32 kant, en de watertoren bij Stuivezand in het oosten, reikte. Alleen de Dorpsstraat, Brouwerijstraat, Postweg, Onderdijk en een gedeelte van de Withuisstraat, lagen hoog en dus droog; wel was in sommige huizen water in de kelders gekomen als gevolg van de stijging van het grondwaterpeil. Duide lijk was te zien dat het dorp aan een dijk is gebouwd. Alle andere straten en wegen liggen lager en waren zodoende ondergelo pen. Op de kaart in het midden van dit boekje zijn de waterhoogten op verschil lende plaatsen aangegeven. Wagenberg lag helemaal geïsoleerd en met bootjes moest de eerste dagen de verbin ding worden onderhouden. In het Wit Gele Kruis-gebouw was een evacuatiepost inge richt van waaruit telefonisch kontakt met de buitenwereld mogelijk was. Volgens de schattingen zouden ongeveer 250 mensen op Wagenberg zijn achtergebleven; zij hielpen mee met het redden van vee uit de onderge lopen boerderijen (20). Een deel van de evacués was op eigen gele genheid vertrokken en had zelfstandig on derdak gevonden bij familie of kennissen in Terheijden en andere plaatsen. De ove rige vluchtelingen waren afgevoerd met bus sen van de B.B.A. en auto's naar het eva cuatiecentrum in Breda, dat in "Concordia" (nu de Stadsschouwburg) was ingericht en waar vrijwilligers van het Rode Kruis, E.H.B.O.-ers en anderen bereidwillig hulp verleenden. Ook de K.M.A. was een opvang centrum voor vluchtelingen. Van daar ver trokken de mensen, met hun weinige in de haast meegenomen bezittingen, naar familie of bekenden, veilig voor het water. Ande-

Krantenbank Zeeland

Watersnood documentatie 1953 - brochures | 1981 | | pagina 26