09/12/15 I I I I ill Zeeuwse Bibliotheek eeland 4 Vijf vragen over het Kavelruilbureau Zeeland Kom ook naar de Statenvergadering Gezocht: bijzondere herinneringen aan de Zeelandbrug Provinciehuis gesloten Volg ons via Twitter en Facebook Komt u ook naar de nieuwjaarsbijeenkomst? Werk mee aan de visie op natuur Informatierubriek van de Provincie Zeeland Geïnteresseerd in het laatste nieuws? Kijk dan op www.zeeland.nl II °_L o en □J o CD Q) Zl o. CD I -ij Provinciewerk Sinds drie jaar bestaat er in Zeeland een Kavelruilbureau. Met deze vijf vragen én antwoorden krijgt u meer informatie over wat het bureau in Zeeland doet. Provincie Het programma van deze bijeenkomst staat in het teken van Krachten Bundelen. Ook worden de jaarlijkse Zeeuwse com- plimenten uitgereikt. Vanaf 15.45 uur bent u welkom in de Nieuwe Kerk in Middel burg (ingang Kloostergangen, Abdijplein). Aansluitend wordt een receptie gehouden Heeft u een bijzonder verhaal, mooie foto’ of leuke herinnering aan de Zeelandbrug? Stuur die naar ons toe. Dat kunt u doen door ons een e-mail te sturen via 50jaarzeelandbrug@zeeland.nl of door te reageren op Facebook www.facebook.com/provinciezeeland. Uw kunt uw inzending tot en met zondag 13 december 2015 versturen. Met uw inzending geeft u ons toestemming tot het gebruik van uw bijzondere herin nering. Het provinciebestuur van Zeeland nodigt u van harte uit voor de nieuwjaarsbijeenkomst op vrijdag 8 januari 2016 om elkaar te ontmoeten en de beste wensen over te brengen. Wat zijn de voordelen om mee te doen aan een kavelruil? Deelname aan een kavelruil levert verschil lende voordelen op. Voor een boer kunnen pie heb K HU EVEN HIET I fMM K HEB WEL EEN MOOI VRIJUSGENP FIETSWP I 3 x prijs Altijd al eens een kijkje willen nemen bij de Zeelandbrug? Dan kan! De mooiste en/ of bijzonderste herinneringen en foto’s plaatsen wij na 15 december 2015 op onze website en belonen we met een rondleiding in de machinekamer en de kelder van het beweegbare deel van de Zeelandbrug. Ook geven wij een foto van de Zeelandbrug op canvas weg. De drie winnaars krijgen uiterlijk maandag 14 december 2015 bericht. Meer info op: www.zeeland.nl/zeelandbrug Wat is er door vrijwillige kavelruil bereikt? Meer dan 2000 hectare Zeeuwse grond, vergelijkbaar met circa 4000 voetbalvelden, is in de afgelopen jaren op vrijwillige basis van eigenaar gewisseld. Niet alleen voor een betere landbouwstructuur, maar ook in de Wandelkerk en de Kloostergangen. De bijeenkomst in de Nieuwe Kerk en de receptie zijn openbaar. U hoeft zich niet vooraf aan te melden. Wel vragen we u om op tijd aanwezig te zijn. Voor de Nieuwe Kerk geldt namelijk: vol is vol. Tot ziens op 8 januari! bijvoorbeeld losse veldkavels dichterbij de boerderij worden geruild. Dit levert kortere rijafstanden op tussen het land en de boerderij. Het provinciebestuur van Zeeland wenst u prettige feestdagen! Het provinciehuis is gesloten van vrijdag 25 december 2015 tot en met vrijdag 1 januari 2016. Veel werk gaat gewoon door zoals de gladheidbestrijding, indien nodig, en de bediening van bruggen en sluizen. In deze week liggen verschillende stukken ter inzage in het Zeeland Paviljoen van de ZB-Planbureau en Bibliotheek van Zeeland. Het bezoekadres is Kousteensedijk 7 in Middelburg. Kijkt u voor de openingstijden op www.dezb.nl Met wie werken we samen? Het Kavelruilbureau Zeeland werkt samen met de Zeeuwse gemeenten, Rijkswater staat, waterschap Scheldestromen, Zuide lijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO), Kadaster, Zeeuws Agrarisch Jongeren Kontakt (ZAJK) en het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). Door deze samenwerking bestaat een goed beeld van de grondvraag en de beschikbaarheid van ruilgrond in het buitengebied. Gedeputeerde Carla Schönknecht: “Door krachten te bundelen levert het Kavel ruilbureau een positieve bijdrage aan de toekomst van Zeeland. De basis voor deze samenwerking is vertrouwen, onafhanke lijkheid en vrijwilligheid." Meer informatie op: www.kavelruilbureauzeeland.nl Wie is het Kavelruilbureau? Het Kavelruilbureau is een initiatief van de Provincie Zeeland. Het bureau viel tot begin dit jaar onder Dienst Landelijk Gebied (DLG) en is nu organisatorisch onderdeel van de Provincie. Voor grondeigenaren zijn er vijf regiocoördinatoren het eerste aanspreekpunt bij een vraag over vrijwillig kavelruilen. voor verbreding van wegen en de aanleg van vrij liggende fietspaden. Een voorbeeld hiervan is de recente aanleg van het fietspad Gerbenesseweg tussen ’s - Heer-Abtskerke en Nisse op Zuid-Beveland. De Provincie Zeeland is online bereikbaar via www.zeeland.nl, maar ook via sociale media op www.facebook.com/provinciezeeland met ruim 1800 likes en ons Twitterprofiel @provzeeland met bijna 6100 volgers. Heeft u een vraag, opmerking of suggestie: deel het met ons via Facebook en Twitter. Op vrijdag 11 december 2015 vindt de openbare Provinciale Statenvergadering vanaf 9.30 uur plaats in de Statenzaal van het provinciehuis. De Staten vergadering is ook live te volgen via Omroep Zeeland en www.zeeland.nl. Op de agenda staan onder andere de statenvoorstellen Eindrapport onder zoekscommissie Sloeweg 'De Parelduiker vreest de modder niet': Bestedingsplan economie en Subsidiëring buurtbussen. Kijk óp: www.zeeland.nl/vergaderoverzicht-en-activiteiten Hierbij twee uitspraken van Statenleden over het eindrapport van de onderzoekscommissie Sloeweg. De Natuurvisie geeft een helder overzicht van de (nieuwe) taken, bevoegdheden en de ambi ties van de Provincie op het gebied van natuur en landschap. De Provincie Zeeland wil hierover graag met u in gesprek en stelt daarbij onder andere de vragen: Hoe kunnen natuur en land schap in Zeeland in stand worden gehouden en beleefbaar en toegankelijk worden gemaakt? U bent van harte welkom tijdens één van de drie publieksbijeenkoinsten op 14. 20 en 21 januari 2016. Meer informatie volgt op www.zeeland.nl begin januari 2016 De Provincie Zeeland werkt aan een Natuur visie 2016-2022. Natuurbeleid is een kerntaak van de Provincies. “Het vraagt moed om in tijden van een crisis situatie naar je eigen handelen te kijken, dat heeft de commis sie gedaan. Alle lof daarvoor. Durven we publiekelijk van mening te verschillen met elkaar in PS?" Anita Pijpelink, PvdA COLOFON Redactie: afdeling Communicatie Provincie Zeeland Opmaak: Provincie Zeeland. Fotografie: Felice Buonadonna, Danker Jan Oreel, Provincie Zeeland. Reageren op deze uitgave van Provinciewerk? Neem dan contact op met de afdeling Communicatie per telefoon 0118- 63 10 50. Wilt u inzage van stukken? Neem dan contact op met het informatiecentrum via de e-mail infocentrum@zeeland.nl of per telefoon op 0118- 63 10 11Of schrijf naar Postbus 60014330 LA Middelburg Bezoekadres: Provinciehuis, Abdij 6,4331 BK Middelburg. De volgende Provinciewerk verschijnt 20 januari 2016. Provinciewerk leest u ook via: http://www.zeeland.nl/publicaties-en-bekendmakingen/provinciewerk “50PLUS vindt het rapport schokkend. Provinciale Staten moet kritischer zijn en meer de vinger aan de pols houden. 50PLUS trekt hier, als nieuwkomer in de Zeeuwse politiek, lering uit." Willem Willemse, 50PLUS IN RUIL HEB IK RAN EEN HELE MOOIE KAVEL ELlCTEERP I MISSCHIEN KUNNEN WE NOG MEER MET ELKAAR RUILEN 7 SAMMKRKEH POE JI HIST AUEEM Wat doet het Kavelruilbureau Zeeland? Het Kavelruilbureau Zeeland is het start punt voor het vrijwillig ruiten van Zeeuwse grond (kavels) voor landbouw, recreatie, cultuur, natuur, waterberging en ver keersveiligheid. Deze maand is het vijftig jaar geleden dat de Zeelandbrug werd aangelegd. In aanloop naar dit jubileum las u in Provinciewerk al meer over deze onmisbare schakel tussen Schouwen-Duiveland (Zierikzee) en Noord-Beveland (Colijnsplaat). Deze keer: Wat is uw bijzondere band met de Zeelandbrug? K Zoet NOS EEN PERCEEL VAH SEMIPPELPE SNOOTTE I XH4BTET TWEE MOOIE PERCELEN, ONTSLUfTlNtSSWEG, FIETSTUNNELTJE IK KAN AAN PE SLAG uj P1E WIL'l .IK ANPERS I

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 32