41 ter per minuut, hetgeen neerkwam op het zesvoudige van het bestaande poldergemaal. Door grote buizen, die dwars over de weg waren gelegd, gingen zij het water uit de Zegge pompen en lieten het in de richting van de Mark vloeien. Het duurde wel enige dagen eer de installatie in bedrijf kon worden gesteld, maar met Italiaans tempe rament werd er gewerkt onder het regelma tig nuttigen van door hen zelf meegebrach te "Vino". Het starten van de pompen was een feeste lijk gebeuren. Door mijnheer Rommens, het hoofd van de jongensschool, die als gast heer optrad namens het gemeente- en wa terschapsbestuur, werden de genodigden en autoriteiten verwelkomd. De dijkgraaf Lie- vens en burgemeester Van der Meulen hesen beiden vlaggen, respectievelijk de Itali aanse en Nederlandse vlag, terwijl de Har monie het "Wilhelmus" ten gehore bracht. Onder gejuich van de vele aanwezigen en een enthousiast "Viva Italia" werd de pompinstallatie in werking gesteld. En terwijl die pompinstallatie met een hels kabaal zijn nuttig werk voor Terheijden deed, vond er een gezellig samenzijn plaats waarbij de burgemeester een dank woord richtte tot de gasten. Hij roemde Italië en was Signor Cuoma en zijn helpers bijzonder dankbaar om "namens de wereldbe kende fabriek van Pellizzari naar het nat te en donkere Nederland te komen en hier het land weer spoedig droog te leggen en zo de toekomst voor ons lichter te maken". Door de burgervader werd op 9 maart het volgend telegram naar Italië verzonden, uiteraard in het Italiaans:

Krantenbank Zeeland

Watersnood documentatie 1953 - brochures | 1981 | | pagina 30