w QRAtis week-end te Renesse I SCHÖÜWCN’S BADCOURANT «1 o C. M. EVERTSE W. GILIJAMSE Theetuin Beije te Renesse 17 'frW. ri Kerkconcert te Renesse RENESSE IN TABAKSWAREN zijn wij ruim gesorteerd J. P. V. d. HOEK Ji... 7 A Bloemisterij „Flora’’ Kampeerboerderijen No. 4 4 AUGUSTUS 1950 2 Even uitrusten in Prima consumptie Garagebedrijf Smederij Rijwielhandel Installateur Radio Inlichtingen te verkrijgen ter ge meentesecretarie. Gevonden voorwerpen, aanwezig ter gemeente-secretarie van Renesse: Houten speelgoedauto, wollen speel- goedkonijn, 1 paar kinderwanten, autostep, 2 portemonnaie’s met in houd, zegelring, broche, huissleutel, doublé dameshorloge, bril, 2 cein tuurs, herenrijwiel, nikkel zakmes, 3 badpakken. Ingeschreven zijn de volgende voor werpen: Hoofddoek, sigarenaanste- handschoenen, jongensoverjas, kin dersokje. BAZAR Wijkgebouw „Groene Kruis Haamstede-Burgh Telefoon 8 RENESSE Heerlijk ijs RENESSE - HOOGEZOOM a.s. te f' Voor de inrichting van het in aan bouw zijnde wijkgebouw van het „Groene Kruis” zal op 10, 11 en 12 Augustus in de O.L. school te Haam- 1 stede een bazar worden gehouden, die, gezien de medewerking van de gehele bevolking en velen buiten de gemeenten, uitstekend zal slagen. Een overstelpende hoeveelheid goe deren, waaronder zeer waardevolle, zijn ontvangen en dagelijks komen nog meerdere binnen, die op de ba- zardagen „aan de man” moeten wor den gebracht, waarvoor vele stands en attracties zullen worden inge richt om de kopers en de liefheb bers van een gokje te lokken. Ook zal voor de inwendige mens gezorgd worden via een oliebollenkraam, theeschenkerij en zo mogelijk een Ingeschreven als verloren voorwerp: Zakhorloge, bruine glacé dames- handschoen, rood hondentuigje, zil veren A.N.W.B.-speld, 2 kinderbad- j' pakjes, damesmantel, hondenriem, i huissleutel, wit shirt, strandpakje, handdoek. mogelijk zullen maken om hun por- temonnaie te ontlasten en daardoor de kas van het „Groene Kruis” te versterken. De in voorraad zijnde loten gaan Te Renesse vertoeven vele vreemde- lingen, die komen genieten van zee J goed van de hand en wij raden daarom iedereen aan, die nog een lot wil hebben, zich te haasten, daar hij anders de kans op vele en mooie prijzen wellicht zal missen. Voor tijden van openstelling en na dere bizonderheden verwijzen wij naar de in dit nummer voorkomende advertentie. bazar, koopt daar zoveel Uw porte- monnaie en de ruimte in Uw kof fers toelaat, drinkt er buiten op het gras een kopje thee, eet een paar stevige oliebollen en levert de op lossing in aan het daarvoor be- I stemde hokje met opschrift: „Gratis weekend te Renesse”, legt Uw f 0,50 op de toonbank, ziet goed toe dat Uw naam en adres werkelijk wor den genoteerd, zodat daarover geen onzekerheid kan bestaan, keert nog eens op Uw schreden terug om dat allerliefste bahyjurkje, dat U ’o straks een beetje te verkwistend vond om aan te schaffen, tóch nog te kopen voor Uw petenichtje, die met October een kleintje verwacht, en wacht verder maar geduldig af tot U bericht krijgt, dat U zich met Beije Co. (Bona Fide), C. de Feiter of met Gloude in verbinding kunt stellen om af te spreken wanneer U met Uw hele gezin gezellig een gratis weekend in een dier geriefe lijke huisjes kunt komen doorbren gen. En dan: tot weerziens in Re nesse en komt dan meteen eens kij ken hoe goed het geld dat de bazar opgebracht heeft, is besteed! i gratis huis aan huis bezorgd door de P.T.T. zijn mej. Ellen Imhoff, alt, de heer A. van der Weele, fluit en de heer I Jac. M. Luijkenaar, orgel. Het pro gramma bevat werken van Bach, Handel, Loeillet e.a. Hopenlijk ge ven badgasten en inwoners door een groot bezoek blijk dat zij dit cul turele gebeuren op prijs stellen. L. VERSEPUT, Wie niet zo vlug is met een derge-1 lijke rebus en er nog eens duchtig over moet prakkizeren, kan de in- I gevulde kaart ook later nog met f 0,50 aan postzegels, vergeet dat niet! inleveren aan de Hervormde pastorie, A 12, te Renesse. Hij dingt dan ook mee naar het gratis week endhuisje. Hij moet dat evenwel doen vóór 12 Augustus, want dan sluit de inschrijving en wordpn de huisjes onder de goede oplossers verloot. Voorschrift dus voor de komende dagen: U neemt de ingelegde kaart. Gaat zitten bedenken wat die oude meneer in nachtjapon met zeis wel zou kunnen betekenen enzovoort, schrijft de gevonden spreuk er dui- patatfrites-kraam. Een fruitstand zal oog en mond lokken en tevens laten zien wat in onze omgeving op dit gebied gepresteerd wordt. De schiet tent een attractie op zichzelf zal niet ontbreken, evenals een postkantoor; de grabbelton met zijn vele verrassingen zal ook op het appèl zijn, terwijl nog verschillende andere spelen en vermakelijkheden het de bezoekers zo aanlokkelijk I ker, koplamp (auto), 1 paar dames- HAAMSTEDE Potplanten en Snijbloemen Aanbevelend, JOH. VERTON Zeker wacht alleen een avond van Levensmiddelenbedrijf, Renesse hoogstaand vocaal en muzikaal ge- I not. Rund- en Varkensslagerij Fijne Vleeswaren Ring A 63, Tel. 26 - Renesse eti strand. Enkele malen zijn er ook Brengt Uw vacantie door op onze „Bona Fide” en „Wilhelminahoeve” Firma BEIJE Co., - Telefoon no. van de A.N.W.B. In dit nummer van de Badcourant delijk bij op, vult Uw naam en adres wordt weer een rebusformulier in- I in, gaat Vrijdag of Zaterdag naar de gelegd, dat door liefhebbers voor een gratis weekend in voor- of na- seizoen in een der weekendhuisjes te Renesse kan worden ingevuld en tegen betaling van f 0,50 kan wor- den ingeleverd op de Bazar ten bate i van de vernieuwing van het kerk- meubilair, op Vrijdag 4- en Zater- I dag 5 Augustus te houden in de school te Renesse. U bestelt, wij bezorgen met spoed al uw KRUIDENIERSWAREN, LIMONADE, VERSNAPERINGEN, ROOK- en STRANDARTIKELEN thuis DE BADCOURANT verschijnt ge durende de zomermaanden in Wes- Donderdagavond 10 Augustus a.s. ?el«k ^houwen, ten gerieve van de vindt in de Ned. Herv. kerk te badgasten en wordt iedere Vrijdag Renesse wederom een kerkconcert plaats. De medewérkenden hieraan een kijkje in onze nieuwe zaak genomen? We hebben steeds alles ne roepen we „Vieux Camaraden” een spoedig tot weerziens toe. verenigingen onder, die met een I groep komen. Zo beleefde Renesse de primeur van het optreden van het accordeongezelschap „Vieux Ca- marades” uit Rotterdam, onder lei- I RENESSE ding van de heer W. Th. Breuren. i .it- tz z Kampeercentrum De belangstelling voor dit concert was werkelijk enorm en verdiend. De ten gehore gebrachte nummers U reeds werden uitstekend uitgevoerd. Gaar- nP rnpnpr» xxrp Vipiiv CWsrarW’ vOOrradig.

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1950 | | pagina 1