Hoge vloed spande samen met storm over breed front Oorsaken van nationale ramp:X f\ Verwachting: koud weer en winterse buien Catastrofaal 47 van Maandag 2 Februari 1953 I'Van onze weerkundige correspondent) DE BILT, 1 Fcbr. De zware storm, die zulke catastrofale gevolgen voor het land heeft gehad, werd veroorzaakt door een depressie die Vrijdag ten Zuiden van IJsland tot ontwikkeling kwam.. Vrijdag middag waren er voor het eerst tekenen die er op wezen, dat de depressie grotere omvang ging aannemen. Zaterdagmor gen was de storing boven het Noorden van de Noordzee aangekomen en loeide over Schotland reeds een orkaan met windsnelheden van 120 tot 150 kilometer per uur. In de loop van de dag werd hot duidelijk dat dit orkaangebied zich in de richting van ons land bewoog. Zaterdag- middag waarschuwde liet K.N.M.I. daar om voor zware storm en voor gevaarlijk hoog water.' Dat hét zo erg zouworden - als we nu weten zal wel niemand hebben kunr nen „verwachten. Be wind nam. Zaterdag avond snel toe en bereikte in de eerste uren van Zondag zijn grootste kracht. Nederlandse lichtschepen meldden toen gemiddelde snelheden van 110. tot 115 kilometer per uur. Dit is juist de grens van orkaankracht. De windstoten, waren veel heviger. Van de meteorologische waarschuvvingsstations noteerde Leeu warden de zwaarste windstoot. Deze had een snelheid van 144 kilometer per uur. De druk van een dergelijke stoot op een loodrecht op de windrichting opgestelde vlakke plaat bedraagt 122 kilogram per vierkante meter. Op de lichtschèpen werden golven van zeven en een halve meter hoogte waargenomen-' - - Vergelijkingen met vroegerestormen tonen aan, dat deze storm weliswaar tot de zwaarste behoort, die aan onze kust plegen voor te komen, maar dat hij niet uitzonderlijk was. Er zijn al eens zwaar dere xvindstoten waargenomen. Bijvoor beeld op 6 November 1921, tijdens de storm die het Mastbos bij Breda verniel de. In Hoek van Holland werden toen windstoten van meer dan 160 kilometer per uur gemeten. Ook de storm van 1 Maart 1949 deed voor die van Zondag niet onder. Vit blijkt wel uit de vernie lingen door de storm boven land, die I toen veel groter waren. .Waarom heeft jiNst deze-storm dan i zulke catastrofale stormvloeden ten ge- volge gehad? Op (1e eerste plaats woed de de storm over dé gehele uitgestrekt heid van de Noordzee: van de Shetland eilanden af tot aan onze kust, waardoor een voortdurend aanzwellende watermas sa naar onze kusten werd gedreven. Ten tweede moet de geweldige stormvloed, die volgens voorlopige gegevens een hal ve meter hoger was dan ooit eerder is voorgekomen, geweten, worden aan dé lange tijdsduur gedurende welke de storm over de gehele Noordzee woedde. Van Zaterdagavond zes uur tot Zondag morgen zes uur stonden boven de gehele Noordzee voortdurend .windsnelheden i van 100 tot 150 kilometer per unr. Dat de vioedstand in (le rampzalige nacht op zich zelf reeds vrij hoog was, moet als derde en niet eens als belangrijkste oor zaak worden genoemd. lit de loop van de Zondagmorgen, toen de depressie via de omgeving van Ham burg Duitsland binnentrok, begon ri» storm aan de kust iets af te nemen. j In het Oosten van het land was de wind toen al geheel gaan liggen. De storm- j winden hebben koude lucht, die uit de poolstreken afkomstig is, ons land bin nengevoerd. Dit bleek wel in Zuid-Lim burg waar Zondagmorgen een dikke sneeuwlaag lag. We moeten in de ko mende dagen dan nok op koud weer mrt winterse buien rekenen.

Krantenbank Zeeland

Watersnood documentatie 1953 - brochures | 1981 | | pagina 33