Achterstand bij WIZ De sleutel ligt in het gesprek Hof van Heden J Ergernissen in de binnenstad Vorige week kregen Jacqueline Baecke, Sanne Vissers en Rob Bergers van wethouder Derk Alssema de eerste exemplaren van het boekje 'De alcoholvrije puber' uitgereikt. Zij zijn Goese ouders van kinderen in de leeftijd van 12 tot en met 17 jaar. De wethouder deed dit bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in het Stadskantoor. Tour d'Amour voor vrijwilligers Vriendschappelijk Huisbezoek Info-avond over kruispunt Boomgaard voor Kloetinge 3 De afdeling Werk, Inkomen en Zorg (WIZ) is gevestigd in het stadhuis. Foto: Leon Janssens René Verhuist Burgemeester De afdeling Werk, Inkomen en Zorg (WIZ), een gemeenschappelijke regeling van de Bevelandse gemeenten, heeft te maken met flinke achterstand in het verwerken van bezwaarschriften en beroepszaken. Door de achterstand in afwikkeling wor den de wettelijke termijnen niet gehaald. Aanvragers van een uitkering die bijvoor beeld geen uitkering krijgen, of daarop zijn gekort, en daar bezwaar tegen maken, heb ben te maken mt een veel te lange wachttijd ligt in het gesprek dat de kinderen hebben met hun ouders, én, je moet ook in gesprek blijven. Aangeven dat je het niet fijn vindt dat ze alcohol drinken. Dan voelt het voor de kinderen niet goed aan als ze het wel doen. Daarom is het altijd beter een gesprek te hebben dan geen gesprek. Daar kun je wat mee bereiken.” Het boekje is gratis verkrijg baar bij CJV in het Stadskan toor tegen inlevering van de bon uit Samenspel van oktober. De openingstijden van het Centrum voor Jeugd en Gezin zijn: maandag- donderdag 09.00-12.00 uur en 13.00-17.00 uur: vrijdag 09.00-12.00 uur. De boeken- actie is onderdeel van de Zeeuwse aanpak ‘Laat ze niet (ver)zuipen!’ De vrijwilligers van het project Vriendschappelijk Huisbe zoek van Humanitas Zeeland krijgen op vrijdag 11 decem ber een speciale rondleiding rond het thema “liefde” in het Zeeuws Museum in Middelburg. Zij worden om 13.30 uur ontvangen in het Zeeuws Museum. De Tour dAmour wordt rond 16.00 uur afgesloten in het Museumcafé met koffie en bolus en een kleine attentie. Op deze manier wil Humanitas de vrijwilligers bedanken voor hun enthousiaste inzet. Vrijwilligers van het project Vriendschappelijk Huisbezoek helpen mensen die weinig of geen sociaal contact hebben. Zij doen dat door af en toe op bezoek te gaan bij mensen die zich eenzaam voelen en er behoefte aan hebben om eens sa men met een ander een kopje koffie te drinken, boodschap pen te doen, een wandeling te maken of gewoon een praatje te maken. Op dit moment zijn er in Zeeland zo’n 20 vrijwilligers actief in het project Vriendschappelijk Huisbezoek van Humani tas. Zij gaan regelmatig op huisbezoek. Nu naar alle dag. De Hof van Heden bestaat echt en wel in Oostkapelle. De diaconie van de Protestantse Kerk aldaar nam samen met Landschapsbeheer Zeeland het initiatief om een hoogstamboomgaard aan te planten. Vrijwilligers en kinderen van basisschool de Lispeltuut (voor de ken ners van Annie M.G., denk aan de Torteltuin) plantten oude appel-, peren- en pruimenrassen. Het is van iedereen, je mag plukken en eten, want er staat geen boom van goed en kwaad. Hof van Heden noemen Neerlandici een contamina tie, een combinatie van twee taalvormen met overeenkomst in betekenis en functie. De Hof van Eden is in de Bijbel het aardse paradijs waar Adam en Eva woonden en hoven wa ren er ook op boerderijen en landgoederen in Zeeland. Prachtige plek, Commissaris van de Koning Han Polman was de eerste planter. De gemeente Goes is al enige tijd bezig met de voorbereidingen om het kruispunt Patijn- weg - Buys Ballotstraat te verbeteren. Het is een onoverzichtelijk kruispunt, daarom is verbetering belangrijk, zodat het veiliger wordt voor alle verkeersdeel nemers en het verkeer sneller doorstroomt. De planning van deze wer ken is gekoppeld aan de planning van de verbre ding van de overweg door ProRail. Maandag 14 december is er tus sen 17.00 en 20.00 uur een inloopbijeenkomst in het Stadskantoor. Tij dens deze bijeenkomst kunnen vragen worden gesteld aan wethouder Loes Meeuwisse en ver schillende deskundigen van de gemeente Goes. Ik had niet gedacht dat er zo veel reacties op Sinterklaas zouden komen, misschien was dat ook wel omdat ik in die discussie wat met de stroom mee ging. Maar dat tolerantie meerdere kanten heeft, dat is nu wel duide lijk. Zelf vond ik het log over herbronnen eigenlijk beter. Vooral vanwege het begrip menslievendheid. Je kunt een streng asielbeleid voeren dat toch menslievend is. En blijf het over mensen hebben, bewindslieden hebben het over ‘indammen’, ‘ladingen’ en ‘terugzenden’ alsof we het over postpakketten hebben. Duidelijkheid: graag, maar besef het gaat over mensen. Dank u wel voor alle reac ties op het blog over de his torische Sinterklaas en trou wens velen vonden het log dat over herbronnen ging ook boeiend. Straks leest u weer over alledaagse zaken, zoals bovenstaande titel al doet vermoeden. In het kader van veilig uitgaan werd op 9 ok tober door een aantal partijen een convenant in het Goese Stadskan toor ondertekend. Om te weten hoe de situatie is zijn twee maanden geleden 1.400 enquêtes verspreid onder inwo ners en ondernemers in de binnenstad. “Daar kwamen er 399 terug, een respons van 29% en dat is best veel”, liet wethouder Meeuwisse weten. Uit de enquêtes bleek dat veel bewo ners van de Goese bin nenstad zich ergeren aan het gedrag van uit gaanspubliek. Vooral lawaai, wildplassen en het achterlaten van af val staat de bewoners van de binnenstad het meeste tegen. Het gratis boek, geschreven door de oprichters van de alcoholpoli, bevat prakti sche tips, trucs en adviezen over ‘t omgaan met alcohol in de opvoeding. Geen gepreek, geen inge wikkelde medische ver handelingen, maar advie zen waar ouders echt iets aan hebben, zoals een mo delcontract voor ouder en kind, voorbeelden van een eenmalig goed gesprek en heel veel suggesties voor positieve en gezonde uitda gingen waar je kind geluk kiger van wordt. “Het is een hele goede zaak. Het boekje is een praktische gids voor ouders. Een ge sprek van ouders met kin deren is belangrijk”, zegt C Bovenstaande is een weergave van het wekelijkse log van burgemeester Verhuist van Goes, dit is te vinden op http:// www.goes.nl/bestuur-en-organisatie/burgemeesters-log_ 43745/item/hof-van-heden_i53i93.html Was het afscheid van Edwin van Dijk van de Brandweer in Goes ook iets alledaags. Een gewoon afscheid? Nee, Edwin kan zijn werk niet meer doen, omdat hij vanwege kanker een hersenoperatie heeft gehad. En een beroepsbrandweer man die zijn pieper moet inleveren, dat is hard. Hij gaf hem aan zijn beste vriend Jeroen Brussé. En het afscheid was on der vrienden, velen. Groene thee en Westvleteren Trappist, ook een mooie combinatie. En Edwin die gaat gewoon door in het Heden! aleer ze iets te horen krijgen. Uit de derde kwartaalrapportage blijkt een stijging van het aantal uitkeringen die hoger is (2%) dan het landelijk gemiddelde. De oorzaak er van ligt in diverse faillissementen bij grote bedrijven. Wethouder Loes Meeuw isse: “De achterstand zou worden veroor zaakt door de hoge werkdruk. Misschien volgt er een boete van het Rijk, maar het is vooral vervelend voor de betrokken cli ënten.” Kloetinge krijgt een dorpsboomgaard aan het Hoogepad. Het is daarmee het eerste dorp op Zuid-Beveland met een eigen boomgaard. Het aanleggen van de dorpsboomgaard met hoogstambomen is een initiatief van Stichting Landschapsbeheer Zee land (SLZ). De bomen worden zaterdag 12 december geplant. Wet houder Derk Alssema zal dan om 10.00 uur de eerste hoogstamfruit- boom planten, daarna kan iedereen onder lei ding van deskundigen van SLZ meehelpen. Opgeven kan via boom- gaard@kloetinge.nl. Wethouder Derk Alssema reikt de eerste boekjes “De alcohol vrije puber” uit aan betrokken ouders. Foto: Leon Janssens wethouder Alssema, “Er zit zelfs een contractje in dat met de kids opgemaakt kan worden over afspraken over alcohol, het Alcoholvrije Ja- contract. Alcohol speelt een rol bij jongeren, ook bij ouderen en alcohol zorgt voor overlast en zorg, vooral de gezond heidszorg. Als je alleen al ziet hoeveel kinderen er opgenomen worden op de alcohol poli. Ouderen wor stelen al jaren met dit alco holprobleem en kinderen eveneens.” Het bekende indrinken is hier ook debet aan. Het kan zo maar zijn dat na het thuis indrinken in een ho recagelegenheid een paar consumpties te veel zijn, met alle gevolgen van dien. Derk Assema: “De sleutel

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 9