Monument bekend 106 Parkeren begint op te leveren Tuig P 4 1 Uitbreiding van El Toro Uit de reportage van het parkeerbedrijf over de eerste drie kwartalen van 2015 blijkt dat er toch meer parkeerinkomsten zijn gegenereerd. De gemeente Goes kijkt op het parkeerbedrijf nog steeds tegen een tekort van tonnen aan.Door het treffen van diverse maatregelen moet dat tekort volgend jaar zijn teruggebracht tot één ton. Bekendmakingen Alcoholvrije puber Fiat Raad voor plannen I Floortje Maat kreeg het eerste nieuwe monumentenschildje op haar huis. Foto: Leon Janssens René Verhuist Burgemeester Vorige week donderdag hing wethouder Derk Alssema, portefeuille Cultureel Erf goed en Archief, het eerste nieuwe monu mentenschildje (een wit vlak met oranje punt rechtsonder) op bij hetrijksmonument van de familie Maat aan de Oude Rijksweg 106 in ‘s-Heer Arendskerke. Het maakt deel uit van Quick Scan Rijksmonumenten. Het nieuwe bordje, dat ontwikkeld is door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, moet de meer dan 200 monumenten in de Wethouder Loes Meeuwisse in januari 2012 bij de introductie van belparkeren. Foto: Leon Janssens Het shantykoor Het Veerse Scheepstuig gaf een benefietcon cert in de Ontmoetingskerk. De opbrengst was voor de strijd tegen ALS, een ziekte waarbij steeds meer spieren uitvallen, over de oorzaak is weinig bekend. Prachtige zeemansliede ren: weemoed, verlangen en avontuur. Helaas zijn het alle maal blanke mannen, het wachten is op een politiek debat in Den Haag hierover. Dank koor voor jullie belangeloze in zet, huidskleur doet niet ter zake. En een mooie naam, dat scheepstuig. U begrijpt het, Sinterklaas kwam in Goes gewoon aan, zoals dat al jaren het geval is. Aan iets goeds moet je niets ver anderen. Boten, Pieten, kindercollege, rondrit door de win kelstraten, pepernoten en natuurlijk was de sleutel weer kwijt. Die moest ik uit een niet-rokende schoorsteen halen. Gevolg een zwart gezicht, de roetveegpiet. Zo kun je op een gewone en speelse wijze ook iets duidelijk maken. Net zoals de goochelpiet, de poetspieten en de zusterpieten die al lang onderdeel uitmaken van het gevolg van Sinterklaas. Alleen nog even wachten of er geen protesten volgen, want zo’n ro kende schoorsteen is natuurlijk ook slecht. Dat roet is uit stoot van kolen of hout en zoiets ligt ook al weer gevoelig. minimale belangstelling re kenen. Ondertussen is het bij een groot publiek bekend en wordt er vaker op deze wijze geparkeerd. Via de smartphone aanmelden en dan*kan er worden gepar keerd. Grote voordelen zijn dat je alleen betaalt voor de tijd dat je parkeert. Je komt nooit ‘te laat’ bij de auto, dus geen parkeerboete. Geen pinpas of muntgeld nodig, bij aankomst in het parkeer vak eerst aanmelden met de smartphone en bij vertrek afmelden. Bij niet afmelden loopt de parkeertijd door. Het rapport vermeldt verder dat de inkomsten uit nahef- fingen, de parkeerboetes, flink zijn gestegen en wel met 73% wat voor een be drag van 273.000 euro staat. Er zijn simpelweg flink wat Vanaf 1 januari 2014 zijn alle gemeenten wettelijk verplicht om nieuwe verordeningen of aanpassingen in hun verorde ningen digitaal bekend te maken. U vindt deze bekendma kingen van de gemeente Goes daarom voortaan op meer parkeerbonnen gege ven. Verder kwam er meer parkeeropbrengsten binnen van het straatparkeren in het centrum van Goes: 45.000 euro ten opzichte van de zelfde periode in 2014. Dit wordt vooral toegeschreven aan de hogere tarieven op de Koepoort, de Dam en het Damplein. Parkeergarage Centrum heeft een hogere bezettingsgraad maar dat is in het resultaat qua eu ro’s nog niet zichtbaar. Om parkeren in parkeergarage Centrum aantrekkelijker te maken zijn daar verlaagde tarieven ingezet zoals op koopavond. Zo hebben toch meer automobilisten de overdekte parking ontdekt. “Met de cijfers hierover zijn we voorzichtig optimis tisch,” aldus de wethouder. P www.offidelebekendmakingen.nl. Maandag reikte wethou der van Jeugd Onder wijs Derk Alssema de eerste exemplaren uit van het boekje ‘De alco holvrije puber’ aan Goe- se ouders van kinderen in de leeftijd van 12 tot en met 17 jaar. Hij deed dit bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in het Stadskantoor. Het gratis boek, geschreven door de oprichters van de alcoholpoli, bevat praktische tips, trucs en adviezen over ‘t omgaan met alcohol in de op voeding. Sinds dinsdag 1 december is het boekje verkrijgbaar bij het CJG, tegen inlevering van de bon uit het gemeen teblad Samenspel van oktober. De openings tijden van het centrum zijn: maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur en op vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. De boekenac- tie is onderdeel van de Zeeuwse aanpak ‘Laat ze niet (ver)zuipen! van alle Zeeuwse gemeen ten samen. C Bovenstaande is een weergave van het wekelijkse log van burgemeester Verhuist van Goes, dit is te vinden op http:// www.goes.nl/bestuur-en-organisatie/burgemeesters-log_ 43745/item/tuig_i53io6.html\ Ook Amsterdam verwel komde natuurlijk Sinter klaas. Burgemeester Van der Laan schudde de goedhei- ligman opgetogen de hand. Niet alleen omdat de stad de voortrekker is in de strijd tegen de stereotiepe Zwarte Piet, wie vindt dat niet, maar vooral omdat de bis- schop van Myra geen kruis meer op zijn mijter heeft. Dat heeft men er jaren gele den onder politieke druk af gehaald. Bij niet-christelijke mensen zou dit verkeerde gevoelens op kunnen leve ren, zo vindt men in de stad die zichzelf zo tolerant vindt. Het heeft ook een naam: de kruisloze multicultimijter. Hoe leg je dat uit aan een 4-jarig kind. Eigenlijk kun je qua moraal weinig dieper zakken, ik vind het van hetzelfde niveau als het tamboereren op Zwar te Piet door zowel voor- als tegenstanders trouwens. Ga daar wat ontspannen mee om, het is een volks- en kinderfeest en geen politieke vergadering of welzijnscongres. Nog even en de Kerstman in zijn rode pak of een Disneyfiguur als Alad din wordt verwelkomd in de hoofdstad. En waarom is Sin terklaas eigenlijk een man, vreemd dat het nog niet aan de orde is geweest. Ik voorspel u dat men straks Pocahontas of Sneeuwwitje ergens laat arriveren. Uiteraard voorafgegaan door een politieke discussie over de Indiaanse afkomst van Pocahontas en de dubieuze relatie tussen Sneeuwwitje en zeven dwergen. Is eigenlijk al aan banden gelegd dat het paard van Sinterklaas niet over de daken mag rijden in ver band met Amerigo’s welzijn. El Toro heeft plannen voor uitbreiding. De discotheek heeft bij de gemeente Goes een ver zoek ingediend om het belendende pand Sint Jacobstraat 50 bij het bedrijf te betrekken. Goes werkt hier aan mee omdat dit verzoek past in de horecavi- sie. “Het gaat om der tig vierkante meter, en het betreft geen nieuw horecabedrijf maar de uitbreiding van een bestaand bedrijf’, zegt wethouder André van der Reest, “In de nu nog dichte gevel komt een glaswand en dat is posi tief voor het aanzien.” Als laatste over het kampioenschap Tolerantie in Neder land: de diskjockeys van de komende radio top 2000 waren zo onverstandig om op de foto te gaan waarmee zij de toorn van minister Bussemaker wekten. Het was dan ook maar eens verschrikkelijk wat zij deden. Zij gingen op de foto als zichzelf... Allemaal blanke mannen van middelbare leef tijd. Ik zou zeggen: minister ga gewoon werken. Een opvallende rol hierin is weggelegd voor het zoge heten ‘belparkeren’ dat een grote vlucht heeft genomen. Wethouder van der Reest: “Vorig jaar 78.655 euro en dit jaar 30.560 euro zodat daar een toename is te zien van ruim 50.000 euro. In het totaalpakket komt nu acht procent van de inkomsten uit belparkeren.” Park Line, Park Mobile en Yellow brick zijn de drie instanties waarmee in de gemeente Goes belparkeren mogelijk is. Via de smartphone kan er dan worden betaald voor parkeren. Deze vorm van parkeren werd in 2012 geïn troduceerd en mocht in de beginperiode slecht op een gemeente beter zichtbaar maken voor het publiek. Het bordje is een bedankje van de gemeente Goes aan eigenaren die hun woning het afgelopen jaar hebben aange meld voor de Quick Scan Rijksmonumen ten: een keuring die eigenaar en gemeente inzicht geeft in de onderhoudsstaat van het monument en eventuele te verwach ten kosten. Deze uitkomsten worden door de gemeente de komende tijd verwerkt in nieuw subsidiebeleid. De Goese gemeenteraad gaf donderdag toestem ming voor drie belang rijke ontwikkelingen in de stad: de bestem mingsplannen Stati onsomgeving Zuid-West met spoorviaduct Van Hertumweg) en Aan sluiting A50 (nieuwe afslag aan de oostzijde van de Nansenbaan) werden vastgesteld. Ook de ontwikkeling van het bedrijventer rein Goese Poort en de reconstructie van de ro tonde Tiendenplein kan beginnen. I Voordelig biïcken, makkelijk Parkeren.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 9