem pelput zonder tempel is voor ons ondenkbaar. We fantaseren bij de put een offer- of ge bedsplaats, waar de bewoners uit die dagen aan hun inner lijke drang naar hogere dingen konden voldoen. Maar ook de plaats zelve moet in die dagen wel een ander aanzien hebben gehad, toen de duinen veel meer westelijk dan nu zullen gelegen zijn geweest. Het is niet onmogelijk dat het toen een zeer bosrijke streek was, temidden waarvan deze, voor die mensen heilige plaats, zal zijn opgericht. Is zulk een gewijd oord ge groeid uit een gerichtsplaats waar het volk samen kwam om aan het recht, toen nog ongeschreven, te voldoen, of .waren er nog tff weinig men sen hiervoor aanwezig? Spo ren van vroegere bewoning zijn wel in de omtrek te vinden en zelfs de neolitische cultuur le verde ons enkele losse vond sten, diê evenwel niet van per manente bewoners behoeven geweest te zijn doch ook van aldaar jagende stammen af komstig kunnen zijn. Het nu overstoven terrein houdt elke aanwijzing voor ons verborgen en we weten zelfs niet of de bossen gerooid of nog onder de overstuiving te vinden zijn. Alleen de put kennen we uit de volksmond die ons dit heeft overgeleverd. En bij de put denken we ons een tempel, zonder nog aan een gebouw van hout of steen, wat even goed mogelijk zou kunnen zijn, te geloven. In gedachten zien Noord-Oosten van het ligt het Slot Moermond. Een 600 meter lange oprijlaan (de dreef) leidt te midden van bos naar het Slot, dat omringd door een gracht, waarover een vaste brug, een inrij hek met stenen kolommen, waarop leeuwen, beladen met de wapens van Renesse en Moermond, toegang geeft tot het voorplein. Met de uitkijktoren, van verre op Schouwen zichtbaar, vormt het een schilderachtig complex, dat nog de kentekenen ver toont van de verschillende pe rioden, waaruit de gedeelten stammen, die thans het geheel vormen. Het Noordelijk deel verraadt duidelijk zijn middel eeuwse oorsprong en doet den ken aan de Ridderzaal te ’s Gravenhage. In 1244 wordt melding gemaakt van een rid derlijk huis in de nabijheid van „Rietnesse”. De uit de Vlaamse oorlog bekende Jan I van Renesse, die in 1304 ver dronk toen hij de Lek wilde overvaren, bewoonde Moer mond, totdat het in 1297 door de troepen van Graaf Jan I van Holland belegerd werd en verwoest. Ook het kasteel, dat in 1399, naar sommigen zeggen op enige afstand van de puin hopen van het ouwe, volgens andere op dezelfde plaats, door ridder Aernoud van Haamstede werd gebouwd, is niet geheel meer in dezelfde staat. In 1513, in een tijd, waarin de kastelen in ons land reeds niet meer de versterkte woonsteden waren van de elkaar beoor logende krijgsheren, werd het overgebleven gedeelte door Jacob Serooskerke „uyt goede saeken” verbouwd en honderd jaar later, ongeveer 1612, werd het opnieuw door Iman van Zuydland gewijzigd en ver fraaid. In 1751 werd het gebouwen complex zoals het dan is, door Pieter v. Schuylenburgh waar walde heuvels. een heuvel zullen we waarschijnlijk moeten denken. De grond waarvan de heuvel dan een soort gracht achter, waarvan dan de tempelput kan zijn overgebleven. Zolang geen aanwijzingen verkregen zijn is het niet verantwoord daar een houten of stenen tempel gebouw te zoeken. Toch moge het niet ondienstig zijn, de thans in Westelijk Schouwen vertoevende gasten te wijzen op deze laatste rest van voortijdse godsverering, opdat dit als een overoude re- lequi onder ons bewaard moge blijven. P. v. B.

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1952 | | pagina 1