Hebt U een auto of Q touringcar noodig C' AMSTERDAM- ROTTERDAM - HAAMSTEDE - VLISSINGEN- KNOCKE t m 8 September dagelijks, van 9 Sept, t/m 5 October alléén op werkdagen. LIJN 525 z 13.35 d. HOEK d. V.V.V., onder van (Slot volgt). v v Amsterdam Rotterdam Rotterdam Haamstede Haamstede Vlissingen Vlissingen Knocke Groningen Twente a a 9.00 8.35 8.25 8.00 7.55 7.40 7.30 7.00 7.20 6' 55 15.15 zn 14.45 17.55 18.20 18.25 18.40 18.50 zn 18.40 C i het uiterlijk en heeft een de gehavende zn 8,15 zn 8,20 9.30 9.55 10.05 10.30 10.35 10.50 11. 10.50 HUMOR Gelooft U dokter, dat U mij weer ge zond kunt maken? Zeker. Ik ben specialist in gevallen als de uwe. Ik behandel een patiënt, met dezelfde kwaal als U, al meer dan tien jaar. MevrouwIk heb je toch gezegd, dat je moest opletten, wanneer de soep over kookte Nieuwe dienstbode: Dat heb ik ook ge daan. Het was precies 10 minuten over tienen. 14.30 Week-end van Maandagmorgen in totaal. Aanbevelend, J. M. VAN VESSUM Wat zie je er uit! Wat scheelt er aan? Ze hebben mij met bloemen bestrooid. Maar daarom behoef je toch niet zoo miserabel te kijken. Ja maar de bloemen stonden nog in de potten. een toepasselijk woord, op de muziektent aan de winners uitgereikt, waarna de heer Hoogenboom aan allen die tot het welslagen van het feest hadden medegewerkt, inzonder heid aan het comité, dat ’t feest heeft ge organiseerd, zijn hartelijken dank bracht. z 14.20 i 13.55 i 13.45 13.20 13.15 13.00 12.50 z 12.20 zn 16.45 16.20 16.10 15.45 1 Families Clubs Vereenigingen Wij hebben voor U ruime keuze wagens van 468—1012 tot 22 personen Aanbevelend, Garage J. DE JONGE ZONEN Telef. 86 - Zierikzee Ik zie nooit het verschil tusschen echte en valsche paarlen. Het verschil is toch groot. Kijk eens, als jij echte zou dragen, denkt iedereen dat het valsche zijn, terwijl daarentegen als een zeer rijke vrouw valsche zou dragen, iedereen denkt, dat het echte zijn. Bel opTelefoon No. I. Bezoekt Hótel-Pension „Z E E L U S T” te Westenschouwen. Electr. licht, Vaste waschtafels, Café-terras Billijke prijzen. Q Zaterdag voor-net diner tot na het ontbijt f 7,50 per persoon a 13.40 14.10 14.15 14.30 14.40 a 14.30 J. P. v. d. HOEK - Hoogezoom, Renesse Kruidenierswaren, fijne Bonbons, Biscuits, Jams, Peren en Pruimen in blik, op sap, enz. Eenige bijzonderheden over de kerk van Burgh uit vroegeren en lateren tijd Bezoekt de Theetuin „Duinzicht” te Renesse aan Zee, schitterend gelegen in de onmiddellijke nabijheid van duin en strand. Je adres voor huren van Zomerhuizen en het be kende Kampeerterrein „De Boschjes van Beije” 1 I Aanbevelend, G. P. BEIJE, Tel. 1O „V.Z.O.S. gedragen. Bij de ringstekerij te paard werden de prijzen behaald als volgt: le prijs P. Kooman, 2e prijs M. Beije, 3 prijs L. Kooman, 4e prijs J. Stevense, 5e prijs J. Kooman, 6e prijs D. Kooman, terwijl de laatste ringsteker een houten potlepel behaalde. De prijzen bij het ringsteken per rijwiel voor personen boven 14 jaar werden behaald door1 e prijs A. Doesburg, 2e prijs W. Nieuwveld, 3e prijs J. H. de Feiter, 4e prijs Jennie van Sluis, 5e prijs H Vegte, 6e prijs A. Padmos, 7e prijs Pietje Oosterling, 8e prijs Janna Geleijnse en 9e prijs J. Hage. En de prijzen bij ’t ringsteken per rijwiel voor personen beneden 14 jaar werden behaald door: le prijs Josselin de Jong, 2e pr A. Gilijamse, 3e prijs Jo Jonker, 4e prijs H. Penning, 5e prijs D. v. d. Bout, 6e prijs Cora Kesnich en 7e pr. H. Gilijamse. Van de mooist versierde rijwielen werden de prijzen behaald als volgt: le prijs voor het gele vliegtuigCora Kesnich, 2e prijs voor het bootje met witte bloemen, Joh. van Hemert, 3e prijs voor konijntjes, Hack, 4e prijs voor het witte vliegtuig, Cor van Klooster, 5e prijs voor Cano, Cor van der Werf, 6e prijs voor hoepel, jongejuffr. Ochtman en 7e prijs voor waaier, D. v. Bout, De prijzen werden door den heer Joh. Hoogenboom, voorzitter van -- - toen brand op 25 September 1924 haar deerlijk teisterde, brandde uit monumenten hitte geblakerd, dat II De in 1674 voltooide kerk met toren bleef gedurende 250_jaren in wezen, een I 19 05 18 45 a 18.35 18.05 15.40 18.00 15.25 17.45 17.35 a 17.05 V.V.V. te Renesse Het avondfeest, op initiatief van V.V.V. gehouden en georganiseerd door het Comité uit het bestuur dier vereeniging ter eere van de vele vreemdelingen, die alhier hun zomervacantie doorbrengen, is Zaterdag 1.1., begunstigd door prachtig zomerweer, schitterend geslaagd Optocht en lichtstoet waren prachtig samengesteld. Vooraf gegaan door een ruiter te paard als drager van het embleem van V.V.V., maakten ze een grootsch effect. Daarbij trok de groote wagen de aan dacht door de symbolische voorstelling van het strand- en duinleven, want daarop kwam in miniatuur voorduin, badgasten, kampeer- tenten, zomerhuisjes, jager, rijpaard, KLM. enz. Ook de versierde bokkenwagen, gevuld met eenige kinderen, was mooi. En de jan plezier met vroolijke gasten! Een lust om te zien. De versierde rijwielen waren om- getooverd in vliegtuigen, kano’s konijnen enz. enz. Er waren zeer veel menschen, waar onder natuurlijk alle alhier aanwezige vreemdelingen. Tot laat in den nacht heerschte een zeer prettige stemming. De medewerking van t fanfarecorps „Luctor et Emergo” en de zangvereeniging heeft veel tot het succes bij- Het geheele gebouw en de onderscheidene graf- werden zoodanig door de t ze allerwegen barsten vertoonden. Daar evenwel de stevige muren zijn staande gebleven, is aan voorkomen weinig veranderd deskundige restauratie, ook van i grafmonumenten, veel hersteld. De in baksteen opgetrokken kerk heeft een grondvorm van een Grieksch kruis; de zijarmen hebben een lager dak en de west gevel is opgetrokken tegen den slanken vierkanten westtoren, die nu een anderen top heeft bekomen dan de verbrande bezat. Er was toen een omgang met vier gemet selde hoekstanders, verbonden door ijzeren hekwerk. Op dit bovenplat stond een acht kant met open koepel en achtkant spitsje. Van dit punt had men een prachtig uitzicht over de omgeving en de woeste duinstreek. De ingangspoort van den toren met rondboog en architraaf heeft tot opschrift den tekst: „De waerheit moet uwen wech De predikstoel had boogpaneelen, een voet met beelden en aan de achterzijde een trap met balusters. Hij was voorzien van een dubbelen kaarsenhouder en een zandlooperarm. Voorts vond men een koperen kaarsenkroon, 2 koperen kaarsenstandaards en een voor den voorlezer. Boven den ambachtsheerenbank, dus aan het oosteind der kerk, was het glasraam met de wapens der Staten van Zeeland en van de stemhebbende steden. In 1792 was het raam bijgewerkt door Nicolaas Thijssen. Men vond er fragmenten in een ouder venster uit de 16e eeuw. Onder den predikstoel was de ambachts heerlijke grafkelder, die na den brand was ingevallen en daardoor zichtbaar werd. Achter den predikstoel stond een eiken houten kist met kerkelijke bescheiden en het jaartal 1692. Deze, evenals de kerkkroon, is uit den brand gered. In den toren hing een in 1759 door Michael Everhard en Pieter van Belsen te Middelburg gegoten klok en een waarop vermeld stond: Nicolaas van Hoorn, Heer van Burgh Ao. 1736 en driemaal diens wapen. Óver de grafmonumenten en den inhoud van den grafkelder zal het slotartikel een en ander bevatten. z 13 30 z 13.35 z 14.45 zn 17.20 15.10 i 17.45 I 15.20 - 15.45 15.50 16.05 16.15 z 16.05 v Vlissingen a Breskens recht maken’’ en „Anno 1674”. De twee zijpoortjes van den toren dragen eveneens op de architraaf de volgende opschriften: „Gelooft niet een ygelijcken geest, maer „beproeft de geesten of ze uyt Godt zijn’ en „Zalig zijn zij die Godts woort hooren „en daernaer doen". Voor en na werd de kerk versierd met grafmonumenten, waarvan die voor Mr. Pieter de Huybert, de raadpensionaris van Zeeland en die voor luitenant-generaal Jan de Huybert en vrouw in het zuider- en noorderkruis van het gebouw de toemet- seling van twee ramen zullen verëischt hebben. Op de drie dakhoeken der kerk stonden pijnappels. Inwendig had men een houten tongewelf en de ingangsdeur der kerk stond van binnen tusschen twee Jonische kolommen die een hoofdstel droegen met het fraai gesneden wapen van de Huybert. Toen hier boven een orgel geplaatst werd, dat 6 Augustus 1905 ingewijd was, werd het wapen overgebracht naar het oosteind der kerk. Daar stond de fraaie eikenhouten ambachtsheerenbank, waarin eerst de familie de Huybert zetelde tot 1729 en toen, ten gevolge van het huwelijk van Catharina Henriëtta de Huybert met Mr. Nicolaas van Hoorn, raad en burgemeester van Vlissingen, de familie van Hoorn, die den toenaam „van Burgh” aannam en later zich noemde van Westpalm van Hoorn van Burgh. (523) n 3 t V a) t/m 31 Augustus op alle werkdagen. z 15.45 z 15.40 zn 18 00 zn 77.55 I 19.00 19 25 12.25 12.00 17.25 17 00 1130 11.55 1515 15.40 16.30 16.55 V 14 55 a v a v a v a V 13 00 13 25 Prima ZOUTEVISCH a 25 cent per pond, ook in schaaltjes en emmertjes VERKLARING DER TEEKENS: z) alléén op Zaterdagen. zn) niet op Zaterdagen. Te Knocke (Place Albert) verbindingen per Electrische tram naar Brugge, Blanckenberghe, Heyst Oostende, den Haan (gedurende het seizoen elke 15 minuten) De vertrek- en aankomsttijden te Knocke zijn aangegeven in West-Europ. Zomertijd V a v a v a v a Prov. bootdienst Vlissingen—Breskens 0) De dienst op het traject Vlissingen—Knocke v.v. wordt t/m 9 September onderhouden. (516)

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1935 | | pagina 2