I Geef aan ZOA Officiële Mededeling 5 Zeeland HULP I HOOP I HERSTEL Sloeweg A Uitnodiging Informatieavond Verstevigen van onderwateroevers in de Westerschelde bin nsn uit Al het. moois komt van binnenuit K 8 ZOA MILIEU www.zoa.nl WOON PLAZA van de Provincie Zeeland GRIi 9’ |LIHTELOO| www.de-bevelander.nl De Bevelander woensdag 2 december 2015 8 1 F U bent van harte welkom. 5JW Provincie WOLPH AARTSDIJK 0113-581751 wwwvervaetvamveele.nl startlocatie 9.000m2 inspiratie persoonlijk woonadvies >100 woonmerken Actie geldig t/m 31 december 2015 op het gehele assortiment Bezoek onze John Deere shop en laat u verrassen door ons grote assortiment speelgoed, kleding en merchandise Rijkswaterstaat gaat in de Westerschelde op acht plaatsen geërodeerde onderwateroevers verstevigen. Door het storten van granulair materiaal op de te steile oevers is het fundament van de dijk weer veilig. Voor deze vooroeververdedigingen is een projectplan geschreven. Dit plan ligt ter inzage van 30 november 2015 tot 11 januari 2016 bij alle betrokken gemeentes en het Rijkswaterstaatskantoor te Middelburg. Tevens is dit projectplan ook digitaal in te zien op www.rws.ni//vooroeververdedigingzeeland Lekker leefbaar. Comfortabel, maar strak vormgegeven. Tijdloos qua ontwerp en uitvoering. Een perfecte blend van gevoel en kwaliteit. Dat typeert de design meubelen van Linteloo. Een puur Hollands merk waar wij met de grootste 'feel good studio’ van Zeeland erg blij mee zijn. Kom langs en ervaar The feel good factor van Linteloo bij Binnenuit Meubelen. Wanneer: Dinsdag 8 december 2015, vanaf 19.30 uur Waar: Dorpshuis De Jeugdhoeve, Blikhoek 4, in 's-Heerenhoek Tijdens de informatieavond krijgt u onder andere uitleg over hoe de aansluiting Molendijk met de Sloeweg eruit komt te zien. Meer informatie op: www.zeeland.nl/sloeweg Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu Vergunning voor Martens Havenontvangstinstallatie Vlissingen I3.V. Informatie over Provincie Zeeland: www.zeeland.nl trekking op het opnemen van euralcode 20.03.99 in de vergunning omdat voor noemde euralcode onbedoeld vervangen is door euralcode 20.03.01 RUD Zeelandde Publieksbalie Terneu- zen, Stadhuisplein 1 in Terneuzen van maandag tot en met vrijdag van 12.00 tot 16.30 uur. De Provincie Zeeland publiceert vanaf 1 januari 2016 alle officiële mededelingen alleen nog digitaal. Kijk voor meer informatie op www.zeeland.nl/ publicaties-en- bekendmakingen Evaluatieverslag Stationsweg 18A Kruiningen Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben met het evaluatieverslag van Lamb Weston/ Meijer te Kruiningen met betrekking tot de bodemsanering op de locatie Stationsweg 18A Kruiningen ingestemd (artikel 39c en 39d Wet-bodembescherming). De beschikking ligt van 3 december 2015 tot en met 13 januari 2016 ter inzage bij de RUD Zeeland. Stadhuisplein 1 te Terneuzen op werkdagen van 09.00-16.00 uur en des gevraagd buiten kantooruren, en het ge meentehuis van Reimerswaal, Oude Plein 1 te Kruiningen op werkdagen van 9-12 en op maandag tot en met donderdag van T3-16 uur en (na telefonische afspraak 0113- 395315) op donderdagavond van 17.30- 20.30 uur. Belanghebbenden kunnen tot en met 1.3 ja nuari 2016 een bezwaarschrift tegen de beschikking indienen bij Gedeputeerde Sta ten van Zeeland, p/a RUD Zeeland, Postbus 35. 4530 AA Terneuzen. Gedurende de behandeling van het be zwaar kan op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, juncto artikel 36 van de Wet op de Raad van State, een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Postbus 20019, 2500 EA 's Gravenhage. De beschikking treedt 14 januari 2016 in werking, tenzij binnen die termijn een ver zoek om een voorlopige voorziening is ge daan. In dat geval treedt het besluit niet in werking, voordat op dat verzoek is beslist. Voor het inzien buiten kantooruren, monde linge toelichting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wenden tot de heer R.P.A. de Witte (tel. 01 1 5 - 745 153). Schouwersweg 7 Heinkenszand 0113 561482 binnenuit.nl schrift worden ingediend nadat op de aan vraag is beslist. Voor verdere informatie kunt u zich wen den tot de heer H.S. Sastroredjo (tel. 0115 745139). Die fiwiaoHi factor Gratis advertentie Vervaet-van Weele Stadseweg 14, Wolphaartsdijk www.vervaet.nl Aanvraag omgevingsvergunning voor Martens Havenontvangstinstallatie Vlissingen I3.V. Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben op 10 november 2015 een aanvraag om vergunning Wet algemene bepalingen om- gevingsrecht van Martens Havenontvangst installatie Vlissingen B.V. te Nieuwdorp ont vangen. De aanvraag behelst het op- en overslaan en be- en verwerken van water- fractie met euralcode 19 02 11. Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben Tegen deze aanvraag kan een bezwaar de op 28 augustus 2015 aan Martens Ha venontvangstinstallatie Vlissingen B.V. te Nieuwdorp verleende omgevingsvergun ning met kenmerk W-A0V150255 ambts halve aangepast. De aanpassing heeft be- het gemeentehuis Borsele aan Stene- vate 10 te Heinkenszand van maan dag tot en met donderdag 8.30 - 16.00 en vrijdag van 8.30 - 12.00 uur. Belanghebbenden kunnen tot en met 13 ja nuari 2016 tegen dit besluit schriftelijk be zwaar maken bij Gedeputeerde Staten van Zeeland, Postbus 6001, 4330 LA Middel burg. Alleen zij die een bezwaarschrift heb ben iggediend kunnen om een voorlopige voorziening vragen. U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de heer H.S. Sastroredjo, tel. 0115 745139 van RUD Zeeland. Het besluit staat geregistreerd onder nummer W-W0V150010. De vergunning kan worden ingezien van 2 december 2015 tot en met 13 januari 2016 bij: HULP HOOPHERSTEL \/ERVAET van EELE

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 8