Nadat de hoogste vloedstand was bereikt en het getij begon te keren werd om 6.15 uur besloten de olieschakelaar richting Betje Wolffplein-Zuid weer in te schakelen en dan op onderzoek uit te gaan. T.A. Vader ging op pad naar het schakelstation in de Dijkstraat. Het was een tocht door het water, maar niet tevergeefs, want het reeds eerder ge maakte plan kon in zijn gehele opzet worden uit gevoerd: Eiland en Hendrikstraat werden afge schakeld en om 8 uur kon de richting Dijkstraat in de centrale weer ingeschakeld worden, daar het water aan het schakelstation zelf geen schade had aangericht. Tien minuten later kon zodoende de rioolbemaling weer in bedrijf genomen worden Na een verder onderzoek werd om 8.20 uur het transformatorstation Hendrikstraat bijgeschakeld, waardoor het postkantoor en de telefooncentrale weer spanning kregen. De kelderruimten van de gasfabriek, waarin de aansluiting, de meters en de kastenbatterijen zich bevinden, stonden onder water; hier kon men uiter aard voorlopig geen stroom leveren. Na eerst assistentie in de centrale verleend te hebben, ging T.A. Tazelaar in zijn district de schade opnemen. De eerste tocht ging naar Veere. Het dak van het transformatorstation aan de Havendijk was door de storm gelicht, een plank was op de hs-rail ge vallen en had sluiting veroorzaakt. Tengevolge daarvan was wel om 2.30 uur in Serooskerke de olieschakelaar richting Veere uitgevallen, maar toen de districtsmonteur 5 minuten later weer inscha kelde, bleef de schakelaar in, alsof er niets gebeurd was, zodat dit station nog in bedrijf was. De verdeelkast in de Kapellestraat was omver- gespoeld en op de kade waren de ls-kabels op vele plaatsen blootgespoeld. Uitgezonderd in enkele hoger gelegen percelen hadden alle aansluitkasten in het water gestaan. Om 11.30 uur werd het station Havendijk korte tijd uit bedrijf genomen om de plank van de hs-rail te verwijderen. Alle transformatorstations in Veere en de ver deelkast bij de Kerk bleken geen waterschade ge leden te hebben. Twee aansluitingen op een lange uitloper langs de Veersedijk lagen in een ondergelopen polder. Door het losmaken van een verbindingsmof gelukte het de gehele Veersedijk weer in bedrijf te nemen. Tussendoor een contröle-rit naar Oranjezon, om te zien hoe het met ons transformatorstation bij het Waterleiding-pompstation gesteld was. Onze installatie had geen schade geleden; daar echter de kelder, waarin de pompen staan opgesteld, vol water stond, zou hier de eerste dagen geen stroom geleverd behoeven te worden. In Vrouwen polder werd intussen stormschade aan het boven grondse net gerepareerd. Van alle kanten waren berichten binnengekomen, waaruit kon worden opgemaakt, dat de polders, ge legen tussen de Sloedam en de Rijksweg bij Arne- muiden, ondergelopen waren. Dit betekende, dat het zeer laag gelegen transformatorstation W.M.Z.- Sloedam was ondergelopen. Deze berichten bleken werkelijkheid te zijn. Bij aankomst op de dijk bij Arnemuiden stond T.A. Tazelaar met zijn mannen tegenover een zee, die tot op 30 cm onder de kruin van de dijk gestegen was. Kleverskerke lag midden in het water en was, alhoewel het water niet erg hoog stond, niet te bereiken. Het vermoeden lag voor de hand, dat het ls-net wel gestoord zou zijn, doch later bleek dit niet het geval te zijn, zelfs de straatverlichting was intact. Dit zijn dingen die men niet kan begrijpen, als men ze niet met eigen ogen gezien heeft en toch zijn er nog vele zulke voor beelden te noemen. Het lager gelegen gedeelte van Arnemuiden, de omgeving Appelstraat, stond ook onder water en hoewel de verdeelkast door de gol ven omspoeld werd, bleef deze in bedrijf. De eind- sluitingen stonden tot precies 1 cm onder de boven kant in het zoute water. Om de droog gebleven netgedeelten zo vlug mo gelijk in bedrijf te kunnen nemen, moest allereerst de hs geschakeld worden: de kabel Lewedorp-Zuid vanaf Arnemuiden-Rijksweg in richting W.M.Z. uitgeschakeld; Arnemuiden met Kleverskerke op de Zuidkabel laten staan en, daar het niet bekend was hoe de situatie in Kleverskerke was, Nieuw- en St. Joosland met Oudedorp op de Noordkabel overge nomen. Zou er in Kleverskerke een storing ontstaan zijn, dan bleven Nieuw- en St. Joosland met Oude dorp toch in bedrijf. In Vlissingen was de situatie om het middaguur als volgt: Met uitzondering van de trajecten Hendrikstraat- Vrouwestraat enVrouwestraat-Betje Wolffplein was het gehele hs-net weer in bedrijf. De laagspanning in de oude stad was grotendeels gestoord, daar aansluitkasten en meters onder water stonden. Gestoord waren op dit tijdstip de volgende netgedeelten: Walstraat, Scherminkelstraat, Kolvenierstraat, Erve Bok, Lange Zelke, Vrouwestraat, Wagenaar- straat, Vlamingstraat, Kleine Kerkstraat, Sint Jacob- straat, Oude Markt, Kerkstraat, Korte en Lange Groenewoud, Nieuwstraat, Dortmanstraat, Lepel straat, Achter de Kerk, Sarazijnstraat, Bellamypark, Nieuwendijk, Boulevard de Ruyter, Grote Markt, Slijkstraat, Breewaterstraat, Verlorenlandstraat, Meylandstraat, Weststraat, Hellebardierstraat, Waaigat, Bakkersgang, Molenstraat. Voorts de Hendrikstraat, Palingstraat, Kouden hoek, Flessenstraat, Onderstraat, Gravestraat, Paar denstraat, Simon Stevinstraat, Marinestraat, Prin senstraat en Oranjestraat. Een aanzienlijk lijstje, dat in de kortst mogelijke tijd afgewerkt moest worden. Daarnaast was er nog ander belangrijk werk. Onder de vrijhangende kabels in de dijkgaten op de Boulevards Evertsen, Bankert en De Ruyter wer den ondersteuningen aangebracht, als tijdelijke voor ziening, terwijl in overleg met de heer Slabber van R.W.S. en dhr. Moll van Gemeente-Werken van onze zijde hier ook noodverlichting met schijnwer pers t.b.v. het dijkherstel werd gemonteerd. In de avonduren bracht T.A. Vader verslag uit aan de Burgemeester van Vlissingen, de Directeur van Gemeente-Werken en de heer Moll, technisch hoofdambtenaar van Gemeente-W^erken, waarbij hij mededeelde welke voorzieningen getroffen waren. Op 2 Februari was Vlissingen weer nagenoeg droog en werd een inspectietocht gemaakt langs de transformatorstations, verdeel- en sectiekasten. 8

Krantenbank Zeeland

Watersnood documentatie 1953 - brochures | 1956 | | pagina 7