SOUVENIRS L. C. Bom, B 8, Burgh Vishandei F. Quaak M. KRIJGER Voor prima Rund- enVarkesn- vlees en fijne Vleeswaren C. M. EVERTSE, ZEEHONDEN-JACHT FIJN BROOD N. v. DONGEN W. V. ZALM Doet uw voordeel Bloemisterij Flora" POTPLANTEN EN SNIJBLOEMEN gelijke vacantie aan onze kust. We ken heeft. Dat is echter niet waar. volgend jaar herhaald worden. De is en de rest van de tijd matig tot Waar blijft het uitbreidingsplan? JANTJE ONGEDULD Röell, Burgemeester Haamstede. Waardig slot van de Zomerconcerten te Renesse RENESSE Relaas van vreugde en nog wat ernstige buitenlandse concurrentie te vrezen. Maar dat kan veranderen. Laten de hotel- en pensionbedrijven behoefte te voorzien. Grote behoefte bestaat echter aan aan afdoet, KRUIDENIERSWAREN DROGIST ARTIKELEN GALANTERIËN STRANDARTIKELEN TABAKSARTIKELEN Haamstede - Telef. 104 Voor de fijnproevers het adres Rijwielhandel Hooge Zoom 38 Haamstede - Telef 94 Rijwielreparaties en -verhuur Motorreparaties VERKOOP NIEUWE MOTOREN als Sparta - D.M.F. - Kaptein Steeds leswagen beschikbaar Beleefd aanbevelend is nog altijd HET adres: Ring A 63 - Renesse - Telefoon 26 Dagelijks gelegenheid tot het mee varen ter Immers, vacantie is vreugde. Hoe veel verrukte mensen hebben wij weer in Augustus gesproken en gade geslagen. Terecht, het weer was goed en dan is een vacantie op Schouwen gauw geslaagd. Omdat behalve de Brengt Uw vacantie door in he KAMPEERCENTRUM „Bona Fide" en „Wilhelminahoeve" RENESSE (Zld) fa. Beije Co., tel. 2 Het is toch maar een schande, dat deze beste categorie van onze gasten elk jaar teleurgesteld zich elders in het land moet vervóegen. duinvoet van Renesse tot Westen schouwen. Meer verharde duinover- gangen en ruiterpaden. Alles wacht echter, al jaren lang, op het tot stand komen van het gezamenlijke uitbreidingsplan voor de gemeenten Burgh, Haamstede en Renesse. Een vertraging, die ernstige schade brengt aan de ontwikkeling van de duinstreek als recreatiegebied voor velen. En ook hier als oorzaak he laas: gebrek aan medewerking en begrip bij verschillende overheids instanties. Doch, niet getreurd, het zal voor elkaar komen. We moeten nu weer aan de slag, en zo spoedig mogelijk, om datgene te verbeteren en tot stand te brengen, wat tot nu toe niet slaagde, ten einde onze gasten en ik hoop dat het er zeer velen zullen zijn in 1950 nog beter te kunnen ontvan gen. nodigd voor het aanleggen van golf links zijn aanwezig. De kosten ech ter vormen een beletsel. Verder goede verharde fietspaden onder de van boven uit is wel van groot be lang. Dit idee werkt anders nog maar langzaam door en het is eigen lijk onbegrijpelijk dat er niet met meer drang gewerkt wordt om de recreatieoorden tenminste een sei zoen van drie maanden te bezor gen met een radicale verlichting van de maand Augustus. Wij hebben weer vele enthousiaste mensen gesproken. Het was weer erg gezellig, die goed gehumeurde bamboejeurs die voor korte tijd het Uw adres voor Beschuit, Gebak, Kruidenierswaren is en blijft steeds Telef. 53 - Hogeweg B 73 - Burgh ben zij gewacht tot Augustus, de maand die altijd propvol is van die gene die dan vacantie móéten ne men. Telef. 42 - Hooge Zoom - Haamstede VRAAGT JONKER’s GROENTEN EN FRUIT TELEFOON 41 HAAMSTEDE andere accomodatie-uitbreiding kan geen gelijke tred houden met het toenemen van het kamperen. Wan neer komen de zomerhuizen voor hun oorspronkelijk doel vrij? Wan neer kunnen deszelfs eigenaren daar weer op een fatsoenlijke manier over beschikken? En de Zeeland-Luchtlijn hult zich in een somber duister! Neen, de seizoenbeschouwing over Renesse in 1949 kan nog niet al te optimistisch zijn. Als wij nü niet in een goede richting gaan, kunnen wij straks niet meer terug. Het ge heel is te primitief. Het bezoek in Augustus althans de eerste twee weken, is wel zeer groot, maar een redelijke eis is toch te willen dat wie naar grond vraagt voor een eigen zomerhuisje, behoorlijk ge holpen kan worden. zal zich hier het wonder voltrekken, i dat er een goede lijn, een juiste richting merkbaar wordt? Van het uitbreidingsplan hoort men maar niets! Een gemeentelijke kampeerveror- dening kwam tot stand. Ondanks deze wellicht goede regeling, is er van remming weinig te merken. Ook hier lopen natuurlijk de me ningen, door persoonlijke belangen geleid, uiteen, maar de tekenen wij zen er op dat Renesse één groot kampeercentrum wordt. Vroeger (en ook nu nog) redeneerde men dat die kampeerders en andere grote groepen bezoekers wellicht later in dividueel als gasten komen. Maar die gedachte gaat mank, want de bioscoopvoorstellingenbleken m een half of zelfs minderi dan is het sei. -zoen voor de speciaalzaken te kort, een sportcom- jjan kan er niets tot stand komen plex met sportterreinen en enkele dat voor de gasten aantrekkelijk is. hun vingers worden getikt, of kan dat ook alleen maar in Renesse? zangvereniging „V.Z.O.S.” en mandolinevereniging „Goudklank”, alle uit Renesse. Aanvang 7.30 uur. beetje voor hun gebouwd was. Maar als wij het geheel beschouwen, dan vragen wij ojis toch af, waar gaan wij hier heen in Renesse? Wanneer genverkeer. ,=i m». bof „zooHov Maar genoeg nu hierOver. Vast staat dat Augustus overigens een prettige maand is geweest. Overvloedig veel bezoek, mede misschien dank zij de Zierikzeese Eeuwfeesten. Renesse moest ook maar eens een Eeuw feestje hebben. Of nee, we zouden al gelukkig zijn als het volgend jaar de restauratiewerkzaamheden op het dorp gereed zouden zijn en de onnodige materialen die er lig gen, opgeruimd zouden zijn. Kun nen aannemers van bouwwerken onbeperkt alles om zich heen laten slingeren, zonder dat ze er voor op Zaterdag a.s. worden de zomercon certen op de muziektent te Renesse besloten met een gezamenlijk pro gramma, uit te voeren door: het muziekcorps „Luctor et Emergo”, de zangvereniging „V.Z.O.S.” en de den gevoel hadden dat de wereld^ zo’n bliek gaat waar voor zijn geid vra gen en het geld dat voor dit doel zou worden besteedt, is pas met recht bevorderen van vreemdelin- -oniets af doet, Bijzondere aandacht zal in de toe- Want dat een plaats alleen maar vol kan zijn en dan is het klaar. Men goede tennisbanen. De gronden, be- jje weersomstandigheden heeft men echter nooit in de hand, dus dat mo- tief kan verder buiten beschouwing blijven. Maar b.v. vacantiespreiding gehouden? Waarom weet V.V.V. van het plan niets af? Waarom wordt er een kampeerverordening gemaakt en doorgevoerd zonder dat deskundigen uit de gemeente er in gekend zijn (V.V.V.)? Het lijkt soms wel of er nog ergens achter de schermen aan „Renesse I zpn, verder de natuur zo erg veel behoeven dus nog niet voor al te te bieden heeft. Maar sommige insiders in Juli spre- kende, kon men toen reeds verne- I men, dat het seizoen geen succes dan ook al hun zorgen besteden j meer kon worden. Vóór Augustus aan de verstrekking van af wisselen- I was het al mislukt, althans com- de en voldoende maaltijden, aan mercieel gezien. En ja, nu zal ieder goede kamers en modern sanitair, belanghebbende het door zijn eigen aan meer service aan de gasten, aan bril beschouwen en kunnen dus goede bediening, billijke prijzen en hierover de meningen wel eens ver- alle verdere kleine attenties, die een I schillen, maar vast staat dat zoal verblijf in een hotel of pension of dan Augustus ons wat de weersom- bij een particulier veraangenamen j standigheden gunstig gezind is ge en een onbetaalbare reclame voor I weest; de maanden Mei, Juni en een dergelijk verblijf vormen. Juli hebben door de toen heersende Ook in 1949 bleek het bezoek aan koude sterk tegengewerkt. Dat is de domaniale bossen te Westen- 1 langs de gehele Noordzeekust over schouwen niet afgenomen te zijn, I al hetzelfde geweest. Jammer ge integendeel, duizenden genofen van noeg, want dan toch komen bij gun- van dit ongerepte natuurreser- stig weer de gasten die vacantie vaat”. Ruim 2000 toegangsbewijzen kunnen nemen wanneer zij willen, werden door bemiddeling van de I Dat zijn de bevoorrechten die het secretarieën, hotels enz. verkocht, i mooie weer afwachten. En nu heb- De uitzichttoren van het waterlei dingbedrijf, welke kosteloos betre den mag worden, bleek wederom een grote attractie te zijn. En niet minder de Plompe toren en Vuur- En dan kan men zeggen dat dit toren. de vacantievreugde komst besteed moeten worden aan j het geven van meer ontspanning kan redeneren,'dat de’gast met’de aan dat gedeelte van onze vreemde- financiële uitkomsten niets te ma lingen, dat hiernaar vraagt. Een kerkconcert bleek een groot artis- Een goede gang van zaken is pas tiek succes. Ook de Zaterdagavond- I daar bereikt, waar alle belangheb- concerten trokken vele belangstel- benden bevredigd worden. Als Re- lenden. De door V.V.V. georgani- nesse ieder jaar alleen de eerste seerde strandwedstrijd zal zeker het helft van Augustus volledig bezet Haamstede Aanbevelend, JOH. VERTON Achteruit” gewerkt wordt. De pension-accomodatie laat ook nog te wensen over. Van de ca. 50 j adressen van exploitanten zijn er j slechts enkele die er wat voor over hebben om de middelen aan te schaffen die nodig zijn om aan de minimumeisen te voldoen. „De Cost gaet voor de Baet uyt”. Er zou heus wel eens iets besteedt mogen wor- aan sanitair en ligging. Het pu- Natuurlijk kan de schuld hiervoor op allerlei wijzen verklaard worden en misschien zelfs nog wel veront schuldigd worden. Het zal ook wel zijn moeilijkheden hebben. En het bevorderen van kamperen is natuur lijk gemakkelijker en wint dus veld, zonder dat men zich er voldoende rekenschap van geeft dat hiermede wel eens een dusdanige structuur kan ontstaan, die alles voor de toe komst bederft. En dan komt het neer op de vragen: Waarom wordt dat in het duister

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1949 | | pagina 2