I I Uw kostbaarheden zijn goud waard! B II II goudwisselkantoor Heel Noord-Beveland musiceert 1 JONG EN OUD www.goudwisselkantoor.nl .1 Kerstwandeling vanuit Moerzicht MAJESTEIT, ALS U DEZE KRANT LEEST; U BENT VAN HARTE UITGENODIGD. Openingstijden Vrijwilligerspunt dicht rond Kerst ds «kb V a I* O www.de-bevelander.nl De Bevelander woensdag 9 december 2015 19 Foto: Zeeuwse Muziekschool door Rachel van Westen 1 WF Ontdek wat Goudwlsselkantoor voor u kan betekenen: Veiling Goud Zilver Munten Sieraden (goud en zilver) Oude bankbiljetten Postzegels Antiek speelgoed Verkoop Beleggen v v s Taxatie Dl. t/m za. van 9.30 -17.00 uur O Iedereen is welkom, maar wel graag vooraf even aanmelden. Stuur een e-mailtje naar j.van. Iangevelde@reimers waal, nl of bel naar 0113 -395371. Verpanden Locatie Goes Plet Helnstraat 2b 4461 GL Goes T 0113-217666 goes@goudwlsselkantoor.nl Meer dan 50 locaties door heel Nederland! Inkoop ken, maar we willen ook de ouderen in contact brengen met de kinderen. Ik hoop eigenlijk dat we er een echt dorpsfeest van kunnen ma ken”, zegt Otto Harms en thousiast. Onze Koningin Maxima, waar het dus ooit allemaal mee begon, bezoekt elk jaar één of twee concerten die voort zijn gekomen uit het programma ‘Kinderen ma ken muziek’. Dus, majesteit, als u deze krant leest; u bent van harte uitgenodigd. YERSEKE - Op woensdagoch tend 16 december verzorgt de gemeente Reimerswaal een speciale kerstwande ling vanuit het Moerzicht te Yerseke. Tussen 9.30 en 9.45 uur verzamelen we in het Grand Café, om vervol gens om 10.00 uur te starten met de wandeling. De kof fie, thee én het drankje na afloop worden door de ge meente betaald. Mocht het weer iets minder zijn, neem dan een regenpak of paraplu mee. Er is keuze uit drie af standen en diverse tempo’s, 2 kilometer, 4 kilometer of 6,5 kilometer. Na de kerstvakantie krijgen de leerlingen elke vrijdag les op hun instrument en natuurlijk mogen ze dat ook mee naar huis nemen, zodat ze elke dag lekker kunnen oefenen. Na zeven weken wordt er een heus schoolor- kest geformeerd. Met als uit eindelijk doel, na een paar maanden samen oefenen met een dirigent, een optre den in het verzorgingshuis in de buurt of, als het weer het toelaat, in de open lucht. “We willen de kinderen dus niet alleen muziek laten ma- wil uiteindelijk realiseren dat alle Noord-Bevelandse schoolkinderen een instru ment kunnen bespelen en dat elke school een optre den geeft in bijvoorbeeld het verzorgingshuis in de buurt. Op die manier wil hij ook ouderen bij het muziek- project betrekken. Ook de ouderen kunnen meespelen in het leerlingenorkest. Sinds kort zijn de kinde ren op vier basisscholen in Noord-Beveland bezig met introductielessen, waarbij ze op een speelse manier kennismaken met het no tenschrift en instrumenten. Hierna mogen ze zelf een in strument kiezen. Dit wordt beschikbaar gesteld door de plaatselijke muziekvereni gingen en de muziekschool. NOORD-BEVELAND - Al lange re tijd loopt het project Mu ziek in de Klas, waarbij do centen van de muziekschool kinderen basisschoolkinde ren spelenderwijs kennis la ten maken met notenschrift en muziekinstrumenten. Ook op Noord-Beveland de den twee scholen mee aan dit project. Maar dit blijkt slechts een voorloper op wat er nu komen gaat, want als het aan de docenten van de Zeeuwse Muziekschool ligt, bespelen straks niet al- ledereen heeft kostbaarheden in huis. Soms zelfs zonder dat men zich hier bewust van is. Een paar oude munten, een ketting of een horloge, een treintje waar grootvader nog mee heeft gespeeld of een doosje met oude bankbiljetten. Laat uw kostbaarheden eens geheel vrijblijvend beoordelen door een specialist van Goudwisselkantoor. Zo ontdekt u of uw kostbaarheden goud waard zijn en mocht u het willen verkopen, dan bieden we u ook nog eens een reële prijs. Het begon met Koningin Maxima. Of toen nog prinses Maxima eigenlijk. In 2011 introduceerde zij het programma 'Kinderen maken muziek’. Daarmee wilde zo veel mogelijk kinderen in groepsverband een muziek instrument leren bespelen. Dit idee klonk de Zeeuwse Muziek school letterlijk en figuurlijk als muziek in de oren. Als het aan de Zeeuwse Muziekschool ligt, maar worden alle bewoners van Noord-Beveland betrokken bij de musicerende kinderen. De muziekdocenten van de Zeeuwse muziekschool ge ven muziekles op school, samen met de eigen leerkracht. In de lessenserie verzorgt de ene week de vakspecialist de les en de daaropvolgende les is het de beurt aan de leerkracht. Tijdens de muzieklessen worden de beginse len van muziek, ritme en muzieknoten bijgebracht. leen de basisscholieren een instrument, maar doen alle Noord-Bevelanders mee met de musicerende kinde ren. Gitaarleraar Otto Harms leidt het ‘Het hele eiland speelt’. Deze naam is wel heel toepasselijk, want Otto wil niet alleen de leerlingen op school kennis laten ma ken met instrumenten, maar GOES - Het Vrijwilligerspunt Goes is gesloten van maan dag 21 december 2015 tot en met vrijdag 1 januari 2016. Via de website www.vrijwil- ligerspuntgoes.nl kan er in deze periode wel gereageerd worden op de vacatures. Vanaf maandag 4 januari 2016 staan de mensen van het vrijwilligerspunt weer klaar en kunt u elke och tend van 09.30 - 12.00 uur binnenlopen aan de ’s-Heer Elsdorpweg 12 te Goes voor advies of informatie. ^wisselkantoor 1 S eigendom van familie De Ruiter en heeft ruim 25 jaar j laar expertise» SF. L I - j

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 19