SCHOUWEN’S BADCOURANT swijö teqen öe zee PETROLEUM W. GILIJAMSE H»H. Adverteerders Een wandeling langs 'f zeestrand ;t.Z Radio CAPELLE’S GEBAK is toch het beste! ZOEKT U x+u*' Jfe =7 No. 5 5 AUGUSTUS 1949 1 77 2> 7 zijn In de duinen te Renesse Garagebedrijf Smederij Rijwielhandel Installateur ten in gala-uniform, ’t Zijn schol eksters, die een visje of een garnaal trachten te verschalken. Loop eens hoger op en kijk eens tussen de schelpen. Mogelijk vindt ge een bij- zonder exemplaar, kunstig gedraaid als ’n wenteltrap. Trouwens, iedere schelp die ge opraapt is een prachtig natuurproduct. Komt ge bij de „Verklikker”, rust dan even uit. Hier is het strand heel breed. Verlustig U in het immer Wordt aan huis bezorgd Beleefd aanbevelend, L. C. v. FELIUS, Ring 27, Renesse Advertenties voor het volgend num mer kunnen worden geplaatst mits deze uiterlijk de Dinsdag vóór de uitgifte in bezit zijn van de Uitgever, Drukkerij Lakenman Ochtman, Lange Nobelstraat A 171, Zierikzee of van de heer P. Slager, Klooster- weg 257, Haamstede, die tevens alle mogelijke inlichtingen verstrekt. DE BADCOURANT verschijnt ge durende de zomermaanden in Wes telijk Schouwen, ten gerieve van de badgasten en wordt iedere Vrijdag gratis huis aan huis bezorgd door de P.T.T. Wed. W. BOOT Noordstraat 42 Haamstede ELKEEN zegt ten leste: Steeds vers en voor elck wat wils Wordt overal thuis bezorgd Aanbevelend, Brood-, Koek- en Banketbakkerij A. L. CAPELLE, Ring 32, Telef. 45 een goede leverancier voor levens middelen, tabaksartikelen, souvenirs en ansichtkaarten? Bezoekt dan onze zaak! Telefoon 8 RENESSE Eindelijk vacantie! Weg met alle boeken, papieren en gereedschap pen! We hebben lang genoeg in het gareel onzer werkzaamheden gelo pen. De boog kan niet altijd gespan nen zijn. Daarom eens flink uitge rust op een plaats waar de heilzame buitenlucht van alle kanten toe stroomt om nieuwe krachten op te doen voor de komende arbeid. Waar kan men zulks beter doen dan op het zeestrand? Ga op gezette tijden als het vloed is in zee en laat U besproeien door de zilte golven der Noordzee. Na de pret, goed geboend, gevoelt ge U een ander mens, als men rust aan het strand aan de voet der duinen of in de strak ge spannen tent. Maar men kan niet blijven rusten en daarom eens een flinke wande ling gemaakt langs het strand. Ge lukkig is de wandelsport in ere her- steld en wanneer men over een paar stevige onderdanen beschikt, zult ge er geen spijt van hebben. Begin zo dicht mogelijk langs de waterlijn op het harde strand, maar kom niet al te dicht bij de waterlijn. De zee lijkt dikwijls heel kalm, maar ze blijft verraderlijk. Wat een rij vogels staat daar aan de waterkant. Het lijken wel solda- Als we in deze Augustusdagen langs het strand zwerven, geven we er ons weinig rekenschap van, dat op deze plaats de eeuwigdurende strijd tussen de duinen en de zee gestre den wordt. De eenzame wandelaar die na een stormnacht langs het ver laten strand dwaalt, terwijl de rui mende wind het donkere wolken dek vaneenscheurt en het zand voprtjaagt, beleeft iets van die strijd. De zeeduinen zijn enkele me ters loodrecht afgeslagen. De zee heeft tot de rand van het duin ge staan, maar spoedig verstuift het weer tot een glooiende helling. Het is bijna niet te geloven, dat op één zo’n stormdag duizenden kubieke meters zand verplaatst worden. Een steen, een paar schelpen, wisselend spel van lucht en golven en zet de tocht na een poosje voort tot aan Renesse, waar het strand verlaten wordt, om via „de Laan” en de Hooge Zoom of Nieuwe weg de terugreis naar Haamstede of Burgh terug te keren op het punt van uitgang. Voor hen die op Re nesse verblijf houden, kan natuur lijk de wandeling in omgekeerde richting ondernomen worden. In elk geval is er veel te genieten. al voldoende om het verstuivende zand tegen te houden. Er ontstaat een sikkelduintje zo genoemd naar de sikkelvorm. Meestal spoelt de zee die strandduintjes weer weg. Soms blijft hun een langer leven beschoren en dan kan men zien hoe dit embryo duintje zich langzamer hand tot een deel, een voorpost van de zeereep ontwikkelt. Natuurlijk zijn er planten nodig om het zand vast te houden. En die la ten niet lang op zich wachten. De zee heeft altijd wel zaden van het bisetarwegras meegespoeld, die wel dra tot ontwikkeling komen. Het typische van deze zaden is, dat zij niet alleen tegen zeewater bestand zijn, maar er zelfs beter door groeien. Ook een andere pionier is gauw aan wezig: de helm. Een echte plant van het stuifzand. Immers stuift de helm onder, dan vormt de stengel hori zontale uitlopers, waaruit zich weer nieuwe spruiten vormen. De oude wortels sterven af en geven de grond de zo nodige humuslaag. De helm is een echte plant van de „strijdzóne”. In het oude midden- en binnenduin lijdt zij een kwijnend bestaan. Met de helm komt de I zandhaver, ook zo’n zandhinder. Ook de zodenvormers, de zeepostelein, met de groene tegenoverstaande blaadjes, die met haar ondergrondse uitlopers een heel net weeft en de zeeraket met de lila bloempjes, dra gen er het hunne toe bij om het „De Automaat” verkrijgbaar zand vast te leggen. En zo groeit het duin, als de zee tenminste niet in een boze bui er een eind aan maakt.

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1949 | | pagina 1