SCIIOUWEN’S BADCOURANT Zeemeeuwen-Tjoba L VERSEPUT De dochter het strand aan H,H» Adverteerders BEZOEKT DOOR DE ZONNEBRIL Het Kerkconcert te Haamstede Renesse in de belangstelling DE KORFBALWEDSTRIJD te Haamstede, Zaterdag 20 Aug. aanvang 6.30 uur. i RENESSE - TELEFOON 3 „Luctcr et Emergo” is er nu bovenop... geven hebben. 'Neem proef met onze prima Goenoeng Madra Alex Meijer nen veroorzaken. AU IA - Haamstede BROOD - BANKET VAN DE HOEK'S RENESSE, Tel. 61 BAKKERIJ Entree 10 cent Wij werken met goede merken Brandgevaar I No. 7 19 AUGUSTUS 1949 stille avond. Marianne duin over en zoekt haar weg naar Var* het kerkconcert, waarvan wij reeds melding maakten, is ons het Reeds maanden kon het roodge- stifte mondje van de dochter niet zwijgen over „die mieterse vacan- tie”, die ze natuurijlk aan zee gaat lichtende wieken in felle schichten over het landschap. Marianne heeft een warme trui aangetrokken Meer dan 2000 personen bezochten Zondag het strand te Renesse, waar onder een groep personen uit Ber gen op Zoom met muzikale bege- I leiding. muziekcorps „Kunst en Eer” Zierikzee een uitwisselingsconcert te geven op de tent. lijk dank bracht die op enigerlei wijze hun medewerking, in welke vorm dan ook, aan deze bazar ge- Advertenties voor het volgend num mer kunnen worden geplaatst mits deze uiterlijk de Dinsdag vóór de uitgifte in bezit zijn van de Uitgever, Drukkerij Lakenman Ochtman, Lange Nobelstraat A 171, Zierikzee of van de heer P. Slager, Klooster weg 257, Haamstede, die tevens alle mogelijke inlichtingen verstrekt. DE BADCOURANT verschijnt ge durende de zomermaanden in Wes telijk Schouwen, ten gerieve van de badgasten en wordt iedere Vrijdag gratis huis aan huis bezorgd door de P.T.T. (Haamstede) ('s Heer Hendriks- kinderen) de zee en boven haar hoofd spelen de meeuwen hun onvermoeibaar spel van glijden, van stijgen en da len en wegdYijven op de wind, met een wiekslag van hun sterke vleu- doorbrengen. Ze heeft al haar bul- gels. Elke kromming van het duin houdt een nieuwe belofte in, die wordt ingelost met een rijkdom van verzadigende levensvreugde. De mildheid en goedheid komt met de avond over duin en zee gestre ken, als een wade van-vrede en ge- Noordzee, die nu groot en wijd naar luk. Dan zwaait de vuurtoren zijn aan het donkere zwerk. Groen fos- foriserend breekt het water op het zand, in de verte pinken de lichten van schepen die voorbij varen naar onbekende havens. Als zachte pij len boren enkele vogels door de klimt het len met zorg gepakt, toen het ein delijk zo ver was en met een zucht (voorlopig voor het laatst) de hoes over de schrijfmachine getrokken en vlug naar buiten tripte op weg naar de veertiendaagse heerlijkheid Van"een~vhcantie a3n de schuimende De bazar, waarvan de opbrengst ten goede kwam aan het muziekcorps „Luctor et Emergo”, mocht zich, zo wel van de zijde der inwoners als van die der vreemdelingen, in een overweldigende belangstelling ver heugen, zowel Vrijdag als Zaterdag. De financiële resultaten zijn uiterst gunstig, zodat het muziekcorps zich thans, wat het materiaal betreft, geen zorgen meer behoeft te maken. De opening geschiedde Vrijdagmid dag door de burgemeester van Re nesse de heer W. H. Beholder. Het sluitingswoord werd gesproken door I de heer J. M. de Nooijer, voorzitter van het organiserend comité en van en „Luctor et Emergo”, die allen harte- zwerft nu wat rond, met de sterren als eeuwige en stille getuigen, hoog j het geluid van een guitaar, die lei- in de Badcourant van vorige week p. -i -i j i VOPiTc "m dl rl i ri <T mnolrfon ia nnc ding geeft aan donkere stemmen, i Dan breekt door het struikgewas het Pr°Sramma toegezonden. Het bevat rossig schijnsel van een kampvuur, j Gastvrijheid behoort tot de code van j het kamp en ongevraagd schuift Ma- I rianne bij rond de lekkende vlam men. Natuurlijk is er wel een ge bronsde trekker, die zijn blanke tan den in de richting van Marianne wil blootlachen. En de ogen zeggen reeds waarover de mond nog wat wil zwijgen. brandende sigaretten enz. in de dui- I *ÏIr* |ÏUÏ| IE* ||E* nen. Bij warm weer onstaan er di- I Un]] |[E, |[g reet branden, die veel schade kun- u M 7IITA de einder ligt uitgestrekt. Marianne is nog volop in de romantische jaren en heeft zo haar kleine dweepe- rijtjes, nooit serieus genomen door grote mensen, die, stammend uit een ander tijdperk, „daar toch niets van begrijpen”. Bepaald serieus is dochterlief te werk gegaan bij de keuze van haar strandgarderobe. O eeuwige liefe lijkheid -van de jeugd, die dingen verdraagt waar niet al onze strand- bezoekers zich aan kunnen wagen. Zo gaat dan Marianne gebruind en doorzond met de zacht gebogen lij nen van haar goed profiel onder het stralend licht van de volle dag. U kent de geneugten van het warme zand, met de simpele dingen als een boek ën de mogelijkheid om lang zaam onder uitglijdend weg te doe zelen en door de monotone branding te worden gewekt. Marianne ook. Als het eenmaal zo ver is, spurt zij als een antilope naar het woelige in de zon blikkerende water. De gol ven breken over haar heen. Zij duikt weg in een wolk van myria den schuimbolletjes. Alleen met wind, zon en water bruist het jeug dig bloed omhoog en zindert de levensdrift door het gespannen li chaam. Straks komt de dochter op het strand bij het sierlijke en graci- euse spel met bal en ring, een feest van gratie, lijn en vorm. Ook kan het zijn dat Marianne de trappers duwt tegen de bollende wind. De banden drukken zacht in het voch tige zand, de wind zingt door haar haren. Hoog is de hemel en wijd is I Angelicus” van Cesar Franck. Zaterdag a.s. hoopt het stedelijk j Voor liefhebbers van goede muziek uit 1 is er a.s. Zaterdag in de Ned. Herv. Kerk veel te genieten. niet minder dan 13 nummers, w.o. i enkele zeer mooie. Om beurten wordt door het koor, de Harmonie en het orgel het programma afge werkt, met uitzondering van twee nummers, n.l. Gezang 147 en Gezang 281, die gezamenlijk door koor en Harmonie worden uitgevoerd. Ver der noemen we nog voor het koor de nummers „Het Huis des Heren” i en van Haydn „De Heem’len”; voor de Harmonie een gedeelte uit het Zomerconcerten te Renesse oratorium „Mors et Vita” en „Paxis Uw adres voor en ruime keuze Versnaperingen I Men wordt er op gewezen, voor zichtig te zijn met weggooien van

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1949 | | pagina 1