Stads-Kerstfeest in centrum van Goes D Uw kostbaarheden zijn goud waard! H H Zeelandbrug op internet r— Onze bodem maakt indruk www.goudwisselkantoor.nl REGIONIEUWS Jongens en meiden nodig Ontdek wat Goudwisselkantoor voor u kan betekenen: Iedereen heeft kostbaarheden in huis. Soms zelfs zonder dat men zich hier bewust van is. Een paar oude munten, een ketting of een horloge, een treintje waar grootvader nog mee heeft gespeeld of een doosje met oude bankbiljetten. Laat uw kostbaarheden eens geheel vrijblijvend beoordelen door een specialist van Goudwisselkantoor. Zo ontdekt u of uw kostbaarheden goud waard zijn en mocht u het willen verkopen, dan bieden we u ook nog eens een reële prijs. f j i meer een gers de kerk binnen te gaan en het feest daar te vieren. Bijvoorbeeld met het creë ren van verschillende podia in de kerk waar van sing-in sessies met kinder- en ou derenkoren voordrachten van gedichten, interviews of exposities van schilder kunst kan worden genoten. Als het initiatief een succes blijkt, zal er volgend jaar een groter opgezette versie met medewerking van meer kerken in Goes plaatsvin den. Voorlopig staat het eve nement gepland op tweede kerstdag in de Westerkerk in Goes. Het programma is voorlopig, omdat de vrijwil ligers hopen dat er nog veel ideeën vanuit de burgers wordt aangedragen. Ook zijn ze op zoek naar mensen die andere mensen willen begeleiden, musici, vrijwil ligers enz. Natuurlijk zijn materiële of financiële bij dragen ook welkom. Heeft u een leuk idee, wilt u meehel pen of heeft u vragen, neemt u dan contact op met inter kerkelijk comité vieringen stadskerken Goes. GOES - Met als titel “De lang ste brug van Europa” heeft de Zeeuwse televisiemaker Pe ter Huijsman een documen taire gemaakt over de Zee landbrug. Een halve eeuw geleden, op 15 december 1965, opende koningin Juli ana de brug, die nog steeds als het icoon geldt van de provincie. De documentaire schetst niet alleen een beeld van de bouw, maar gaat ook in op de economische situ atie in de jaren vijftig en zestig. De werkloosheid liep snel op door de mechanisa tie van de landbouw en veel mensen verlieten Zeeland. Een feit is dat steeds meer mensen het kerstfeest zien als een, al dan niet verplicht, eet en drinkfestijn. Ze gaan daarmee volledig voorbij aan de oorsprong en de betekenis van Kerstfeest, constateerden de drie stads kerken van centrum Goes, De Grote Kerk, De Maria Magdalena kerk en De Westerkerk. Om die ontwikkeling tegen te gaan zette de provincie in op industrialisatie en nieuwe verbindingen. De Zeelandbrug bracht de regio de zo noodzakelijke Huijs man heeft de documentaire gemaakt in opdracht van de stichting Verbeeld uit Burgh-Haamstede, die cul tureel en historisch erfgoed toegankelijk wil maken voor een breed publiek. den dat zij een maatschappe lijke taak hebben, namelijk de verdeeldheid wegnemen en hun boodschap uitdra gen. Zij zijn van mening dat een verdeelde kerk niet is wat God bedoeld heeft. De verjaardag van zijn zoon, Je zus Christus, zou met elkaar gevierd moeten worden. Om de verandering in gang te zetten zijn een groepje vrij willige kerkgangers gaan brainstormen. Zij vormen het interkerkelijk comité vieringen stadskerken Goes. Een initiatief is geboren om het kerstfeest en het kerst verhaal vernieuwend onder het grote publiek uit te dra gen, net zoals dat nationaal al met the Passion gebeurt. Door af te wijken van een traditionele dienst, waar een geestelijke over de hoof den van de kerkbezoekers preekt, aangevuld met kerst liederen, hopen ze iedereen bij elkaar te brengen voor een gezamenlijk feest. Vooral buitenkerkelijken, maar ook kerkgangers van verschil lende kerkgemeenten. Het feest zal nog steeds het heili ge karakter behouden, maar wordt laagdrempelig om het interessant en makkelijker te maken voor niet kerkgan- FGoU(fwjsse|kantoor *s eigendom van familie De Ruiter en hee,t rui"i 25 jaar expertise! GOES - De verdeeldheid tussen de kerkgemeenten in Goes vormde ook een discussiepunt. Voor alle christelijke kerken ligt de geboortedag van Jezus ten grondslag aan hun geloof, toch zijn er alleen al in Goes achttien verschillende stro mingen die speciale dien sten afzonderlijk van elkaar vieren. De stadskerken voel- GOES - Bijna honderd Zeeuw se middelbare scholieren gaan binnenkort weer een dag lang met de monteur op stap. Het doel is om ex tra aandacht te vestigen op techniek als vakgebied en studierichting. Ook meisjes tonen de laatste jaren belangstelling voor technische loopbaan. Leerlingen die hun vervolg opleiding moeten kiezen, gaan een werkdag met de monteur op stap. Zo krijgen ze een indruk van de dage lijkse praktijk in een tech nisch beroep. De leerlingen van het vmbo gaan elk afzonderlijk een dag lang op pad met een monteur in de elektro- of installatietechniek. Voor leerlingen die al hebben besloten een technische op leiding te gaan volgen is het een leerzame dag. De twijfe laars kunnen deze ervaring meenemen in hun oplei- dingskeuze. Op dinsdag 8 december bezoeken de deelnemers Technopolis. Aan het eind van de dag verzamelen leer lingen en ouders zich op het Scalda (Vlissingen) voor een afsluitende bijeenkomst. Voorafgaand aan deze bij eenkomst worden de ouders uitgebreid geïnformeerd over technische vervolg opleidingen. Tenslotte is er een buffet voor alle betrok kenen. IÉ. 1 n door Diana van Wijngaarden F Veiling Taxatie u Verpanden Beleggen Goud Zilver Munten Sieraden (goud en zilver) Oude bankbiljetten Postzegels Antiek speelgoed i F I O Telefoon: 06-59008696, e-mail: poorlazar(g)yahoo. com. Openingstijden Di. t/m za. van 9.30 -17.00 uur Locatie Goes Piet Heinstraat 2b 4461 GL Goes T 0113-217666 goes@goudwisselkantoor.nl Meer dan 50 locaties door heel Nederland! 1- V n n T e l, Inkoop Verkoop C Omroep Zeeland vertoont de documentaire op dinsdag 29 december. Op internet is hij te vinden via www.stichtingverbeeld.nl. 2015 is het Jaar van de Bodem. Voor de fotowedstrijd met als thema ‘De Zeeuwse bodem maakt indruk!’ werden veel prachtige foto’s ingestuurd. Afgelopen zaterdag zijn de prijzen uitgereikt. Winnares bij de jeugd tot en met 12 jaar was de achtjarige Britt Boonman uit Heinkenszand met deze bijzondere foto van onze Zeeuwse klei. Foto: Britt Boonman O www.de-bevelander.nl

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 21