Schuddebeurs ure, ure, Op z’n Schouws: Schoddebozze HUMOR Schou- Openstelling op schikbaar evenwel pas alle kinderen zijn de kantoren Burgh Renesse voor de drie diensten 8-9 v.m. vereeniging medewerking, wat weer de muziektent bracht en langstelling was er voor welke de mandolineclub „Goudklank” Vrij dagavond ten beste gaf. Het weer heeft, om eerj en ander te doen slagen, dan ook buitengewoon medegewerkt. Het toppunt van belangstelling werd even wel Zaterdagavond bereikt. Files auto’s en fietsen stonden geparkeerd op het dorpsplein, terwijl men in den vooravond reeds ver schillende kinderen gewapend zag met een ballon, welke gratis door het bestuur be waren gesteld. De stemming kwam toen de muziek aantrad en en ouderen zich hier achter schaarden. Inmiddels had men het terrein, waar een gecostumeerde voetbalwedstrijd gespeeld zou worden, op het dorpsplein af gezet Na enkele rondgangen, vertoonden zich de gecostumeerden, waarvan de meesten onherkenbaar waren vermomd. Het is hier gedurende de winkelweek voor de eerste maal dat zoo iets vertoond werd. Drommen menschen stonden om de afzetting en uit de lachsalvo’s, welke telkens op klonken, mag wel opgemaakt worden, dat een en ander bijzonder in den smaak is gevallen. Ook voor de danslustigen was gezorgd. Men had namelijk eveneens op het dorps plein een dansvloer laten leggen, terwijl een orgel voor de muziek zorgde. Zeer velen hebben hier gebruik van gemaakt, terwijl de café’s over bezoek zeer zeker niet te klagen hebben gehad. Wat organisatie betreft is deze Winkel week zeer zeker weer geslaagd te noemen. Woensdagavond wordt de verloting der bonnen gehouden, terwijl zoo spoedig moge lijk den uitslag van de slagzin tegemoet kan worden gezien. Winkelweek Renesse Zaterdag is de alhier gehouden Vijfde Winkelweek gesloten. Op de verschillende avonden is door het bestuur voor ge noeg afwisseling in het programma gezorgd, dank zij de welwillende medewerking van de verschillende vereenigingen hier ter plaatse. Zoo gaf Woensdagavond de zang- V.Z.O.S. haar belangelooze veel publiek voor niet minder be de uitvoering 'n Cats, maar niet aan Jacob Cats, vervol gens Welgelegen en dan de bovengenoemde uitspanning-theetuin. Daarna de tramhalte voorbijgaande, heeft men de beide tegen over elkaar gelegen buitens Heesterlust van de familie van Citters en Weelzicht van de familie van der Lek de Clercq, thans jeugdherberg. Vele jeugdherbergen mogen in een prachtige omgeving gelegen zijn, met een tuin als deze zijn er wellicht niet veel. De naam dankt dit buiten aan de bijbe horende weel (dat is kolk), die bij een oude dijkdoorbraak ontstaan is. Even verder rechtsaf gaande krijgt men dan de fraaie beboomde dijken boven reeds genoemd. Tegenover de theetuin de weg naar Noord- gouwe ingaand, heeft men links het buiten Mon Plaisir van de familie Schuurbeque Boeije, dat zich in ’t bizonder van de weg af prachtig voordoet. Verderop volgen dan voornamelik nieuwe villa’s en huizen, veel minder groot, vooral wat de terreinen be treft, maar uitmuntend door fraai onder houden tuinen. Men ziet dan ook noch een paar overblijfsels van oude buitens. Tot slot noch enkele woorden over de ge noemde theetuin. Want ook deze past geheel en al in de omgeving. In de tuin staat prachtig geboomte, dat voor de eksemplaren op de buitens niet onder doet, en de eigelike her berg, maar vooral de grote koepel aan de bijbehorende weel vertoont ook weer dat sobere landelike beeld van omstreeks 1800, dat men als tafreel zo van de Vecht of van de Amstel weggehaald kan denken. Zo vindt men er ook een buitenkeldertje onder een kunstmatig heuveltje, waarin in de 18e eeuw ook weï een goed wijntje ge borgen zal zijn, koel en verfrissend. Vroeger, meer dan tegenwoordig, trok men er van uit Schouwen (want feitelik ligt ’t „overdieks”, zie omtrent de ligging hier voor) in de zomer met groot gezelschap heen. Men was daar dan ’n hele dag uit, en genoot van de omgeving, terwijl de kinderen zich vermaakten met schommel, wip enz. Men gebruikte er zijn droogje en zijn natje, die men van huis gedeeltelik meenam, ook om onderweg zo hier en daar eens te kunnen pleisteren. Als van ouds houdt men er met Pinksteren noch steeds kermis, oorspronkelik met Paschen. Tegenwoordig is het westen van Schouwen zeer in trek. Het aantal pensiongasten en zomerhuisgasten, en dito-eigenaars neemt steeds toe, ook uit Schouwen zelf En ook buiten het eigelike seizoen trekken ’s Zondags en bij bizondere gelegenheden tal van Schou wenaars naar het westen. Terecht 1 Maar laten nu die pension- en andere gasten en de West-Schouwenaars van tijd tot tijd ook eens naar Oost-Schouwen trekken, en dan vooral naar Schuddebeurs. H. R. Hulpkantoor te Renesse Openstelling op werkdagen Post-en Telegraaf: 8,30-11, 14-15,30 18-19 Telefoon (voor celgesprekken) als boven (voor abonné’s) gedurende Juli en Aug. van 8-17 uur en van 18-20 uur. Als 't kantoor gesloten is dag en nacht ge legenheid tot telefoneeren bij abonné 8, W. Gilijamse. Station te Westenschouwen Telegraaf en Telefoon werkdagen 8-21. Op Zondagen Haamstede en geopend van Predikbeurten Zondag 27 Augustus BURGH. Ned. Herv. Kerk, 10.30 ds. A. P. B. ten Kate van Brussel. RENESSE. Ned. Herv. Kerk, 10.30 ds. Faber. (Bed. H. Doop.) NOORDWELLE. Ned. Herv. Kerk, 8 ure, ds. Faber. HAAMSTEDE. Ned. Herv. Kerk, 10.30 ure ds. den Hollander. Geref. Gem. 10.30 en 3 ure, Leesdienst. Geref. Kerk, 10.30 en 7.30 ure, ds. Spoelstra van Anna Jacobapolder. Ver. van Vrijz. Hervormden. ’s Avonds 8 ure ds. D. Faber van Oostwold in het clublokaal. R.K. Kerk te Zierikzee. Zondag de H- Missen te 7 en 10 uur. In de week de H. Mis te 7.30 uur. II) En zoo is het dus zeer wel mogelik, en zelfs waarschijnlik, dat die herberg Schuddebeurs, als rustpunt aan de splitsing van landwegen, tevens veer- en wachthuis was. In elk geval kan men als zeker aannemen, dat de uitspanning niet naar de buurtschap heet, maar omgekeerd de buurtschap naar de uitspanning. Deze buurt nu is van ouds voor Zierikzee, wat bijvoorbeeld Velp is voor Arnhem, namelik de plaats, waar welgestelde Zierik- zeënaars hun buitenverblijven hadden. Reeds vóór 1600 worden er vermeld, maar het grootste aantal trof men er natuurlik aan in later tijd, tot tegen 1800. Van de families, die er toen hun buitens hadden, noemen we de Jonge, Boeije, Steengracht, Mogge, Ockersse, van IJsselsteijn, Schuurbeque, de Kanter enz. Veel landelike rust is daar ge noten en veel pret is daar gemaakt, want veel' huweliken zijn er blijkens de oude regis ters gesloten, veel bruiloften zijn er dus gevierd. Sedert is alom in de algemene toestanden veel veranderd, ook dus voor Zierikzee en Schuddebeurs. En verschillende buitens zijn dus sedert verdwenen. Maar niet te min is veel aantrekkeliks gebleven. Zijn mooi be lommerde wegen met het prachtig geboomte van de ruim aangelegde buitens vormen een steeds blijvende bekoring. Langs de wegen ziet men vooral iepen, de in Zeeland alge meen voorkomende boom, die stand schijnt te zullen houden tegen de iepezwam Vooral de dijken in de richting Dreischor danken hun aantrekkelikheid daaraan. Maar op de buitens ziet men natuurlik ook allerhande andere boomsoorten, brede kastanjes, bont- geschorste platanen, forse en statige groene en rode beuken, massale linden, ook sparren, coniferen enz. en meest van eerbiedwaar dige ouderdom en omvang. Men ziet ze afzonderlik, of in groepen, als omzoming van ruime grasvelden, of inkijken, of door kijken gevend, De buitens zelf, dat wil zeggen de gebouwen vertonen dat eenvoudige, door en door landelike en praktiese, dat geheel bij de tuin aanpassend type, dat men alom in ons land tegen het jaar 1800 aantreft. Het type dus, dat altijd weet trekt, juist om die echte landelikheid en praktiese eenvoud, die immers, behalve de huizen, ook de mensen-van- buiten siert. Komend van Zierikzee, ziet men eerst Maja, ’n nieuwe villa in een oude omgeving, tot voor kort eigendom der familie van Adrichem, dan Zorgvlied, eenmaal toebehorende aan Hulpkantoor te Burgh-Haamstede Openstelling op werkdagen (voor abonné’s) 8-21 Afhalen van dagbladen 20,45-21,05 Aan het vliegveld te Haamstede is een openbare spreekcel gevestigd, waar door- loopend, dag en nacht, kan worden getele foneerd en telegrammen ter verzending kunnen worden opgegeven. Bij C. Dijkman te Haamstede (abonné 25) en bij L. J Verwest te Burgh (abonné 12) bestaat gelegenheid tot telefoneeren gedurende den sluitingstijd van het Hulpkantoor. Post-, Telegraaf- en Telefoondienst tijdens het badseizoen I i Post- en Telegraaf: 8,30-11, 14-15,30, 18 19 Telefoon (voor celgesprekken) als boven

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1939 | | pagina 2