Cruyff Court in Goes 1 Er zit weer schot in de Schans Digitale grenzen a Goesenaartjes in de krant? De mooiste etalage Themajaar 2017 Azië Polderfair 2016 komt er aan inge- ondergaat in de toekomst veranderingen. 2 van burgemeester Verhuist van Goes, dit is te vinden op http:// www.goes.nl/bestuur-en-organisatie/burgemeesters-log_ 43745/item/digitale-grenzen_i53505.html Burgemeester René Verhuist liet weten al vijfhonderd euro te hebben toegezegd voor het sportveldje dat in totaal 100.000 euro Komt ook uw baby in de krant? Met ingang van het nieuwe jaar veran dert het uiterlijk van deze wekelijkse Goes- pagina. Eén van de veranderingen is dat er plaats ingeruimd wordt voor een foto van een pasgeboren Goesenaar- tje. Iedereen die zijn of haar pasgeboren kind laat inschrijven in de gemeente Goes, mag een foto met korte beschrij ving e-mailen aan ons. Uit de ingezonden foto’s kiezen wij wekelijks één foto die in De Bevelan der geplaatst wordt. Uw foto’s kunt e-mailen aan redactie.bevelan- der@wegenermail.nl Het trapveldje bij de Johnsonlaan waar het Cruijffcourt is gepland. Een groep jongeren uit de Goese Polder wil graag een Cruyff Court in hun wijk omdat ze vinden dat de trapveldjes er slecht bij liggen. Hiervoor zijn ze in gesprek gegaan met de gemeente Goes en de Cruyff foundation. deze buurtschap ook al in actie en procedeerde tot aan de Raad van State tegen het plan om in dit gebied een woonwijk van tweedui zend huizen te laten ver rijzen. Deze procedure le verde niets op. Nu gaat het om Damesmodezaak Bij- von in de Papegaai- straat Goes wint de titel “Mooiste decembere- talage 2015”. Een eer volle vermelding is er voor De Muynck optiek die een mooie tweede plaats haalt. Van 10 tot en met 21 december kon er gestemd worden. Vo rige week feliciteerde wethouder Derk Als- sema de winnares met de titel. In 2017 organiseert Goes voor de vierde keer een themajaar met als thema Azië. Na het Afrikajaar in 2009 en het Latijns-Amerikajaar in 2013 is het veelzijdi ge werelddeel Azië een logische vervolgstap. Iedereen wordt uitge nodigd om met ideeën te komen voor evene menten in het Aziëjaar. Mensen kunnen aan de slag met hun eigen plan of in samenwer king met anderen. Om te helpen bij een van de vele evenementen zijn vrijwilliger welkom. Opgeven via de web site en ook aan welke soort activiteiten men mee wilt doen. Ideeën indienen kan tot en met april 2016. Woensdag 18 mei worden de ideeën bekeken tijdens een feestelijke thema-avond in theater de Mythe op originaliteit en (financi ële) haalbaarheid. Daar na stelt de voorberei dingsgroep Goes Azië, onder voorzitterschap van burgemeester René Verhuist, een voorlopig programma op. Ideeën indienen kan via: www. goesazie.nl. Wanneer u digitaal actief sij bent, u zich via de compu- ÉS ter ergens voor aanmeldt of h een bonuskaart heeft, dan H weet u dat Albert Heijn op de hoogte is van wat u lek- ker vindt, Bol.com weet welke boeken u leest, Es- prit kent uw maat, O’moda uw schoenenvoorraad, de reisbranche uw voorkeurs- bestemming en ook de tand- arts exact de staat van uw gebit. Laatst sneuvelde mijn koffiezetapparaat, ik goog- elde wat op nieuwe en tot op de dag van vandaag ont- vang ik aanbiedingen van Philips en weet ik welke producenten. Nooit geweten dat er zoveel mogelijkheden en apparaten waren om koffie te maken. Ik heb overigens gewoon een nieuwe filtermachine in de winkel gekocht. Uw koopgedrag en uw digitale spoor, Foto: Leon Janssens wie u bent, waar u woont, uw leeftijd, zelfs gezinssituatie is over de hele wereld te achterhalen en te analyseren. Een kost. De Cruyff Foundation heeft de aan- van de problemen bij de huidige vluchtelingenopvang is om vraag voor een court aan de Johnsonlaan, vast te stellen of iemand een echte vluchteling is. Dat ben vlak bij wijkgebouw De Spinne, al goedge- je volgens het kabinet niet wanneer je uit een veilig land keurd. Ze legt 30.000 euro bij. De jongens komt. Oost-Europeanen en zelfs Tibetanen voegen zich in zelf moeten nog 70.000 euro bij elkaar zien de stroom en dat zet kwaad bloed bij velen, ook bij echte te krijgen en organiseren de komende tijd vluchtelingen. En dat is te begrijpen. Overigens is veilig of allerlei activiteiten. Het Cruyff Court is onveilig land ook weer lastig. Delen van Afghanistan zijn geschikt voor diverse sporten. Zo kunnen onveilig, stel dan maar eens in Nederland vast waar iemand velen er bij betrokken worden. Het is een vandaan komt wanneer die ook geen papieren heeft. mooie voorziening waar iedereen wat aan heeft”, aldus burgemeester Verhuist. Toch kan dit veel beter dan nu. De IND doet er maanden over om te bepalen of iemand vluchteling is en de asielprocedure in gaat. Zelfs de Tibetaan kan asiel aanvragen zo is dat in de wet geregeld. In het Financieele Dagblad van donderdag 17 december pleit Guus Berkhout voor gebruik van de digitale mogelijkheden die de vluchteling helpen om zich digitaal m aan te melden. Bijna iedereen heeft een smartphone en is I verbonden met lotgenoten en helpers, zegt hij. We hebben het in de Zeelandhallen gemerkt, vrijwilligers uit IJsselstein g appen met hun bekende vluchtelingen in Goes over de kwa- liteit van het eten en de temperatuur in de hal. De vluchte- ling staat veelvuldig in verbinding met anderen, ook in het land waar zij vandaan komen. Syrische vluchtelingen heb- H ben hun papieren digitaal bij zich om aan te tonen wie zij zijn, waar zij woonden en wat voor diploma’s ze hebben. Ik zei het eind augustus al: leg de bewijslast over de herkomst bij de vluchteling in plaats van een maandenlang papier-, pasjes- en stempelcircus in het leven te roepen. Toon zelf aan wie je bent en waar je vandaan komt. Uit een onveilig land dan de asielprocedure in; uit een veilig land, dan moet je hier niet zijn. De schrijver in het FD omschrijft het net- ter als ‘geef de vluchteling een actieve rol in de tijdrovende screening.’ Dat kan met apps zelfs al voor men vlucht! Woon sche Hoeve zijn in het plan- Zaterdag 16 januari 2016 organiseren bewoners uit de Goese gebied inbegrepen. Vier jaar Polder ondersteund door SMWO-Welzijn Goes voor de vier- geleden werd duidelijk dat de keer de Polderfair. Tijdens deze presentatie en inspira- het project Goese Schans tiemiddag kan het publiek kennismaken met diverse bewo- door de gevolgen van de cri- nersinitiatieven en organisaties uit de Goese Polder. Er zijn sis niet volgens de vastge- diverse activiteiten voor jong en oud. Voor de kinderen is er stelde planning uitgevoerd een leuke knutselactiviteit ook kunnen ze lekker los gaan zou kunnen worden. Reden tijdens de kinderdisco. De Polderfair is van 14:00-17:00 om dit ambitieuze bouw- uur in wijkcentrum De Spinne, Joseph Lunslaan 7, Goes, project toen op de handrem j Het volledige programma van de Polderfair staat op te zetten. www.goesepolder.goesweb.net Voor de nieuwbouwwijk Goese Schans komt een kleinschalige doorstart. Deze doorstart van het bouwproject in het haven industriegebied wordt niet door iedereen verwelkomd. De buurtschap Havenzicht heeft bezwaren tegen het bestemmingsplan diend. Vier jaar geleden kwam Het langs het Goese kanaal liggende havenindustriegebied Foto: Leon Janssens je in Tibet of Armenië, dan weet je dat je geen asiel krijgt. Natuurlijk is dat te omzeilen en kun je toch proberen naar plaatsvinden en anderzijds Nederland te gaan, maar dan blijkt dat je de digitale slag- de gronden welke binnen j boom ten onrechte bent gepasseerd. de ‘oude’ geluidszone val- René Verhuist len en waarbij de huidige Burgemeester bestemmingsregeling on- veranderd blijft. Het bestemmingsplan heeft O Bovenstaande is een weergave van het wekelijkse log betrekking op het havenge- bied aan de noordzijde van de stad Goes, globaal be- grensd door de Hout kade, de Ringbaan Oost en het Goese Meer. Ook sportpark Het Schenge en De Holland- nersvereniging Goese Meer en de scouting. Bij de vast- vijfhonderd woningen, stelling van de nota Goes Bewoners van de Westha- 2030 heeft de gemeenteraad vendijk vrezen onder meer de ambitie uitgesproken om de bouw van veel flats, die het havenindustrieterrein hun uitzicht permanent van bedrijventerrein naar zouden verstoren. Volgens hoofdzakelijk woongebied het Goese college gaat het om te vormen. Enerzijds uitzicht inderdaad veran- om te voorkomen dat het deren maar niet op zodanig verouderde havenindu- dat op die manier een grote, strieterrein in de toekomst gesloten flatmuur ontstaat, niet meer kan functioneren Ook de komst van Albert door het gebrek aan uitbrei- Heijn XXL aan de Westha- dingsmogelijkheden voor vendijk ter hoogte van de de bedrijven. Anderzijds Ringbrug kon niet op bijval om de potentie van de lig- van de buurtschap rekenen, ging van de waterrijke loca- De overeenkomst die daar- tie nabij de Goese binnen- over is gesloten valt echter stad én ingeklemd tussen buiten het bestemmings- woonwijken te benutten, plan. Op de doorstart Werd Het plan bestaat uit twee waren er verder nog reac- delen. Enerzijds het gebied ties van diverse bedrijven ‘Havengebied’, waarbinnen in het havengebied, Bewo- bestemmingswijzigingen

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 9