23 Dreef, de tegenwoordige Markstraat, werd een opvangcentrum ingericht en er werden tevens voorzieningen getroffen voor het on derbrengen van vee. 's Morgens was de toestand ten noorden van Zevenbergschen Hoek en Langeweg al kritiek geworden. Moerdijk en Klundert waren reeds door het water ingenomen. Met zandzakken werd geprobeerd om de bedreigde punten te verstevigen. Kort na de middag leek de toe stand voor Zevenbergen en Langeweg onhoud baar te worden. Dat was voor burgemeester Schaminée aanleiding om, na overleg te heb ben gepleegd met het gemeentehuis van Ter heijden, de bevolking van Langeweg te laten evacLeren. Omstreeks twee uur begon de uit tocht over de "korte" Zuiddijk naar de plaats waar het Station Langeweg had ge staan. Daar kon met treinen naar Breda wor den afgereisd. Een gedeelte van de bevol king is ook met auto's vertrokken, o.a. naar Etten. 's Avonds liep, vanuit het oos ten, de Noord aldaar en een gedeelte van het dorp onder. Het water werd tegen gehou den door de Zuiddijk (aan de noordkant) de Schoolstraat (aan de westkant) en de Zonzeelsedijk (aan de zuidkant). De gebie den achter deze, stevige, dijken hebben geen gevaar meer gelopen. In dit gedeelte van de Zonzeelse Polder steeg het water tot 1,50 m. boven het normale peil. De rest van het dorp kon worden gespaard. Aan direct gevaar voor de bevolking van de gemeente Terheijden was in eerste instantie niet gedacht. In de loop van die zondag werd het echter stilaan duidelijk dat het

Krantenbank Zeeland

Watersnood documentatie 1953 - brochures | 1981 | | pagina 13