VOORWOORD Hoewel de inwoners van de gemeente Terheijden niet in zo'n hevige mate met het geweld van het water zijn geconfronteerd geweest als velen in Zeeland en in de noordwesthoek van Noord Brabant, hebben zij toch op een onvergetelijke manier er kennis mee gemaakt. Terheijden was de meest zuidoostelijke gemeen te die op 1 februari 1953 door de watersnood werd getroffen. Het water had -gelukkig- al veel van zijn kracht verloren toen het hier de lande rijen overspoelde en de huizen binnendrong. Het heeft dan ook overwegend licht-materiële schade veroorzaakt Getracht is een beeld te schetsen van de toe standen en de plaats gevonden gebeurtenissen gedurende die februarimaand van 1953 in onze gemeente, dit aan de hand van de beschikbare gegevens alsmede uit verkregen informatie. Graag wil de schrijver zijn welgemeende dank overbrengen aan al degenen die hem de nodige informatie hebben verstrekt en hun foto's heb ben afgestaan. In het bijzonder zijn dat J.v. Dortmond, A. Marijnissen, J. Nieuwesteeg, J.v. Opdorp, C. Oprins en. A.v. Schendel. In het laatste hoofdstuk gaat de waterstaatkundige G.N. van den Bosch uitvoerig in op de ligging van de gemeente Terheijden in het West-Brabant se land ten opzichte van het water. Het is een verhaal om even bij stil te staan Voorts mag hier niet onvermeld blijven de steeds weer bereidwillige medewerking die wordt ondervonden van het gemeentebestuur en haar ambtenaren bij de verrichte onderzoekingen in het gemeentezrchiefEn last but not least de archivaris J. Broeders. Wagenberg 10 maart 1981 Johan van der Made

Krantenbank Zeeland

Watersnood documentatie 1953 - brochures | 1981 | | pagina 3