spreken sterk tot de verbeelding van men sen. Bepaalde voorvallen kunnen aanleiding zijn tot het ontstaan van legenden. Bekend van de St. Elisabethsvloed is het verhaal van het kind in de wieg, waarop een kat zat, die het op de golven drijvende kinder bedje in evenwicht hield door van links naar rechts te springen. De legende vertelt verder dat de plaats waar de wieg aange spoeld is sinds die tijd Kinderdijk wordt genoemd. In werkelijkheid zou er een kind zijn komen aandrijven bij Dordrecht, ter wijl de naam Kinderdijk toen al ongeveer een eeuw oud was. Lezen we berichten over latere watersnood rampen dan blijken soortgelijke voorvallen steeds weer voor te zijn gekomen, waarbij men dan telkens aan die wieg van de St. Elisabethsvloed wordt herinnerd. In die grote waterplas tussen Geertruiden- berg en Dordrecht ontstonden zandbanken, die door het met het water aangevoerd slib steeds hoger werden en tenslotte droog kwa men te liggen. Daarop ontstond begroeiing van biezen en andere bomen en struiken, hetgeen de aanleiding is geweest om dit ge bied de Biesbosch te gaan noemen. Tot de verdronken dorpen behoorde ook Zon zeel, een plaats met een eigen bestuur en een eigen kerk, daar waar nu Langeweg ligt. Lange tijd heeft het westelijk gedeelte van onze gemeente onder water gestaan, afgewis seld door eb en vloed. Als troost bleef er een vruchtbare kleilaag achter. Deze toe stand verklaart waarom de weg tussen Wagen berg en Terheijden vroeger de "Zeedijk" we rd ge noemd 1 10

Krantenbank Zeeland

Watersnood documentatie 1953 - brochures | 1981 | | pagina 7