SCHOUWEND BADCÖIIRANT Jac.v.d. Berge ”1 zzzr— Haamstede Goiidboon-koffiB en Goudblad-thee Strandfeest Renesse NAAR KORFBAL Renesse V00R Levensmiddelen en Drogisterij S. GELEIJNSE PREDIKBEURTEN H*H> Adverteerders No. 5 11 AUGUSTUS 1950 -X 9 DE BADCOURANT verschijnt ge- vacantie doorbrengen op het schone j Rhodesia. Het zou aardig zijn om r-< i_ _u. i i a van In om ocrn c irnrn am on hcin i i leven. V.V.V. vertrouwt, een Ds. van mogelijke inlichtingen verstrekt. Koopt bij de adverteerders van dit blad Mijnheer de Redacteur! Wij komen reeds vele jaren onze VAKFOTOGRAAF Misschien weet V.V.V. de hier te Met toestemming van B. en W. van Renesse organiseert de plaatselijke Vereniging voor Vreemdelingenver keer op Zaterdag 19 Augustus, des middags om 2 uur, kinderspelen voor kinderen van 6 jaar en ouder. Verder wedstrijd in zandplastiek voor volwassenen. Hieraan kunnen ook kinderen van 14 jaar en ouder meedoen. Het inschrijfgeld voor de kinderspe- De zangvereniging en de mandoline club zullen Zaterdagavond te 8 uur op de tent zingen en spelen. icuci jcid.i opnieuw ons Tegensiaai en dat is de reis. De treinreis gaat nog wel, ofschoon men, als het druk is, wel wat meer wagens aan zou kunnen koppelen. Schouwen en zijn ook steeds vol lof over het werk dat de V.V.V.’s al daar verrichten. Toch is er iets dat ieder jaar opnieuw ons tegenstaat en met de penseel gevoelig vastge- I durende de zomermaanden in Wes telijk Schouwen, ten gerieve van de badgasten en wordt iedere Vrijdag gratis huis aan huis bezorgd door len is 10 cent, voor de zandplastiek I 25 cent per persoon. Het inschrijf geld te voldoen bij aangifte op Don- i Advertenties voor het volgend num mer kunnen worden geplaatst mits deze uiterlijk de Dinsdag vóór de uitgifte in bezit zijn van de Uitgever, Drukkerij Lakenman Ochtman, Lange Nobelstraat A 171, Zierikzee of van de heer P. Slager, Klooster- weg 257, Haamstede, die tevens alle 1 m ncïnl ii Izn i’nlink in hor irorcfrolzt van hem eens te vernemen hoe hij met slechts dertig gulden en een oud auto’tje naar Zuid-Afrika ging en hoe hij kans zag, dank zij zijn ta lent en zijn grote werkkracht, zich i in het vreemde land te handhaven en te ontplooien. Moge hij zich nog thuis voelen in Onze klacht‘betreft in hoofdzaak de kleino Bvrgh,. dat hem veel suc ces en geluk wenst in zijn verder Daar blijft U steeds tevreden mee I I Komt U eens kijken naar onze blectrische patent KOFFIE DROOGKAST Daarin is steeds droge en eerste kwaliteits koffie Zondagmiddag 2 uur worden op het terrein van Strandvogels aan de Laan te Renesse (ingang „Blauwe Scuut”) seriewedstrijden gehouden. Deelnemende twaalftallen: Actief, Rotterdam (2e klas K. N. K. B.), Burgh (kampioen le klas S.D.K.B.), Velocitas en Strandvogels. Het uitkomen van Neerlandia uit Gent is komen te vervallen, deel name van Actief staat vast. Wel licht speelt ook een tweede ploeg van Actief, Rotterdam mede. Zeer zeker zal voor deze wedstrij den grote belangstelling bestaan. Er zijn twee prijzen beschikbaar ge steld, waarvan één door de Vereni ging voor Vreemdelingenverkeer „Renesse Vooruit”. Kunstschilder Waalko Dingemans weer in Westenschouwen na driejarige zwerftocht door Afrika Over enkele dagen hoopt Burgh haar inwoner, de bekende kunst schilder Waalko Dingemans, weer te mogen begroeten. Bijna drie jaren miste men in Westenschouwen Waalko, die hier al van zijn prille jeugd eerst vele vacanties door bracht met zijn ouders, het schilder- paar Dingemans-Numans, en die zich later vestigde in zijn artistieke atelier aan het oude brinkje. Wel werd er tijdens zijn afwezigheid menig mooi schilderij gemaakt in dat atelier, want Waalko’s moeder werkte er onvermoeid ondanks haar zeventig jaren. Ontelbare bloemen, bessen en vooral „vuulte” werden door haar kunstzinnige handen tot de beelderigste bouquetten geschikt RING 31 - TELEFOON 31 bootreis en speciaal de kolenboot, waarmede wij vervoerd worden. De ze bevat n.l. niet eens voldoende I zitplaatsen en de W.C.’s aan boord geen De bootreis naar Schouwen en Duiveland eist verbetering afwezigheid naam als portret- landschapschilder in Zuid-Afrika en Zondag 13 Augustus Ned. Herv. Kerk Haamstede: 10 en 7 uur Ds. v. Vliet. Renesse: 9 uur jeugddienst, 10 uur Ds. K. Strijd uit ’s Hertogenbosch; I Evangelisatie: 10 en 7 uur dhr. C. j bij de z.g. houten trap aan het einde van de Burgemeester Scholder’aan. gjers klagen er over INGEZONDEN STUKKEN legd op het doek. Haar schilderijen zijn overal verspreid en maken me- nig interieur vrolijk en stralend. Waalko maakte in de jaren van zijn en de P.T.T. Bolijn. Noordwelle: 7 uur Ds. J. Francken uit Bourtange. ONTWIKKELEN - AFDRUKKEN Geref. Kerk Haamstede: 10 en 7 uur Ds. van Swigchem. Chr. Geref. Kerk Haamstede: 10 uur Ds. W. de Graaf uit Dedemsvaart, 3 uur Ds. M. v. d. Klis uit Zierikzee. Geref. Gemeente Haamstede: 10 en 2.30 uur leesdienst I R.K. Kerk Beleefd aanbevelend Zierikzee: H.H. Diensten op Zondag f Levensmiddelenbedrijf 7.30 en 10 uur. QA|Z|^ED Burgh: 9 uur. DAMktK Haamstede - Zuidstraat 1 8 - Telefoon 93 derdagavond 17 Augustus, van 19.00- 20.30 uur, bij de penningmeester van V.V.V., de heer J. P. Berrevoets, Hoogezoom B 56. De beide wedstrijden vinden plaats I zoniet te betreden. En dit’is bij de z.g. houten trap aan het einde klacht van mij alleen, alle passa- van de Burgemeester Scholder’aan. I gjers klagen er over en daarom Talrijke aardige prijzen zijn be- I piaafs ik deze klacht in de Badcou- schikbaar. V.V.V. vertrouwt, dat rant jn hoop dat op een of an- Burgh: door grote deelname van badgasten here wijze hierin verbetering zai I en bewoners deze wedstrijden een komen. Dan zal de reis veel aan- groot succes zullen worden. j genamer worden en dat is toch ook Zie voor eventuele mededelingen I he opzet van de vacantie, nietwaar? ook de volgende Badcourant. Misschien weet V.V.V. de hier te volgen weg. Hopende dat spoedig een verbete ring in deze toestand zal komen, i teken ik, met dank voor de plaat sing, W. F. KOPPEN.

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1950 | | pagina 1