15 juist in die plaats de meeste arbeiders ge vonden worden. Aan den Drimmelschen Dijk kwamen 56 koeijen en 7 menschen aangedreven, het aantal paar den, koeijen, schapen en varkens die ver dronken zijn is onbekend maar naar bereke ning ontzaglijk groot en de schade onbere kenbaar, aan den kant van den dijk kon men de paardenboonen met maten opscheppen, die vrucht was juist in de polders gemaaid en de ontzaglijke hoeveelheid hiervan is ge heel verlooren. De boeren uit deze plaatsen en omstreken hebben groote schaden aan den haver en aardappelen, in de gemeenten Made en Drim- melen zijn aan den Zeedijk aangespoeld 31 verdronken runderen; 10 paarden en eenige wagens met karren; bouwgereedschappen, paarden tingels, eenige kinderen in hunne wiegen waarvan er nog twee schreijende in lagen, een groote hoeveelheid paardeboonen, hooi rijs en griendhoud. enz. enz. Laten wij den Algoede bidden en smeeken dat Hij ons sparen voor zulke droevige ongeluk ken. Gedrukt volgens den Courant. (14) Te Breda zou op die bewuste dag net het 25- jarig bestaan van de K.M.A., toen de Konin klijke Academie voor de Zee- en Landmacht genaamd, worden gevierd. Vanwege de ver schrikkelijke storm die woedde, zoals ook uit vorenstaand kranteverslag blijkt, moest een feestelijke optocht worden afgelast (15). Het water heeft toen in onze directe omgeving niet voor overlast gezorgd. Ook bij overstromingen in 1880, 1916 en 1925-1926 is het water ver van ons vandaan gebleven. Dat was anders in 1953'.

Krantenbank Zeeland

Watersnood documentatie 1953 - brochures | 1981 | | pagina 9