I SCMOUWEN’S BADCOÜRANTl De Westhoek was weer in trek afscheid I Betere accomodatie een eerste eis I VAN SCHOUWEN No. 10 9 SEPTEMBER 1949 Hi blijven de vergunningen tot uitbreiding? Haamstede en het Vreemdelingenseizoen in 1949 Al is de tijd nog niet aangebroken om de balans van het seizoen 1949 volledig op te maken, wel kunnen wij alvast enige algemene conclu sies er uit trekken en er enige les sen voor de toekomst uit putten. De algemene conclusie is dat Haam- September is in het land! De va- I canties zijn ten einde, de schooldeu- j ren wijd geopend om de stroom van leerlingen op te vangen, de kantoor- gestoofd Waar stede wat betreft het weer en het bezoek van badgasten meer dan te vreden mag zijn. Wel is waar was het voorseizoen iets minder druk dan in 1948, in het hoofdseizoen daarentegen liet de bezetting van de hotel- en pensionbedrijven niets te wensen over, terwijl het na-seizoen, I nu het nog volop zomer blijft, zich I beter laat aanzien dan in 1948. Het aantal kampeerders was onge veer gelijk met het vorig jaar en bedraagt tot heden plm. 1300, waar onder een tachtigtal buitenlanders. Het totaal van de verblijfsnachten van deze, zich na de oorlog steeds uitbreidende, groep overschreed de 10.000. Ook het aantal caravans neemt elk jaar toe. Gelukkig bestaat nog een harmonisch evenwicht tus sen het aantal kampeerders en de andere groepen badgasten. Een een zijdige ontwikkeling van de groep kampeerders zou noch in het be lang van het vreemdelingenverkeer Speciaal voor de lezers van onze Badcourant ontvingen we van de Edelachtbare Heer Jhr. R. J. H. Q. Röell, bur gemeester van Haamstede, een interessante beschouwing over het vreemdelingenseizoen aan zijn gemeente in het afgelo pen seizoen, en eveneens van Jantje Ongeduld, voor de ge meente Renesse. Hieronder vindt U beide be schouwingen in extenso afge drukt. meenten op Schouwen-Duiveland, ondanks de toezegging van het Rijk en het beschikbaar zijn van de voor het herstel van het vliegveld Haam stede benodigde gelden. Ondanks alles onderhandelt men nog steeds Ook hier werd merkbaar dat, hoe natuurlijk en algemeen de behoefte aan vacantie ook is, de besteding van geld voor vacantiedoeleinden voor de meeste mensen aan nau were grenzen gebonden is dan vroe ger, toen wij nog een rijk volk wa ren. Verschillende exploitanten van vreemdelingenbedrijven en ver voersmaatschappijen en ook de mid denstand zullen hiermede in de toe komst ernstig rekening dienen te houden. Doch ook de mogelijkheid om althans een gedeelte van de va cantie in het buitenland door te brengen, breidde zich in 1949 steeds meer uit. De kosten verbonden aan een buitenlandse reis- en verblijf, bedragen momenteel echter nog minstens het dubbele van een soort- Bij de uitwisselingstochten tussen Walcheren en Schouwen bleek de belangstelling vanuit Walcheren aanmerkelijk groter dan in omge keerde richting. Een ernstig belet sel voor de ontplooiing van deze en andere tochten door Zeeland vormt de hoge tarieven van de Provinciale Stoombootdienst op de Oosterschelde en des zomers de onvoldoende laad ruimte voor auto’s en autobussen. Ja, wat betreft de vervoerkosten van tram, autobus, veerpont en Pro vinciale boot is Schouwen-Duive land ernstig in het nadeel. De reis naar ons eiland duurt nu eenmaal te lang en is te kostbaar, terwijl de bagage- en rijwielvervoer aan ver traging onderhevig is. Nu we het toch over het verkeer en de ver keersmogelijkheden hebben, moge nogmaals gezegd worden dat de nieuwe veerpont Anna-Jacoba-Zijpe een zeer grote verbetering blijkt te zijn, waarvan het vreemdelingen verkeer in het algemeen ten zeerste profiteert. Maar hoe staat-het met het vlieg veld? In elke provincie in Neder land zijn op het ogenblik één of meer vliegvelden in exploitatie, be halve in Zeeland. Zeeland komt achteraan. Jammer genoeg. Ondanks het besluit van Prov. Staten, on- zocht om daar zijn vacantie door te brengen. De Badcourant staakt voor dit sei zoen haar uitgave Ook nu was ze weer voor velen een schakel, een band met het land dat men tijdelijk bewoonde. Dorpsbewoners en ne ringdoenden hielden contact mid dels de Badcourant met de pension gasten en kampbewoners. Zij allen profiteerden van de geboden ser vice en de vele zaken floreerden via de Badcourant, waarin zijn hun aan kondigingen plaatsten. Met een dankwoord en een harte lijk „Tot weerziens” aan allen die medewerkten of zakenrelaties op bouwden, sluiten we het seizoen De Redactie lokalen werken weer met voltallig j personeel. Gebruind en g door de zon, gelouterd in het frisse water van de Noordzee die de stran den van Westenschouwen en Renes- J se bespoelt, is men thans weer bij honk om de dagelijkse plichten op te vatten. Kostelijk is er weer ge noten van duin én strand, de duinen zijn doorvorst, de stranden afge zocht, het Domein doorkruist, de Westerse vuurtoren en de uitkijk toren van de Waterleiding beklom men, de duinweegjes van Renesse doorwandeld men heeft de West rand van Schouwen volkomen be keken tot in de kleinste hoekjes. De tenten zijn afgebroken en opge laden, de kampeerterreinen zijn op geruimd. Overal heeft men, zij het node, afscheid genomen van de vriendelijke bewoners, die het jonge goedje hun pleziertjes en uitstapjes gunnen, al lacht men nog wel eens om hun capriolen in jeugdige over moed bedreven. Niet alle paarden zijn vergeten dat ze ook eens een veulen waren! September is gekomen met zijn vroege donkerte en zijn zachte herfsttinten. De bomen in de tuin derijen en boomgaarden zijn rijk beladen met het geurige ooft, de wegen vertonen in hun omzoming de bloeiende naj aarsstruiken, die een aparte toets aan het ruime land- schap geven, waarover des avonds de stralenbundels wieken van de vuurtoren en waarboven de kust- vuren der eeuwigheid stralen in stille glansen. De rust in de duinen is weergekeerd. Volop is er weer genoten van het natuurschoon, van de zon en de stranden. Thans roept weer de dagelijkse arbeid voor ieder. Met weemoed werd door de meesten afscheid genomen van deze uitver koren plaatsen aan de Westrand van Schouwen, die ook na de twee de wereldoorlog haar aantrekkings kracht nog niet heeft verloren, maar telkenjare opnieuw wordt opge- 1949 af. “c'3 danks de medewerking van alle ge- noch in het belang van de gemeente zijn. Doch ook het aantal particu lieren, dat hun woning ter beschik king stelden om pensiongasten op te nemen, nam gelukkig wederom toe. Jammer dat het aantal gemeubileer de zomerwoningen, waarnaar een buitengewoon grote vraag bestaat, uit de aard der zaak slechts weinig uitbreiding kan ondergaan. Het groepvervoer, dat van grote propagandistische waarde kan zijn, nam toe. O.a. organiseerde de Ned. Reisvereniging twee gecombineerde bus- en boottochten naar Schouwen- Duiveland en ruim 1100 leden van deze vereniging, afkomstig uit alle delen van het vaderland, genoten voor de eerste maal van het his torische Zierikzee en van de onvol prezen Schouwse duinkust. De B.B.A. bleef niet achter en deze zomer werden door deze onderne ming elke week van Breda uit rond ritten naar Zierikzee en Schouwen gemaakt, die een buitengewoon suc ces zijn geworden.

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1949 | | pagina 1