Opzet en inhoud brochure Voorjaar 1978 Het is goed belangrijke gebeurtenissen na een bepaald aantal jaren weer in herinnering te brengen. Zij hebben namelijk altijd belangrijke gevolgen, die vaak nog lang nawerken. Zeker is dat het geval met de watersnood van 1 februari 1953, nu dus een kwart eeuw geleden. In de vroege uren van die 1e februari trok een stormvloed als een razende zwarte schim over het zuidwestelijk deel van ons land. Het zeewater brak door de dijken, het land liep onder. Het water verraste talloze duizenden die nacht en liet een breed spoor van dood en vernieling achter. Bij deze wa tersnoodramp verloren meer dan 1800 mensen het leven. Tienduizenden moesten worden geëvacueerd. Het woedende water vernielde dijken, huizen en wegen. Het menselijk leed was groot, vaak onherstelbaar. De mate riële schade was enorm. Na de ramp kwam een gigantische hulpoperatie op gang. Hulp in de eerste nood. reddingen in het rampgebied, daarna dijkherstel. En de conclusie na dit alles was: zoiets moest niet nóg eens kunnen gebeuren. Het land kreeg extra beveiligingen tegen het gevaar van de zee. Het Deltaplan kwam in uitvoering en tal van andere maatre gelen werden genomen. Aan de februari-ramp zaten tal van aspekten. Er zijn daarom ook diverse kanten van de zaak. die belicht kun nen worden. Déze brochure bevat het verhaal van wat de ramp en de periode van het herstel daarna hebben bete kend voor de provincie Zuid-Holland. Centraal in dit ver haal staat de organisatie en de technische kant van de hulpverlening, het dijkherstel en de waterstaatkundige maatregelen om het land beter te beveiligen tegen de zee. En dan in hoofdzaak voorzover ze betrekking hebben op het gebied van Zuid-Holland. Dat alles vooral gezien uit de gezichtshoek van de provinciale waterstaat in Zuid-Hol land. die bij al deze zaken een belangrijke rol vervuld heeft. Het is goed in deze brochure terug te kijken naar een belangrijke gebeurtenis als de februari-ramp. en te zien wat inmiddels is gedaan om herhaling van een dergelijke ramp te voorkomen. Bij de beschrijving van de ramp en van de eerste periode daarna is gebruik gemaakt van wat daarover in het Pro vinciaal Verslag van 20 jaar geleden was opgenomen. Dat verslag is op de voet gevolgd in de hoofdstukken II (over de ramp) en III (over dijkherstel en dijkbeveiliging). In hoofdstuk IV is weergegeven, hoe de beveiliging van het land tegen de zee verder is aangepakt en uitgewerkt en wat aan dijkbouw nog nodig is. 3

Krantenbank Zeeland

Watersnood documentatie 1953 - brochures | 1978 | | pagina 3