Bevelands dier in het vizier Fijn contact in het Alzheimercafé ydfrb Klimaatneutraal leven Al Stiekum 1 CAMELEON 1 De Bevelander’ COLOFON loop- WCGCNeR Media KORT NIEUWS I Ulk was het niet”, een veelgehoorde uitspraak naar aanleiding van het onderzoek van de commissie Stiekum over gelekte vertrouwelijke informa tie. Niemand blijft gespaard nu de soap rond het grote lek steeds verder gaat. De oorsprong ligt in oktober 2013 wanneer minister Plasterk iets zegt over de afluis terpraktijken van de Amerikaanse inlich tingendienst. Dat was gecontroleerd en aan niemand doorgegeven. Koud vier maanden later blijkt dat toch gebeurd te zijn. De excellentie gaat op zijn knieën. Er komt toch een motie van wantrouwen, er wordt vastgesteld dat de Commissie voor Veilig heid en Inlichtingendiensten vertrouwelijk is geïnformeerd, ergo: er is gelekt. Er wordt aangifte gedaan van lekken naar de media, een politieke doodzonde. Stiekum, een veelomvattend woord wat recht tegenover de bij de verkiezingen gebruikte termen als open, eerlijk en transparant staat. Het kan ook andersom. In 1999 bij de parlementaire enquête over de Bijlmerramp, dat grote vliegtuigongeluk, werd er juist informatie achter gehouden. Onder ede werden getui gen en betrokkenen gehoord om de onder ste steen boven te krijgen. Bedachtzaam kijkend, naar woorden zoekend, handen wringend en soms arrogant biechtten zij schoorvoetend de waarheid op. Via directe tv uitzending was het volk er getuige van dat het bewust verzwijgen van belangrijke informatie ‘onder de pet houden’ werd genoemd. Onder de pet dat is pas goed pet. Net als in feodale tijden, het gewone volk hoeft dat niet te weten. Maar nu, het Lek, roddels op hoog niveau met verstrekkende gevolgen want het Lek lekt zelf ook. De commissie Stiekum is openbaar. Maar zou de waarheid boven tafel komen? Stiekum kan je stiekum je kop kosten. Dierenasiel De Bevelanden, Westhavendijk 140,4463 AE Goes, telefoon 0113-212473, www.dierenasielgoes.nl Data en thema’s van de cafés staan op de site alzheimer- nederland.nl. In Goes is het eerstvolgende thema ‘Juridische aspecten’ op 30 november en in Mid delburg ‘Dementie, verlies en rouwverwerking’ op 12 december. Henstra: “Er zijn mensen die op een thema een (corrigerend) mepje uit te delen, het opvoeden van klein grut is ze blijkbaar nog niet helemaal verleerd. komen, en er zijn mensen die altijd komen omdat we ruimte hebben voor lotge notencontact”. De sprekers zijn over het algemeen be kenden, Wijnstra: “Bijvoor beeld de eigen neuroloog”. Lezing Wegen naar Wijsheid ZEELAND - Op 25 november 2015 verzorgt Stichting I.S.I.S. de lezing ‘Verschil lende wegen naar wijs heid, één pad?’ Ga op zoek naar wijsheid. De lezing begint om 19.45 uur in De Zeeuwse Bibliotheek, Kousteensedijk 7 in Mid delburg. De zaal is open vanaf 19.15 uur. Toegang vrij. De lezing is ook via de Audio-Video-service verkrijgbaar, te bestellen via Stichting I.S.I.S. of in de zaal. GOES - “Het Alzheimercafé wil voorkomen dat men sen later denken ‘Had ik het maar eerder geweten’. Dat is trouwens ook de titel van een mooi en praktisch boek over Alzheimer, van Ruud Dirkse en Caro Petit”, tipt vrijwilligster Rensche Wijnstra. Alzheimercafés ‘De Bevelanden’ in Goes en ‘Walcheren’ in Middel burg verzorgen negen keer per jaar een informele ont moeting gebaseerd op een thema rondom Alzheimer. “Laagdrempeligheid is voor het café erg belangrijk, ie dereen die belangstelling heeft is welkom. Ons doel is om Alzheimer bespreekbaar te maken, persoonlijke er varingen uit te wisselen en taboes te doorbreken”, vult vrijwilligster Christa Hen stra aan. Een typische bijeenkomst heeft een inloop van een half Vrijwilligers noodopvang uur, waarna een spreker een presentatie geeft, of geïnter viewd wordt rondom een thema. In de pauze zoeken gasten elkaar vaak op, daar na mogen er vragen over het onderwerp gesteld worden. Gerard de Nijs in Koperen Tuin GOES - Gerard de Nijs is na zijn pensionering het plaatselijk archief en de bibliotheek ingedoken om materiaal te verzame len voor zijn verhaal. Het verhaal speelt zich af in 1448 wanneer de jonge Maertijn Angen wordt aangesteld als klerk van de baljuw. Op dat moment komen de inwoners van Goes in opstand tegen de rijkdom en onrechtvaar digheid. Zaterdag 21 no vember om 14.00 uur is in Boekhandel De Koperen Tuin een meet greet met deze auteur. Iedereen is van harte welkom, de toe gang is gratis. GOES - Nadat dit schattige poesje Ryma (spreek uit Riema) de nodige kittens gezoogd en opgevoed heeft, is het nu eindelijk tijd voor aandacht voor zichzelf. Dit voorjaar is Ryma hoogzwan ger achtergelaten door haar baas toen die ging verhui zen, maar ze heeft het prima gered en haar zaakjes goed voor elkaar. Ze was een goede moeder voor haar kroost en nu wil ze graag levenslang uw huis- katje worden. Ryma gaat re delijk goed om met andere katten en waarschijnlijk kan ze ook wel met honden om gaan. Voor kleine mensen kinderen is ze wat te pittig, ze durft namelijk weleens leerd. Dit is genoeg voor het stroomverbruik van ruim 100 huishoudens. Hiermee is de hoeveelheid opgewekte duurzame stroom in de wijk vervijfvoudigd. Andere onderwerpen die tijdens de avond aan bod komen zijn, wonen zonder energierekening, de slimme meter, elektrisch rijden, verduurzamen van groene monumenten, zonneparken, klimaatvriendelijk eten en de subsidieregeling voor burgerinitiatieven. Tijdens de avond kunnen deelne mers inschrijven voor ver volgactiviteiten zoals een workshop klimaatvriende lijk koken, een excursie naar een energieleverend huis of een rit in een elektrische auto. Gratis looptrainingen GOES - Zeeland Gezond Goes biedt beginnende, recreatieve en gevorderde hardlopers aan om vijf donderdagavonden gra tis kennis te maken met zijn loopschool. De eerste training start donderdag 19 november om 20.30 uur op de atletiekbaan in Goes. De trainingen staan onder leiding van Martijn de Kok en Sjaak Brouwer. Aanmelden via info@zee- landgezond.nl o.v.v. trainingen Goes. GOES - Het Energieservice- punt Zeeland verzorgt een informatieavond over kli maatneutraal leven op don derdagavond 26 november in de Zeeuwse Bibilotheek in Middelburg. De avond is bedoeld voor iedereen die samen met an deren aan de slag wil gaan met lokale duurzame ener- gie-initiatieven. Tijdens de avond worden zeven korte presentaties gehouden over een energievriendelijke en bewuste levensstijl. Een van de sprekers is de voorzitter van energiecoöperatie Duur zame Energie Ramplaan uit Noord-Holland die laat zien dat duurzame energieop wekking in de eigen buurt mogelijk is. Deze coöperatie heeft met buurtbewoners op het dak van een hal 1,350 zonnepanelen geïnstal- .J: '/ZZf O www.de-bevelander.nl De Bevelander woensdag 18 november 2015 5 door John de Kok Foto: Stockwegener alzheimer-nederland.nl Z hadikhetmaargeweten.nl C Aanmelden: www.zmf.nl ©Wegener Media BV i Website www.de-bevelander.nl C Aanmelden via info(g) vrijwilligershuis.nl of 0113-311999- Bezorgklachten www de-bevelander.nl/service T 0900-424 57 26 C www.stichtingisis.org of 06 27234368. Familieberichten E famikeberichtendwegene rmedia.nl 7(088)013 72 68 Zelf een familiebericht opgeven kan vu www.familiebenchtenonline.nl Rubrieksadvertenties E telesales, rubrieks@wegenermedia.nl 7(088)013 99 99 Advertentieverkoop en medh-advies Pieter Karman E adve rteren^ee la nd@ wegenermedia.nl 706-54 26 71 16 Redactie Frank Husslage (eindredacteur), Carrie Frederiks Leon Janssens, John de Kok, Peter Urbanus, Rachel van Westen, Diana van Wijngaarden, Johan van der Heijden (fotograaf) Redactiechef Dermis Rijs bergen Algemene voorwaarden en overige mformatk (zoals advertentietarieven en oplage) www.wegenermedia.nl De Bevelander is een uitgave van Wegener Media BV Aangeboden kopij kan zowel worden geplaatst in de gedrukte als digitale uitgaven van Wegene Media BV Druk Wegener hheuwsdruk Kantooradres Edisonweg 37E, 4382 NV Vüssingen Commercieel directeur Tessa van Waarde Redactie en persberichten Frank Husslage E redactie.bevelander® wegenermedia.nl 7(088)013 09 21 Moederpoes Ryma heeft nu eindelijk tijd voor zichzelf en wil die dolgraag doorbrengen bij een liefhebbend poezenmens in huis. HEINKENSZAND - Vrijwil ligers die mee willen helpen tijdens de crisis- noodopvang van vluch telingen in De Stenge in Heinkenszand kunnen zich aanmelden bij het Vrijwilligershuis Borsele in ‘s-Gravenpolder. De gemeente Borsele heeft De Stenge in Heinkens zand van 17 november tot en met 20 november voor maximaal tweehon derd mensen aangemeld als crisisnoodopvang bij het COA. Het verzoek aan vrijwilligers is om bij aanmelding gelijk door te geven waarmee ze willen ondersteunen, wanneer ze beschikbaar zijn en hoe ze bereikbaar zijn. Alzheimer: Voor familie kan het proces angstig zijn. Je moet natuurlijk reëel blijven, maar tegelijkertijd moetje mensen zo weinig mogelijk beperken vanwege je eigen angst. Erop uit kunnen is erg belangrijk, er zijn nog zoveel goede dingen. “Door goede informatie, tips en trucs kan je het langer volhouden. Op een ontspannen manier helpt het Alzheimercafé mensen aan informatie waar ze zelf niet direct aandenken, maar die wel belangrijk is".

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 5