w SCHOUWEN’S EADCOURANT Schelpen Prentbriefkaarten S- HART H.H» Adverteerders JU v.v. v.v. Renesse-Zierikzee Renesse-Zierikzee- Dordrecht-Rotterdam 4 x per week ZEEHONDEN-JACHT f 4i|l I ...lilJ| I l p ji I .J I ...i W. V. ZALM ^<7^3 BROOD - BANKET VAN DE HOEK'S RENESSE, Tel. 61 BAKKERIJ Bloemisterij „Flora" 29 JULI 1949 No. 4 ‘t/ de P.T.T. Lange Nobelstraat A 171, Zierikzee (Vervolg op pag. 2) 2 x per week maar de schelpen zijn stevig en gro- j ter dan de tegenwoordige. Wie weet i met de onvergelijkelijke, steeds wis selende vergezichten en de prach- (in combinatie Koophandel) DE BADCOURANT verschijnt ge durende de zomermaanden in Wes telijk Schouwen, ten gerieve van de badgasten en wordt iedere Vrijdag Het adres voor en souvenirs en schrijfbehoeften, is en blijft: Wed. CL. MOELIJKER Noordstraat 185 - Haamstede Dagelijks gelegenheid tot het mee-* varen ter Hooge Zoom B 57, Renesse, Tel. 29 hoeveel eeuwen ze al heen en weer geslingerd hebben. De ovale platte schelp komt vooe in verschillende grootten; sommige schijnen uit witte suiker gevormd, andere hebben een der tropische gewesten op de stran den aankomen, bereiken in verge lijking met de onze soms een reus achtige grootte, zodat men aan en kele exemplaren ’n aardig vrachtje heeft. Meest alle zijn mooi gekleurd en hebben soms -de grilligste vor men; ze zijn bijzonder hard, anders „ZO- I konden zij de grote druk der ge weldige waterlaag niet doorstaan. En wij vernielen bij onze strand wandeling telkens verscheidene tere schelpjes! Het is te billijken, want gratis huis aan huis bezorgd door zou men ze willen mislopen, dan kon men door de grote hoeveelheid geen voet meer verzetten. maar uiterst teer. De z.g.n. Kad- zandse krukel is een toonbeeld van zuivere vorm; in de grootste regel- maat lopen de windingen over deze kleine schelp en geven U een mooi kunstwerk te zien. Mooie oester- en mosselschelpen vertonen aan de binnenzijde een parelmoerldeur. De schelpen, die uit de diepe zee en vertrouwde bakens voor de schippers zijn de molens en torens over de dijken. Zo nadert men het beste Veere, Vlissingen; ze ziet men het beste Zierikzee, de best bewaarde middeleeuwse stad van Zeeland, die een belangrijke i plaats inneemt in de rij onzer oud- vaderlandse steden, waard om door ieder bezocht en bewonderd te wor den. tige wolkenluchten, leert men haar bijzondere, schoonheid kennen om Telef. 42 - Hooge Zoom - Haamstede Wat de zee ons geeft? Een massa zult ge zeggen: overvloed van vis, andere zaken en bovenal de gele genheid om in verbinding te komen met overzeese landen voor weder zijdse uitwisseling van producten. Vandaar dan ook de oude spreek wijze „zout water geeft het zoetste brood”. Het is de bedoeling niet daarover uit te weiden, maar ons te bepalen tot ’t zeeproduct schelpen. „Is er dan nog meer bijzonders te vertellen over schelpen, dan dat ze gebruikt worden als grondstof voor kalkbranderijen, bij de oestercul- tuur, voor sommige wegen en tuin paden en de versiering van doos jes, enz.?” Ja, we hebben dan op het oog de sierlijke vorm en de kleur van meest alle schelpen; ze zijn het uitwendig geraamte van zeedieren, die hoe onvolkomen organisch ont wikkeld, voedsel tot zich genomen en geademd hebben. Op onze stranden en in de droog- lopende hoeken van onze zeegaten zijn ze bij honderdduizenden te vin den. Een veel voorkomende is de geribde zeeschelp, in de volksmond „kokaine” geheten. Van de voet tot de monding heeft ze regelmatig groeven of ribben De kleur vari- eert van zilverwit tot donkerblauw, soms roestbruin; aan de monding j is zij meestal versierd met een band iets verschillend met de hoofdkleur. Een paar keer is het gelukt een fos- sielschelp van deze soort uit het di luviale zand te bemachtigen. De ribben waren vrijwel uitgesleten, Advertenties voor het volgend num mer kunnen worden geplaatst mits deze uiterlijk de Dinsdag vóór de uitgifte in bezit zijn van de Uitgever, Drukkerij Lakenman Ochtman, DE PAREL AAN DE OOSTER-SCHELDE of van de heer P. Slager, Klooster- weg 257, Haamstede, die tevens alle mogelijke inlichtingen verstrekt. Komende van uit zee, vertoont het I zich als een fata morgana in de ijle verte, als éen droombeeld uit een ver verleden. Het wekt herinnerin gen op aan oude prenten met ge zichten op deze of gene stad als dezelve zich vertoont vanuit het Zuiden of Westen”, aan een schilde rij van Vermeer van Delft, met de wisselende zonnige en beschaduwde huizen en torens. Langzaam wordt deze droom wer kelijkheid en steeds schoner wordt het beeld. Zuiverder zelfs dan voor de bezetting, toen een schepping van moderne techniek, de water toren, het silhouet van de stad ver stoorde. Dit betonnen gevaarte ligt thans ter aarde, opgeblazen door de dito bezetter, die meende ons hier mede ernstig te treffen, onwetend dat dit verlies slechts een materieële schadepost betekent. Schouwen-Dui- veland krijgt nu zijn duinwater via een modern hydrofoorstation, even buiten de stad, in Schouwen, ge legen. Een geluk is het dat de belangrijk ste monumenten van de stad tijdens de beschieting door de geallieerden, in het voorjaar van 1945 behouden bleven. De zware St. Lievensmon- stertoren, een bouwwerk ontwor pen door een der leden van het be roemde bouwmeestersgeslacht Kel- dermans, werd slechts aan de Zuid zijde licht beschadigd. Het stadhuis, het ’s Gravensteen en de drie poor ten bleven zelfs ongedeerd. Wellicht is dit te danken aan het feit, dat Wie Zeeland bereist, dient dit eigen lijk per schip te doen, want anders ziet men het slechts binnenste bui- I ten. Heeft niet reeds de naam de prioriteit aan het water boven het j land? Van uit de wijde zeearmen Uw adres voor en ruime keuze Versnaperingen Haamstede POTPLANTEN EN SNIJBLOEMEN Aanbevelend, JOH. VERTON deze nimmermeer te vergeten. Bekende metaalkleur,-enkele zijn zachtrose,

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1949 | | pagina 1