BROUWERSHAVEN i Ru IJSSALON PETROLEUM KERKCONCERT S- HART Prentbriefkaarten v.v. HOEK MOL—DAM US met slagroom v.v. R. P. HOGERHEIJDE HOOGWATER 23.59 23.56 Korfbalsport Een oud stadje met vele Voor de fijnproevers hef adres Kampeercentrum „Schouwen 20 21 22 23 24 25 26 13.18 14.01 14.41 15.29 16.03 Ned. Herv. Kerkkoor 2.26 12.28 Renesse-Zierikzee- Dordrecht-Rotterdam 4 x per week (in combinatie Koophandel) Renesse-Zierikzee RUND-, KALFS- EN VARKENSSLAGERIJ SOUVENIRS Vishandel F. Quaalc CAPELLE'S GEBAK is toch het beste! M. KRIJGER ZEEHONDEN-JACHT W. BEIJE Fa. P. SAMAN ZN. L. C. Bom, B 8, Burgh bezienswaardigheden Uw adres voor AARDAPPELEN, GROENTEN EN FRUIT is: Voor prima Rund- enVarkens- vlees en fijne Vleeswaren C. M. EVERTSE, Bij Uw bezoek aan Z I E R I K Z E E Hooge Zoom B 57, Renesse, Tel. 29 kunt U gezellig uitrusten in de Harmonie „Witte van Haemstede en vruchten BAKKER'S FIJN BROOD N. v. DONGEN W. V. ZALM Theetuin Duinzicht TE HAAMSTEDE Luxe Autoverhuur en Rijwielhandel Aanbevelend, - 38 in de week van 20 t/m 26 Augustus Westenschouwen Renesse Het adres voor Haamstede - Telef. 43 Ijet Westhoek-twaalftal speelt Za terdag 20 Augustus een wedstrijd te Goes. C. DE FEITER, Renesse De Zeemeeuwen krijgen eveneens Zaterdag 20 Augustus de Z.K.B.-2e klasser Tjoba uit ’s Heer Hendriks- kinderen op bezoek, voor een wed strijd op het terrein van Zeemeeu wen. Aanvang 6.30 uur. Medewerkenden Verhuur van vacantiehuisjes en kampeerterrein voor tenten en kampeerwagens 11.14 12.23 0.59 1.46 3.11 3.54 11.19 1.04 1.51 2.31 3.16 3.59 Rijwielreparaties en -verhuur Motorreparaties 2 x per week Ruime sortering fijne vleeswaren KRUIDENIERSWAREN DROGIST ARTIKELEN GALANTERIËN STRANDARTIKELEN TABAKSARTIKELEN Haamstede - Telef. 104 ELKEEN zegt ten leste: Steeds vers en voor elck wat wils Wordt overal thuis bezorgd Aanbevelend, Brood-, Koek- en Banketbakkerij A. L. CAPELLE, Ring 32, Telef. 45 Hooge Zoom Haamstede - Telef 94 Dagelijks gelegenheid tot het mee varen ter Ring 9 - Telefoon 30 - Haamstede en souvenirs en schrijfbehoeften, is en blijft: Wed. CL. MOELIJKER Noordstraat 185 - Haamstede Wanneer de vacantieganger in Wes telijk Schouwen ’t voornemen koes tert een uitstapje te gaan maken langs de Schouwse dreven, dan kun nen we hem sterk aanraden zijn trekkersplannen zo in te delen, dat hierin een bezoek aan Brouwersha ven wordt opgenomen. Dit oude stadje, gelegen aan de Noordzijde van ons eiland, bergt bezienswaar digheden in zich, die onvergefelijk zijn. is nog altijd HET adres Ring A 63 - Renesse - Telefoon 26 13.23 14.06 14.46 15.34 16.08 VERKOOP NIEUWE MOTOREN als Sparta - D.M.F. - Kaptein Steeds leswagen beschikbaar Beleefd aanbevelend „De Automaat” verkrijgbaar Wordt aan huis bezorgd Beleefd aanbevelend, L. C. v. FELIUS, Ring 27, Renesse Zo groeide deze smalstad en werd een plaats van betekenis, waarom dan ook 9 October 1433 Jan van Beyeren zijn baljuw opdracht gaf tot het maken van een klokhuis ter verdediging. Waarschijnlijk was men toen al bezig met de bouw van de kerk, gewijd aan Sint Nikolaas, van Noord-Franse dispositie, met om gang en straalkapellen. Deze basi- licale kerk is een schoon voorbeeld van middeleeuwse bouwkunst en versierd met prachtige grafzerken, waarvan de oudste is van Adriaen en Groenten- en Fruithandel Hoogezoom B 63, Renesse Beleefd aanbevelend Telefoon 52 Uw adres voor I Beschuit, Gebak, Kruidenierswaren is en blijft steeds Telef. 53 - Hogeweg B 73 - Burgh BEZOEKT TE RENESSE Hieronder volgt een beknopte histo rische beschouwing van het stadje, benevens een opsomming van de bezienswaardigheden. De naam meent men dat ontleent is aan het feit, dat op deze plaats de brouwers hun bier verscheepten. Wanneer in 1286 door Pieter Nobel en zijn broer, Serklaas kinderen, de Duivenee werd afgedamd, was mede de mogelijkheid geschapen dat deze plaats kon ontstaan. Het schijnt dat Graaf Floris V belang gehad heeft om deze plaats op te richten, waartoe hij den 10 Maart 1285 van Jan van Renese 100 ge meten ambacht kocht en in 1288 de plaats tolvrijheid geeft voor het ver voer van bouwmaterialen. Door der gelijke voorrechten kon de ontwik keling voortgang hebben, terwijl ook in 1328 al een druk veer al daar genoemd wordt. Toen Graaf Willem III in 1311 te Zierikzee ver toefde, benoemde deze dan ook een baljuw voor Brouwershaven en wel Jan van Steijn Lau Sceven Neve- zoon, terwijl het den 23 November 1344 voor één jaar van de Graaf een vrije haringmarkt verkreeg. Telef. 42 - Hooge Zoom - Haamstede Dagelijks ijs- verkrijgbaar. Prima consumptie. Gezelschappen reductie G. P. BEIJE, vlak bij het strand de Keyzer, welke stierf 28 Febr. 1497. De stad bezit naast dit schone gotische Godshuis een prachtig Raadhuis, dat het typische Vrede man de Vries-karakter draagt. Ge zwenkte dekschilden met rolwerk versierd, welke echter niet dateren van de oprichting van dit bouw werk, maar van een uitbreiding in 1599. Al zou deze plaats niets anders be zitten dan zijn kerk en Stadhuis, z-J -»-» vrmrv 1—/-xly nnvi U IXTrAnC I Rijwielhandel dan was een bezoek aan Brouwers haven om -alleen deze bouwwerken te bewonderen, de reis nog ten volle waard. Maar op het marktplein staat een standbeeld, dat 11 Decem ber 1829 werd opgericht voor de volksdichter bij uitnemendheid. Zijn geboortehuis te zien, zijn werk te bewonderen (in het Stadhuis), zijn nagedachtenis in ere te houden, moet ons een ere zijn. 20 Augustus, des avonds 8 uur in de Ned. Herv. Kerk te Haamstede op J6

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1949 | | pagina 2