w< SCMÖUWÉN’S ÈSb^cÓuRANT PETROLEU M „De Automaat” verkrijgbaar TAS Geniet de van maar wees zuinig op zon, uzelf! De bebossing in Schouwen’s duinen H>H> Adverteerders FROU FROU Vergadering C.J.M.V.'s te Renesse ZOEKT U H. M. ZUTA WIE LEKKER Brood en Gebak wil eten, moet BAKKER C. v d. RIET niet vergeten. Bezoekt onze zaak. Alles wordt thuis bezorgd. No. 2 15 JULI 1949 ,t/ Z,2 zT7 De Schouwse duinen zijn in de loop Advertenties voor het volgend num- mogelijke inlichtingen verstrekt. ten weer aan te vullen. Mijnwerkers naar veel tot stand bracht om verstuiving van de duinen zoveel mogelijk te gen te gaan. jiSw schijnsel is ook, dat er krampen en trekkingen optreden in de kuiten en de bovenarmen. Dit wordt erger, men wordt draaierig, verliest zijn evenwichtsgevoel en ten slotte treedt bewusteloosheid op. Helaas is bij iedere hittegolf in een aantal van deze gevallen de dood het einde. Neem u zelf dus in acht! Blijf nooit lang in de volle zon liggen of stil zitten, maar neem beweging, zoek afkoeling door te zwemmen of te baden, zoek de schaduw op, kies plekjes, waar tenminste enige wind I een goede leverancier voor levens- I middelen, tabaksartikelen, souvenirs en ansichtkaarten? Bezoekt dan onze zaak! Wordt aan huis bezorgd Beleefd aanbevelend, L. C. v. FELIUS, Ring 27, Renesse DE BADCOURANT verschijnt ge durende de zomermaanden in Wes- j telijk Schouwen, ten gerieve van de badgasten en wordt iedere Vrijdag gratis huis aan huis bezorgd door de P.T.T. Voor prima kwaliteitsartikelen Kruidenierswaren Boter, Kaas, Eieren Bonbons en Chocolade Wijnen, 3ier, Limonade's Koffie, Thee en Rookartikelen J. P. v. d HOEK. RENESSE Hoqezoom 50, Telef. 64 A’ e bestellingen worden thuis bezorgd komen. De funderingen van de eeuwen geleden belangrijke haven plaats Westenschouwen, dat Zierik- zee naar de kroon stak, vindt men j moeienissen van zijn vaak inspan- op het strand. De overblijfselen, I bracht, is zo schoon en zoveel, dat Zaterdag 16 Juli a.s., des avonds 7 uur, houdt de Ring Schouwen-Dui- mer kunnen worden geplaatst mits deze uiterlijk de Dinsdag vóór de uitgifte in bezit zijn van de Uitgever, Drukkerij Lakenman Ochtman, Lange Nobelstraat A 171, Zierikzee of van de heer P. Slager, Klooster- weg 257, Haamstede, die tevens alle de heer Steur, ingang hoek Hoge Zoom-Wilhelminaweg. Spre ker is de negerpredikant G. Pola- I nen. Medewerking verleent het Herv. Kerkkoor van Haamstede. T®” hes*rijd;r?g van ae orkesten wordt f 0,25 entree geheven. Wed. W. BOOT Noordstraat 42 Haamstede nauwd, duizelig. Een typisch ver- I Wij hebben voor U de echte weer. Neemt proef I I TELEFOON 47 - HAAMSTEDE thans niet achter, maar voor de dui nen scherven van oude gebruiksvoor werpen en munten uit het begin onzer jaartelling, die wijlen de heer Hubregtse vond, raapte hij voorna- inelijk. aan de buitenkant en op bet strand na de stormvloed van 30 September 1911. De Schouwse landbouwer heeft niet alleen te strijden gehad met het water, maar ook met zijn duinen. Zowel aan het water aan de Zuid zijde, als aan de duinen in het Wes- I ten, heeft de mens heel wat land moeten afstaan. Waar de bocht van Schouwen is, lagen vroeger, tot in de 16e eeuw, belangrijke vissers plaatsen, als Rengerskerke, Bries- kerke, Zuidkerke, Simonskerke en Koudekerke. Niets van deze bewo ning is overgebleven. Alleen de Plompe toren, de toren van Kou dekerke, is blijven staan, als wach ter aan de dijk, als waarschuwend teken steeds paraat te zijn bij storm en Oostenwind, als de eb heel laag I wegloopt en gevaar voor oeverver- schuiving dreigt. De havenplaats Westenschouwen is om heel andere reden vergaan. De haven verzandde. Over de sage, welke de verdwijning van Westen schouwen anders verklaart, zij hier gezwegen. Tot voor een eeuw stond er nog de toren. Ruim honderd jaar geleden, toen monumentenzorg nog niet zo actief was, is hij afgebroken om steen en puin te doen dienen I voor verharding van wegen en ver- sterking van de zeewering. Aan de Westzijde van het eiland gingen de duinen al maar land waarts in, soms in snelle beweging, j De landerijen werden door het stui vende zand onvruchtbaar. Talrijke klachten waren reeds bij de hoge autoriteiten ingediend, maar eerst I na de beruchte storm van Septem- dwenen, besloot het Domeinbestuur tot krachtiger ingrijpen. Maar het I werd 1922, eer de zaak met kracht j werd aangepakt. Wat in de duin- j streek, een gebied van plm. 4000 ha, door de Staat en de drie duinge- meenten, door vennootschappen en der jaren gestaag landwaarts ge- particulier initiatief tot stand is ge- bracht, is zo schoon en zoveel, dat j het ruimer bekendheid verdient. De hier verblijvende vreemdeling, die hier komt uitrusten van de ver- i veland van het C.J.M.V. een open- I lucht bijeenkomst op het terrein nende arbeid, kan, als hij Wil, door I van de prachtige dennenplant wandelen en genieten van de uitzonderlijke j schoonheid van dit gebied, waar de ber 1911 ,toen grote duintoppen ver hoer Lysen de see^t^r zwaait, in naam van de Domeinen, die reeds Hebt u al van het fraaie weer ge- wij verliezen bij het zweten niet j profiteerd door in zee of zwembad alleen vocht, maar c™ van het spel van zon en water te zouten, welke dienen om het leven genieten? Of breekt eerstdaags uw van de cellen van ons lichaam in vacantie aan en verlustigt ge U stand te houden. En het is niet zo reeds in de heerlijke rustuurtjes gemakkelijk om deze vooraad zou- j tussen de duinen en aan het strand? Laat ik u dan enkele raadgevingen die dikwijls lang bij hoge tempera- op het hart drukken: er kleven turen werken, weten dit en voor- voor uw lichaam en voor uw huid zien daarom hun voedsel van extra- enkele nadelen aan het verblijf in zout, de open zon. In de eerste plaats: vermijd, om lang achtereen stil te blijven liggen in de felle zon! Ieder heeft in zijn lichaam een mechanisme, dat de warmte regelt. Hoe dit precies werkt i zullen we hier niet uiteenzetten, maar weet wel dat het function- neren van dit mechanisme voor ons leven van essentieel belang is. Ver- I warmen wij ons lichaam, dan tre den er verscheiden organismen in j werking, waardoor het warmte af staat: wij gaan zweten en ook de ademhalingslucht wordt rijker aan vocht. Dit is echter maar tot een zekere graad mogelijk: op een gegeven moment verliest het li chaam zoveel vocht, dat het niets meer kan afstaan. Goed, zult u zeggen, daarvoor drin- is en vul het vochtverlies aan door ken wij een paar grote glazen li- geregeld kleine hoeveelheden te I monade of bier. Maar dit helpt niet; drinken en ook te eten. Noordstraat 19 - Tel. 96 - Haamstede ook kostbare I Zodra ons warmteregulerend me- chanisme zijn werk staakt, streedt een toestand op, welke we „zonne steek” noemen. Er zijn enige symp tomen, die daaraan voorafgaan. Men krijgt hoofdpijn, wordt be-

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1949 | | pagina 1