50 raadschap van de Mark en Dintel opgericht. In 1808 kwam de eerste sluis gereed. Daar mee was de Mark definitief beheerst. Dat het water zich echter niet gemakkelijk on der alle omstandigheden laat beheersen is ook daarna nog vele malen gebleken. Tot de uitvoering van de Markverbeteringswerken in de vijftiger jaren vonden nog regelmatig inundaties plaats. Daarnaast zal de waters nood van 1953 zeker nog lang in geheugen blijven. In enkele uren tijds liepen alleen in Brabant al 45.000 ha. land onder water en eiste deze ramp in onze provincie 256 mensenlevens De buitendijk tussen Bergen op Zoom en Geertruidenberg telde 63 doorbraken, waar van 11 stroomgaten. Ook de slaper- en bin nendijken begaven het op minstens evenveel plaatsen. De dichting tot maaiveldhoogte of tot de hoogwaterlijn was binnen enkele da gen zover gevorderd dat geen water meer kon in- en uitstromen. Het dichten van de stroomgaten vergde aanmerkelijk meer last. Het gat in de buitendijk van de Nieuwe Zwa luwepolder westelijk van de Hamsesluis kon reeds op 8 februari worden gedicht. Het laatste, bij de molen van Nieuw Vossemeer, eerst op 2 april 1953. Het gebied rond Terheijden heeft geen bui tendijken. Het werd overstroomd van de Gro te Zonzeelse Polder uit. Het water bereikte een hoogte van ongeveer N.A.P. 1.50 m. Het eigen gemaal van de Binnenpolder van Terheijden bij de molen kon op 10 februari weer beginnen te malen. Voorts zijn hier vier door de Italiaanse regering ter be schikking gestelde pompaggregaten in be drijf geweest. Op 19 maart was dit gebied weer droog.

Krantenbank Zeeland

Watersnood documentatie 1953 - brochures | 1981 | | pagina 35