kLE - KORTINGEN TOT 30 PI Kennisgeving kavelbesluiten Borssele III, IVen V RICOMODA.COM GANZEPOORTSTRAAT 23 GOES |k A Van vrijdag 18 december 2015 tot en met donderdag 28 januari 2016 liggen de ontwerpbesluiten ter inzage voor de kavels III, IV en V (innovatiekavel) in het windenergiegebied Borssele op meer dan 22 kilometer uit de kust. Iedereen kan reageren op de ontwerpbesluiten met een zienswijze. O www.de-bevelander.nl Noordzee De Bevelander •6 Om dit project mogelijk te maken moeten kavelbesluiten worden vastgesteld door de ministers van Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu. In het Energieakkoord voor duurzame groei dat op 6 september 2013 is gesloten tussen werkgevers, werknemers, natuur- en milieu organisaties, energiebedrijven, decentrale overheden, het Rijk en vele andere organisaties, is afgesproken dat het Rijk via een gefaseerd tenderproces subsidie beschikbaar steltvoor in totaal 3.450 MW windenergie op zee in de periode 2015 - 2019. We stellen het op prijs als u aangeeft op welke delen van de ontwerpkavelbesluiten, het MER of de onderliggende stukken u reageert en u uw zienswijze onderbouwt met argumenten. Ten slotte is voorde ontwerpkavelbesluiten een milieueffect- rapport (MER) opgesteld om de gevolgen voor het milieu in beeld te brengen. U kunt nu reageren op de ontwerpkavelbesluiten en de onderliggende stukken, waaronder het MER. Waar kunt u de stukken inzien? U kunt van vrijdag 18 december 2015 tot en met donderdag 28 januari 2016 de ontwerpbesluiten, het MER of de onderliggende stukken inzien op www.bureau-energieprojecten.nl en tijdens reguliere openingstijden (op papier) op de volgende locatie: - Rijkswaterstaat Zee en Delta, locatie Middelburg, Poelendaele- singel 18, 4335 JA Middelburg, T (0118) 62 20 00. Bij Rijkspanden kunt u op vertoon van uw legitimatiebewijs destukken inzien. U kunt uw mening geven In uw zienswijze kunt u ingaan op de ontwerpbesluiten, het MER en de andere onderliggende stukken. U kunt hierbij denken aan: - Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpbesluiten en het MER? - Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien? - Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dat toelichten? Het is goed om te weten dat alleen een belanghebbende die op het ontwerp van een besluit een zienswijze heeft ingebracht, later tegen dat besluit beroep kan instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het gaat om de volgende besluiten: - ontwerpkavelbesluit III windenergiegebied Borssele; - ontwerpkavelbesluit IV windenergiegebied Borssele; - ontwerpkavelbesluit V windenergiegebied Borssele. Wat gebeurt hiema? Bureau Energieprojecten bundelt alle zienswijzen en reacties. Zo snel mogelijk na afloop van de inspraaktermijn kunt u deze downloaden via www.bureau-energieprojecten.nl. De ziens wijzen en reacties worden betrokken bij de definitieve besluiten. In een Nota van Antwoord wordt opgenomen of en op welke wijze de zienswijzen en reacties in de definitieve besluiten zijn verwerkt. De besluiten zullen ter inzage worden gelegd. Hierop staat beroep open. Dit wordt te zijner tijd aangekondigd in onder andere de Staatscourant, huis-aan-huisbladen en op www.bureau-energieprojecten.nl. Meer informatie Uitgebreide informatie vindt u op www.bureau-energieprojecten.nl. Heeft u na het bezoeken van de website nog vragen? Dan kunt u bellen met Bureau Energieprojecten, T (070) 379 89 79. Hoe kuntu reageren? U kunt van vrijdag 18 december 2015 tot en met donderdag 28 januari 2016 reageren. Wij ontvangen uw zienswijzen bij voor keur digitaal. Datkanviawww.bureau-energieprojecten.nl onder kavels Borssele III, IV en V. U kunt niet reageren via e-mail. Per post kan ook: Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt Kavels Borssele III, IV en V, Postbus 248, 2250 AE Voorschoten. Uw brief kan alleen als zienswijze in behandeling genomen worden als u ondertekent met uw naam en adres. Dit geldt ook voor eventuele medeondertekenaars. Wilt u uw zienswijze mondeling geven? Dat kan via Bureau Energieprojecten op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur, T (070) 379 89 79- De Wet windenergie op zee maakt het mogelijk dat de ministers van Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu voor elk windpark een kavelbesluit nemen. In een kavelbesluit wordt bepaald waar en onder welke voorwaarden een windpark gebouwd en geëxploiteerd mag worden. De onderhavige kavels liggen meer dan 22 kilometer uit de kust tegen de grens met België en de daar gerealiseerde en geplande windparken. Legenda KaMtl r1 n Ml K***® Qj KavaifV Betgtsch® VWndperken N o s to

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 6