Tip Nijntje viert feest Officiële Mededeling Ster van Night of the Proms komt naar Theater de Mythe /^Zeeland Slagwerkers Rondomtrom geven Foyerconcert NATUUR EN LANDSCHAP I MILIEU van de Provincie Zeeland Extra geboekt: Zeeuwse Sien Richie, Neil Diamond en Je wel. Een mooie springplank naar een veelbelovende so locarrière die hem al in 31 landen grote furore bracht. Inmiddels heeft hij als solo artiest drie CD’s op zijn naam staan met een breed scala aan songs in stijlen va riërend van klassiek tot pop. Songs uit het repertoire van Roy Orbison bijvoorbeeld, maar ook John Denver’s fa meuze ‘Annie’s Song’. nen. Wie erbij wil zijn, moet dus snel zijn. Vergeet Luciano Pavorotti, Andrea Bocelli of Ill Divo want volgens kenners is met Fernando Varela een nieu we ster geboren. Zijn talent werd al op jonge leeftijd ont dekt door hitmaker en pro ducer! David Foster, de stille kracht achter tal van grote namen, waaronder Michael Jackson. In Foster’s theater shows deelde Varela het po dium met supersterren als Barbara Streisand, Lionel MIDDELBURG - In ‘Nijntje viert feest’ komt de hele konijnenfamilie naar het theater: vader Pluis, moeder Pluis en oma Pluis en jratuurlijk Nijntje en haar beste vriendin Nina. Ivo de Wijs vertaalde de verhalen van Dick Bruna naar even speelse als her kenbare liedjes. We horen de leukste num mers uit de drie eerdere musicals, aange vuld met spiksplinternieuwe feestliedjes van Ivo de Wijs en Henny Vrienten. Op de vrolijke muziek van de onvergetelijke Joop Stokkermans zingen de allerkleinste uit volle borst mee. De voorstelling woens dag 30 december om 14.00 en 16.00 uur in Schouwburg Middelburg is een prachtige kennismaking voor jonge kinderen vanaf 3 jaar met een écht theaterconcert. GOES - Zeeuwse Sien heeft onlangs in een volle Schouwburg Middelburg opgetreden. Tijd om nu ook De Bevelanden te gaan ver overen. In ‘Sien trapt deur’ kijken we mee in het leven van Zeeuwse Sien. Voor haar geen verjaardagsfeestje dit keer, maar haar dagelijk se leventje, hoe nu verder? Mee of tegenwind, je zal ge woon door moeten trappen. Jae je za wè moete wan an ders val je om! Kortom: een avond Zeeuwse gezelligheid met een knipoog, een liedje en een lach. De voorstelling is in het Zeeuwse dialect. GOES - Bep en Leon Linders van Slag werkgroep Rondom trom spelen samen met de groep leerlingen Rakadiou (betekent ‘enthousiast en geestdrift’). Deze groep wordt dan ook gevormd door de djembéleerlingen van het hoogste niveau en is tevens de demonstratie- groep van Rondomtrom. Naast diverse ritmes op djembé, wordt het program ma ook afgewisseld met verrassende ritmes op heel onverwachte instrumenten. Het publiek zal aangenaam verrast worden. Met ruim 250 leerlingen en lesfilialen in Roosendaal, Etten-Leur, Oostburg, Hulst, Oost-Sou- burg en Goes is Rondom trom in iets meer dan 20 jaar uitgegroeid tot een school van formaat. Muziek is voor de één een hobby, voor de ander een (toekomstig) beroep. Bij Rondomtrom geldt dat alles mag en niets moet. Positief denken is daarbij de sleu tel. ‘Fout’ bestaat niet; ‘bijna goed’ wel. Geniet, maak samen muziek en laat alles even los! Het concert is zondag 20 december om 13.00 uur in Theater de Mythe in Goes. GOES - Bezoekers van Night of the Proms zullen Fernan do Varela ongetwijfeld her inneren. De Puertoricaanse zanger die zowel uitblinkt in het pop en klassieke genre, wist in korte tijd de harten van het publiek te veroveren met magistrale uitvoeringen van Verita (De Waarheid) en Vivo per lei. Ook de pers was unaniem lovend over het vocale wonder. Zaterdag 26 maart staat hij in Theater de Mythe in Goes. De kaart verkoop is echter al begon- F www.zeelandtheaters.nl 3 www.zeelandtheaters.nl C www.zeelandtheaters.nl Een ieder kan tot en met 21 januari 2016 -3WA Provincie C www.zeelandtheaters.nl ODe Bevelander woensdag 9 december 2015 11 zeelandtheaters.nl De ontwerpvergunning ligt ter inzage van 10 december 2015 tot en met 21 januari 2016 bij de afdeling publiekszaken van de gemeente Vlissingen aan de Paul Kruger- straat 1 te Vlissingen. op werkdagen van 8.30-12.30 uur en van 13.30-15.00 uur en (na telefonische afspraak 0118-487204) op woensdagavond van 17.15-20.15 uur. Te vens wordt ontwerpbeschikking door de RUD Zeeland ter inzage gelegd bij de pu- blieksbatie van de gemeente Terneuzen, Stadhuisplein 1 te Terneuzen van maandag tot en met vrijdag van 12.00 tot 16.30 uur. Ontwerp omgevingsvergunning N.V. Zeeland Seaports Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben op 21 augustus 2015 een verzoek ontvan gen voor het gedeeltelijk intrekken van de vergunning ingevolge de Wet algemene be palingen omgevingsrecht van N.V. Zeeland Seaports. Het verzoek heeft betrekking op de intrekking voor een deel van het terrein van Zalco BV gelegen aan de Frankrijkweg 2 te Ritthem. Zij willen de omgevingsver gunning verlenen. Krachtens artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan - als tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend - ingevolge artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht juncto ar tikel 36 van de Wet op de Raad van State bij de voorzitter van de Afdeling Bestuurs rechtspraak van de Raad van State, Kneu terdijk 22, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend, indien - gelet op de betrokken belangen - onverwijlde spoed dit vereist. De ontwerpvergunning ligt ter inzage vanaf 9 december 2015 tot en met 20 januari 2016 bij de publieksbalie van de gemeente Terneuzen, Stadhuisplein 1 in Terneuzen van maandag tot en met vrijdag van 12.00 tot 16.30 uur en gedurende openingstijden in het gemeentehuis van Borsete in Hein- kenszand. Een ieder kan tot en met 20 januari 2015, schriftelijk, zienswijzen over de ontwerp vergunning indienen bij RUD Zeeland Post bus 35, 4530 AA Terneuzen Hierbij kan worden verzocht persoonlijke gegevens niet bekend te maken. In deze periode kun nen ook mondelinge zienswijzen worden ingebracht. Hiervoor wordt gelegenheid ge boden na telefonische afspraak. Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot B.J. Hanning, tel 0115-7451 18 van RUD Zeeland. Enkel belanghebbenden die zienswijzen hebben ingediend of belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verwe ten geen zienswijzen te hebben ingediend over de ontwerpvergunning en de advi seurs die advies hebben uitgebracht over de ontwerpvergunning kunnen later beroep instellen. Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de heer D.R. van Bloppoel, van de RUD Zeeland, tel. (0115) 745 100. schriftelijk, zienswijzen over de ontwerp vergunning indienen bij RUD Zeeland, Post bus 35, 4530 AA Terneuzen. Hierbij kan worden verzocht persoonlijke gegevens niet bekend te maken. In deze periode kun nen ook mondelinge zienswijzen worden ingebracht. Hiervoor wordt gelegenheid ge boden na telefonische afspraak. Informatie over Provincie Zeeland: www.zeeland.nl De Provincie Zeeland publiceert vanaf 1 januari 2016 alle officiële mededelingen alleen nog digitaal. Kijk voor meer informatie op www.zeeland.nl/ publicaties-en- bekendmakingen Fernando Varela staat zaterdag 26 maart in Theater de Mythe in Goes. De kaartverkoop is intussen begonnen. Foto: PR Ter inzage De vergunning ligt van 10 december 2015 t/m 26 januari 2016 ter inzage bij het in formatiecentrum van de Provincie Zeeland, Abdij 6 in Middelburg, op werkdagen van 08.00 - 17.00 uur en desgevraagd buiten kantooruren (na telefonische afspraak 0118-63 10 11) Voor mondelinge toelich ting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wenden tot De heer P.J. Sinke (tel.0118-63 1136). Vergunning Natuurbeschermingswet 1998 (Oosterschelde) NB.15.102 Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij in week 49 in het kader van artikel 19d eerste lid, van de Natuurbe schermingswet 1998 vergunning hebben verleend voor voortzetting van machinale zee-aaswinning in de kom van de Ooster schelde met het kenmerknummer: NB.15.102, binnen het Natura 2000-gebied Oosterschelde. Bezwaar Belanghebbenden kunnen tot zes weken na bekendmaking van het besluit tot verlenen van de vergunning bezwaar tegen de ver gunning indienen bij het college van Gede puteerde Staten van Zeeland. Postbus 6001,4330 LA Middelburg Ontwerp-omgevingsvergunning Indaver Compost B.V. Gedeputeerde staten van Zeeland hebben een aanvraag ontvangen om vergunning in gevolge de Wet algemene bepalingen om gevingsrecht van Indaver Compost B.V., ge legen aan de Polenweg 9 in Nieuwdorp. De aanvraag heeft betrekking op een sor teer-, en zeef installatie voor compostrest- stromen. Zij willen de omgevingsvergun ning verlenen met voorschriften ter bescherming van het milieu.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 11