SC MOUWEN 'S BA D C O U RANT I I s I |g| WELKOM AAN ONZE GASTEN FLH* Adverteerders S- HART ■MHHBI WELKOM i® Renesse-Zierikzee- Dordrecht-Rotterdam (4 X per week (in combinatie Koophandel) Renesse-Zierikzee ELECTRISCHE GESCHENKEN M. SOETERS W. BEIJE RUND-, KALFS- EN VARKENSSLAGERIJ Meer wandelpaden in de duinen 8’ Fa. P. SAMAN ZN. Luxe Autoverhuur en Rijwielhandel 'fff No. 1 8 JULI 1949 r~? -~ - I BODEDIENST EN EXPEDITIE V.V. V.V. De Redactie ■H in de jachtende strijd om het be te a- teruggekeerd. Hun roep vond Komt gij dan. thuis en vraagt U maag of vriend: Heeft Schouwen de lofuiting wel verdiend? Dan zegt gij mogelijk: „Ik was er hoogst tevrêe, Wil U bewijs? Ga volgend jaar eens mee”. Ik twijfel niet, of ’t U bevallen zal, Want ieder jaar vergroot het gastental. Leeft U eens prettig uit, van zorg en druk bevrijd, De zomer duurt zo kort en snel vervliegt de tijd. Een ander roem’ zijn land met berg en dal, Het wond’re schoon van rots en waterval, Hier waait een frisse wind, aan ’t strand der brede zee Zingt leeuwerik en vink het lied der vrijheid mee. Schouwen heeft navolging gevonden want door de heer W. van den Berge Advertenties voor het volgend num mer kunnen worden geplaatst mits deze uiterlijk de Dinsdag vóór de uitgifte in bezit zijn van de Uitgever, Drukkerij Lakenman Ochtman, Lange Nobelstraat A I7l, Zierikzee of van de heer P. Slager, Klooster- weg 257, Haamstede, die tevens alle mogelijke inlichtingen verstrekt. Uiiwisselingstochien mei Walcheren 2 X per week DE BADCOURANT verschijnt ge durende de zomermaanden in Wes telijk Schouwen, ten gerieve van de badgasten en wordt iedere Vrijdag gratis huis aan huis bezorgd door" de P.T.T. VOOR is en blijft uw adres Installateur - Telefoon 147 Noordstraat 5 Haamstede Telefoon 30 - Haamstede Ruime sortering fijne vleeswaren Hooge Zoom B 57, Renesse, Tel. 29 leven in onze onrustige samenle ving, hier kan men urenlange wan- ’t Verblijf zij goed, het weer recht naar uw zin, Geen somb’re dagen vallen tussenin, ’k Hoop als de tijd aanbreekt, dat gij vertrekken moet, Uit volle borst erkent: „Op Schouwen was het goed!” Zijt welkom gasten aan ons heerlijk strand, Het is zo mooi aan onze duinenrand; Het lied der zee weer klinkt, een lied vol majesteit, En, wat het oog ontwaart is enkel lieflijkheid. staan in de kille maatschappij men uitblazen van het jachtende ren weerklank en talloos velen volgden de baan die zij hadden af gelegd naar deze oorden van rust en ver- vink ge- meeuwen scheren langs de langzaam uitrol lende golven. Hier heerst rust en stilte, hier kan Bij het begin van het zomerseizoen verschijnt ook thans weer de Bad courant, de tweede na de oorlog, die ook thans weer de schakel wil zijn tussen vreemdeling en eiland bewoner, tussen gasten en nering doenden. Wij roepen de gasten het welkom toe aan de ruime brede stranden van de Westrand, van Haamstede en Renesse, waar het lied van de zee weerklinkt, waar de baren rusteloos wentelen, lei- blauw, donkergroen of zwart ge kleurd, naarmate de luchten daar boven haar kleur aan de zilte vloed verlenen. Daar waait de frisse zeewind, die verkoeling brengt wanneer de felle zonnestralen steken op strand en in duin, waar in het beboste deel de zang van leeuwerik en hoard worden, waar de In Schouwen’s tuin prijsx men zijn Vaderland, Gezondheid stroomt U tegen aan het strand; Het is een oord der rust, gezelligheid meteen, Er is wel schoner land, maar vrijer is ei- geen. Nu zachtjesaan de stroom vreem- j delingen begint te komen, die hier tijdelijk hun domicilie zullen kiezen in pensions en hotels, bij par ticulieren of onder de linnen daken der tenten, onmiddellijk bij de duin- I voet, zij hier medegedeeld, dat zowel particulieren als gemeenten reeds Rjng. 9 lang bezig zijn geweest verschillen de verbeteringen aan te brengen, om daardoor het verblijf in de West- hoek te veraangenamen. Zo zijn er in de duinen meer wan delpaden aangelegd, op verschillen de mooie punten banken geplaatst, terwijl de reeds bestaande wandel paden verbeterd zijn. De fietsen stalling bij de trap van Westen- delingen maken langs het strand of j pozing. Ook thans weer zullen de bewo ners van Schouwen’s westrand de vreemdeling vriendelijk tegemoet treden en behulpzaam zijn wan neer ze hier tijdelijk hun tenten opslaan. De Badcourant hoopt daaraan ook haar steentje bij te dragen door korte artikelen te le veren van wat de vreemdeling in de eerste plaats interesseert en hem deelgenoot te maken van de schoonheid van onze duinstreek en zijn oude historie. door de Domaniale duinen, waar men zich in het Gelderse waant, of of langs de rand der duinen, achter het slot, waar de hoge bomen scha duwrijke plekken geven. Talrijk, mèer nog dan vorig jaar, zijn de aanvragen om onderdak ge weest, die V.V.V. heeft te verwer ken gekregen, ’n bewijs dat Schou wen gedurende de laatste jaren in trek is gekomen buiten Zeeland, j om daar de vacantie door te bren gen. De pioniers staken de loftrom pet over het brede strand en de mooie duinenreeks, nadat ze weer Haamstede - Telef. 43

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1949 | | pagina 1