IJSSALON ANSICHTKAARTEN I Gedachten rond de badende mens L. C. HOOGERHUIS RENESSE R. P. HOGERHEIJDE i5 2 HOOGWATER I in de HOEK MOL—DAM LEESBIBLIOTHEEK v.v. z VAN RENESSE EN OMSTREKEN ZIERIKZEE T uitgaande brieven, kantoren Wordt overal thuis bezorgd E in de week van 9 tot en met 15 Juli dan laat hij j perbe, jalouzie worden gedreven, kunt B Westenschouwen ’5 i ZONDAGEN WERKDAGEN 9.36 12.36 14.06 15.51 1 13.20 Westenschouwen 17.00 a. 6.45 17.15 1 v. 12.14 3 C I I 1 1 plaats van C. van Klooster; Haam stede: pad naar het strand bij de vuurtoren bij A. Kouwen; Verklik- klassen wordt maar al te gaarne ge- I zien als de eerste sluimer van het koffiekleurtje, dat lang na deze gul- der aarde is hun onvervreemdbaar bezit en het is niet eens afhanke- Zierikzee, Garage Renesse Haamstede 12.35 12.45 16.40 16.45 1.31 2.24 3.13 3.58 4.26 5.15 5.53 14.02 14.46 15.32 16.11 16.49 17.27 18.05 19.15 19.20 19.25 19.30 20.00 A 22.25 11.15 11.20 11.25 11.30 12.00 14.07 14.51 15.37 16.16 16.54 17.32 18.10 B H R g TS H S 7 B K E d P 9 6.50 6.55 7.00 7.30 V O d v C L f I y I 1 c s X D v; 9.15 9.20 9.25 9.30 10.00 10.05 10.20 11.08 14.05 14.10 14.15 14.45 14.50 15.30 15.53 17.30 17.35 17.40 17.45 18.15 18.20 18.30 18.44 11.35 11.40 11.45 11.50 12.20 12.23 12.40 12.38 als vorig jaar zijn op verschillende plaatsen waar wordt, kleine trommels geplaatst. Schrijfpapier en Inkt - Souvenirs Strandartikelen Tijdschriften IJS met slagroom en vruchten Aanbevelend, enveloppen en ten Schouwen in de fietsenb'ewaar- wat en niezen wat, zij ondergaan 15.05 15.15 15.40 15.45 15.50 16.50 13.30 16.00 mochten weten, zij medegedeeld, dat de uitkijktoren van de Water leiding gratis beklommen mag wor- 6.45 7.30 7.35 7.40 7.45 8.15 10.00 9.46 11.46 16,01 10.05 10.15 13.15 16.30 10.40 13.40 16.55 10.45 13.45 17.00 10.50 13.50 17,05 11.00 14.00 17.15 18.10 22.20 17.21 Zij genieten wat van de ziltigheid rond kuit en enkel en gevoelen zich helemaal niet uit het veld geslagen door hun plotselinge vrij heids verrui ming. Straks zullen zij de zandkor rels uit hun sokken kloppen en welgemoed afzakken naar hotel en pension. Zij versnellen hun pas, op dat zij spoedig de kalfsoesters rui ken. Het is nog steeds zo, dat de zeelucht haar grootste uitwerking in de maag demonstreert. Het geldt voor de hele strandfamilie, die daar langs de waterlijn krioelt: het goede uiteraard taboe zijn geweest, an- Renesse 1.36 2.29 3.18 6.03 4.31 5.20 5.58 aan U gezellig uitrusten Dit rood aanlopen door een surplus i aan zon, wordt immers maar al te ras als het begin van een „brons bruine” periode aangemerkt. Dit ring aan de cultuur levendig te hou den. De badende mens is dan ook doorgaans een gelukkig mens. De meest precieuze wordt aan een altijd nog lelijk tegenvalt. Maar die natuurlijke schroom beperkt zich tot de eerste tijd. Later wordt dat j beter en het is afhankelijk van de individuele sportiviteit hoe de ken nismaking met het water en de onverhoopt nodig mocht zijn. Even- Prov. Boot a. R.T.M. richting Zijpe a. 7.20 10.00 12.30 15.00 ook een fietsenbergplaats ingericht, j zodat de rijwielen niet onbeheerd voorbij weggezet behoeven te worden. Evenals vorig jaar worden ook voor j nachten toen het ruiproces begon in H. v. d. Est; Renesse: Watergat bij P. klieven het water met een routine, l Westenschouwen v. d. Panne; einde oude Molenweg j die nog uit het zwembad stamt, zij I Burgh Jaij S. Rosmolen; einde Burgemees- I zijn de pseudo-kanaalzwemmers, die Haamstede en vriendschap verloopt. Sommigen ne- PER BUS ZIERIKZEE WESTENSCHOUWEN men genoegen met een zachtjes dei- eventueel gebaad nen op de moederlijke golven van 9 10 11 12 13 14 7.40 10.05 6.00 8.15 10.20 6.25 8.40 10.45 13.1p 6.30 8.45 10.50 13.15 v. 6.35 8.50 10.55 9.00 11.05 14.00 16.15 16.20 1720 16 25 17.25 16.30 17.30 17.00 18.00 18.05 13.80 17.23 19.38 21.53 ELKEEN zegt ten leste: CAPELLE'S GEBAK is toch het beste! j Steeds vers en voor elck wat wils den dagen wordt aangewend om ten kantore of waar dan ook, andere Aanbevelend, „blekere” collega’s onder de indruk strand een gemakkelijk hanteerbaar te brengen. Een serie misrekeningen v, jx* - tegen Deter weten in, is net teiKen- i bezig-zijn,^ is, hij bereid alle onge- jare weerkerende resultaat. Immers Aangenomen dat de zon hoog ten I voorrecht te zijn van een be- Bij Uw bezoek perkt aantal vlotte maagdekijns. Velen die door een, zij het getem- Renesse Zierikzee, Garage Zierikzee, steiger boot a. 7.35 Provinc. Boot v. 7.40 R.T.M. richting Zijpe v. 8.08 9.38 A Alleen op Zaterdagen na afloop van de bioscoopvoorstelling in de Concertzaal te Zierikzee. 18.15 16.15 17.30 18.30 22.30 17.55 18.55 22.55 18.00 19.00 23.00 18.05 19.05 23.05 18.15 19.15 23.15 ne-geratel, van fabrieken met wen- cuments humains” een hoofdstuk telende machines, van verkeersla- Opgenomen over: „De ijdélheid van waai, van stof, herrie en opwinding, de zich bruin wanende zeebader”. zo in de staat van Stille Zuidzee- bewoner terug te stappen. Wie dat doen wil, tij ge strandwaarts en hij ziet zijn leven verschrompeld tot het allereenvoudigste schema, waar- I gloeiend aanlopen van diverse jaar- in desnoods een verschoten zwem- broek voldoende is, om de herinne- A1 is de samenleving dan ook inge- I wintersbleke botten inwerken. Het wikkeld geworden en stapelen de effect is doorgaans boeiend en kleur- problemen van allerlei soort en rijk. Want in weerwil van diverse grootte zich dagelijks op, er is al- I medische waarschuwingen, loopt de thans deze troost, dat ook de mens nieuwe leerling van Rousseau al anno 1949 uit zijn, gecompliceerd I spoedig ettelijke tinten roder over leventje zo pardoes in de natuur- het strand, dat op fraai zomerse da- staat in optima forma stappen kan. gen een woestijnachtig klimaat kan Het is mogelijk om uit de berg van aannemen. papieren én paperassen, van in- en Molière’s tijd zal strandbaden uitgaande brieven, van kantoren j vervuld met monotoon schrijfmachi- j d"“ b“ad arFransmanTn zijn „Do lijk van een dikke portemonnaie: het zand is toch zacht, het water koel en de zon warm. de wonderschone Noordzee. Het zijn Ten gerieve van het publiek ver- de gemakzuchtige baders, die zacht- I melden wij deze adressen, nl. in de I kens heen en weer wiegelen in de gemeente Burg: bij de trap te Wes- bedding der golven. Zij proetsen Zierikzee steigcr boot de koelheid van het water en geven er de voorkeur aan weer als een kwal op het strand geworpen te 1 Burgh ker: bij W. F. Sillem; Burgsluis: bij worden. Anderen zijn vermetel; zij H. v. d. Est; Renesse: Watergat bij P. klieven het water met een routine, v. d. Panne; einde oude Molenweg j die nog uit het zwembad stamt, zij ter Scholderlaan bij A. Timmerman; heel die wijde plas voor zich alleen einde Laan bij Theetuin wed. Glou- j opeisen. Er zijn er ook, die de sfeer de-v. d. Hoek; Scharendijke: „De van kantoor en fabriek niet kwijt Repart” bij H. Ringelberg; Seroos- i raken. Zij kreukelen hun broek wat kerke: Schelphoek, bij J. Verboom, omhoog, zij hebben het hoofd be- (café). dekt en tijgen witbeens te water. Brood-, Koek- en Banketbakkerij wezen. Ter wille van zijn badend- tégen beter weten in, is het telken- A. L. CAPELLE, Ring 32, Telef. 45 hezip-ziin is hii bereid alle onffe- iu__» t makkelijkheden als niets te achten, ^ct koffiestadium schijnt het exclu- hemel staat, zal de neo-natuurmens zich tot de maximale limiet van kleren ontdoen en onbeperkt de zonne-energie op zijn brengen het niet verder dan een ----- aangevlamde rug, waaruit binnen Vervolg van pag. 1 j korte tijd gehele landkaarten van is bij de trap achter de Vuurtoren ontvellingen zich beginnen los te maken. Dan is meestal de vacantie ..„„„uij en resf misschien nog de herinnering aan enkele slapeloze dit seizoen uitwisselingstochten naar te zetten. Walcheren georganiseerd. Ook ligt Intussen is die badende mens, met het in de bedoeling tijdens dit sei- i zijn van zand ritselende huid, zijn zoen een kerkconcert te organiseren. verschoeide rug en zijn goede luim, Voor degenen, die zulks nog niet I een merkwaardig mens. Al zijn grie ven en ongemakkelijkheden, al zijn zorgen en moeiten heeft hij in de I lade van zijn bureaü, achter de ma den, als men in het bezit is van een chine van de fabriek, in zijn reizi- toegangskaart voor de duinen, welke gerstas of in de naaibox achterge- op de secretariën van de gemeenten I laten. Hij laat zich zelf, geheel on- I Burg en Haamstede, de secr. van officieel, te water, zonder cham- V.V.V. te Renesse en verschillende I pagne en zonder toespraken. Hij andere adressen, o.a. bij de autobus- I rilt eerst wat, omdat het water toch I ondernemer C. H. van Oeveren te Zierikzee verkrijgbaar zijn. Ook de afd. Schouwen (Westhoek) van het Ned. Rode Kruis werkt er aan mee de vreemdelingen de nodige bijstand te verlenen, wanneer die

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1949 | | pagina 2