w SCHOUWEN’S BADCOURANT „onze Lieve vpouwe op zee yy/tr\ Miesje het strand aan FLH* Adverteerders Rijwielreparaties H. DUSON W. BEDE ,tZ Brandgevaar Voor de fijnproevers het adres RUND-, KALFS- EN VARKENSSLAGERIJ Vishandel F. Quaak C. M. EVERTSE, A- - 51S DOOR DE ZONNEBRIL warm is en ongevaarlijk. Die sen- I satie prefereert zij boven alles. Als Voor prima Rund- enVarkesn- vlees en fijne Vleeswaren kreetjes over het strand wordt uit- gezonden. - - - - - 2 SEPTEMBER 1949 No. 9 A Tj- Uw adres voor i en aanleg electriciteit richting liep, bereikte langs een Renesse Ruime sortering fijne vleeswaren Wie zal zeggen, dat Miesje niet uit de zoveelste Dwarsstraat ergens in Rotterdam of Amsterdam komt, feit is in ieder geval dat dit aanvanke-1 lijk wat bleke en bedeesde hummel tje, plotseling wordt geconfronteerd met niets minder dan „de grote zee” en nog meer van die gewel digheden, die zich onwezenlijk mas saal op haar pril netvliesje projec teren. Er zijn daarom in den be ginne wel enkele angstjes overwon nen moeten worden, maar allengs heeft dit stukje lieftalligheid zich gericht naar de dingen, die zij ver weer niet duren, want er is meer. Grote slingers krijg je b.v. achter wederom zichtbaar, toen ze werden Advertenties voor het volgend num mer kunnen worden geplaatst mits deze uiterlijk de Dinsdag vóór de uitgifte in bezit zijn van de Uitgever, Drukkerij Lakenman Ochtman, Lange Nobelstraat A 171, Zietikzee of van de heer P. Slager, Klooster- weg 257, Haamstede, die tevens alle mogelijke inlichtingen verstrekt. Haamstede - Telef. 104 DE BADCOURANT verschijnt ge durende de zomermaanden in Wes telijk Schouwen, ten gerieve van de badgasten en wordt iedere Vrijdag gratis huis aan huis bezorgd door de P.T.T. Rijwielverhuur is nog altijd HET adres Ring A 63 - Renesse - Telefoon 26 Provincale weg Ring 9 - Telefoon 30 - Haamstede zeevaart bloeiden, j Zo groot was de zeevaart van deze stad in de 15e eeuw, dat de over- j levering van een enkele geduchte storm (1477?) kon spreken, die vijf- honderd vrouwen tot weduwen maakte en van welke ramp de ver- rukkingen van een zandkuil, waar je zover in kunt wegduiken dat nie mand je ziet. Er is ook een schepje en een emmertje met wat zand-1 vormtjes en al komt Miesje nog niet j toe aan het bakken van echte zand- koeken (dit is eerst mogelijk na een Men wordt er op gewezen, voor zichtig te zijn met weggooien van brandende sigaretten enz. in de dui nen. Bij warm weer ontstaan er di rect branden, die veel schade kun nen veroorzaken. ■Ar r duinhoeven bezette weg, een kleine kapel, die aan de voet van het was Wie voor ongeveer drie en drie kwart eeuw van Haamstede uit een I i dan ook een keer wat later op de I middag Mies je (ditmaal gekleed, want we gaan zo terug) nog even langs de waterlijn van de „andere zijn gekomen. Ze steekt haar tien zee mag lopen, gaat zij frêle vingertjes in het van water liggen in het water, onder motto doordrenkte zand en laat het als »Mieti swemme hoog in de stad aan het licht zou zo maar je aan, als je maar een stok in het vochtige zand achter je aan laat slepen. Het zien van een stok wekt dan ook ogenblikkelijk herinnerin gen aan deze bezigheid ’n vorig maal en dan wil de blikken stranduitzet (emmertje, schopje, etc.) wel onder het zand stuiven. Daarom vraagt mama ook voortdurend „waar het schepje is”, waarbij overigens pa wordt gemobiliseerd om het pro bleem tot klaarheid te brengen. Jammer, maar thuis wil Mies je wel eens hoesten. Er moet dan sterk riekende emulsie op haar borstkas je worden gesmeerd, maar nu op het strand gaat dat allemaal over. Mies je krijgt een kleur en weldra 1 koophandel en ziet ma zich gedwongen haar be zorgdheid te overwinnen en het wicht, gestoken in het niksigheidje van een miniatuur badpakje, ter kreke te geleiden. Miesje bleek al spoedig dapperder dan ooit op drie fröbelige educatie), toch geeft dit hal^uur Noord-Noordwestelijke zandspel een vreugde, die in een uitgebreid sortiment kreten en j slingerende en met bomen en enkele i Noordduin stond en die bekend ;iMieti swemme”. stroop weer uit haar handjes glij- Van al deze dingen is intussen het den. Spoedig ploetert zij als een ha- I resultaat, dat dit gelukkig strand- gedis in het lauwe water, overigens I wezentje ’s avonds met een kleur vlak langs de rand, want wordt het als een boei in haar bedje ligt. Haar even dieper, dan zegt zij met een I vingertjes bewegen soms even en vlaagje terughoudendheid „nu gaan een enkele maal zucht zij heel diep, we tug”. Pa herinnert zich dan wel Zij moet vast in het land der dro- eens Spartaanse dingen en. wil «ijn men zijn, waar zij een hele nacht I kleine voor grotere waterexperi- in het warme water ligt te plensen menten gebruiken. Een speenvarkig 1 en zij dingen beleeft, minstens zo I geluid brengt Mies je echter spoedig 1 mooi als de verhalen van de en- werken kan. Daar zijn dan de ver- weer langs de veilige rand, waar het geitjes daar boven. traging en staking van de St. Lie vens Monstertoren een gevolg zou zijn geweest. De oude kapel werd in de 16e eeuw meermalen aangewezen als bede vaartplaats voor hen die met de jus titie in aanraking waren gekomen. De tocht naar de verafgelegen ka- I pel kon dus met een boete gelijk gesteld worden. In de jaren zeven tig van de 16e eeuw werd de stich- ting als geestelijk goed „geanno- 1 teerd” en, behalve een tweetal per celen grond, in 1581 verkocht. ener plaats in de duinen „Lieve Vrouwehil” geheten, op een in 1728 vervaardigde grens- was een laatste herinnering aan de kapel, die een maal in het vergelegen oord haar tinnen heeft verheven en waarvan de grondslagen nu te vinden zijn aan de binnenkant der buitenste duinenrij, juist ten Noorden van de Vuurtoren en de Verklikker. I UIL 11CL LUeil UlctmiLlge ZjltJI 1K.ZUC, i waar in de helft der middeleeuwen Te_lang ™°]et. d!t .n.ï_°V!Lig;!nl°°? als de kaPel van Onze Lieve Vrouwe op Zee. In de maand Juni 1907 wer- den de grondslagen van deze kapel wederom zichtbaar toen ze werden I blootgewaaid. I teerd” en, behalve een tweetal per- Vermoedelijk was de kapel gesticht om Onze Lieve Vrouwe aan te roe- j De vermelding pen als beschermheilige der zee- lieden, die op de vaak woeste wa teren der nabijgelegen Noordzee scheidingskaart, ronddobberden en wel menigmaal I zal in dit stille afgelegen oord het „Ave Stella Maris” weerklonken hebben. Wellicht had deze plaats van aan roeping om bijstand en bewaring voor de zeevarenden haar ontstaan te danken aan reders en handelaars uit het toen machtige Zierikzee,

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1949 | | pagina 1