Dankdag als een dag van bezinning I Uw kostbaarheden zijn goud waard! I I goudwisselkantoor I Sil van Doorn wint prijs UIT DE REGIO www.goudwisselkantoor.nl Debatwedstrijd voor en door reformatorische jongeren F tervaringen op te laten doen Modeltrein ruilbeurs dankbaar voor te zijn, maar hoe komen we er aan en wat doen we ermee? Dankdag is daarom ook een moment om om de voedselbank te on dersteunen”. GOES - Donderdag 19 novem ber is het tijd voor De Rede, een debatevenement voor leerlingen van reformatori sche scholen voor voortge zet onderwijs. In verschil lende debatrondes komen onder meer de onderwerpen onderwijs en de vluchtelin- dankdag in het najaar (oogs ten). Dankdag valt landelijk op de eerste woensdag van november, afgelopen vier november dus. In Zeeland varieert de datum echter van 4 tot 25 november. Dat is ontstaan in vroegere tij den. Vacante gemeenten be naderden een predikant uit een andere gemeente om de kerkdienst te verzorgen. De ‘Dankdag voor Gewas’ werd tijdens de industrialisering ‘Dankdag voor Gewas en Ar beid’, nu wordt in het gebed aandacht besteed aan alle aspecten van het leven. Schenau: “Ons bestaan wordt niet bepaald door wat we hebben en wat we mis sen. Het wordt ten diepste bepaald door je verbonden heid met God. Als christen kijken we intussen echt niet alleen naar de ziel, we heb ben ook een lichamelijk be staan. Daar mogen we best Ondernemers Club Goes gala GOES - De Ondernemers Club Goes houdt komende vrijdag een feestelijke avond in de Grote of Maria Mag- dalenakerk. Er is een spec taculaire openingsact, een bijzonder drie-gangen diner en een keur van artiesten met als hoofdact Leona Phi- lippo. Voor de kaarten geldt op is op. Detailinfo: www. ocggoes.nl/agenda/event/23 GOES - In De Stenge aan het Stengeplein in Heinkens- zand wordt een Zeeuwse treinmodelbeurs gehou den. Deze beurs is zaterdag 21 november van 10.00 tot 15.30 uur. Op deze beurs zijn de belangrijkste; mo deltrein schalen aanwezig zoals hO (1:87) N 1:160) aanwezig en ook niet te ver geten nostalgische blikken treinen en auto’s in diverse schaalgroottes. Modelauto’s zijn er te kust en te keur in schaal 1:87. De vele aanwe zige hobbyisten geven graag advies aan beginnende mo- deltreinliefhebbers. Ook is er een testtafel aanwezig op de beurs, waar wagons en locomotieven gratis getest kunnen worden. De toe gangsprijs voor volwasse nen bedraagt 1,50 euro, voor kinderen 0,50 euro. Meer in formatie via 0113-220493. I •-« en concrete vaardigheden te laten ontwikkelen. Door debatteren leer je spreken, luisteren en argumenteren. Ook leer je door deelname thema’s van verschillende kanten te bekijken, te be vragen en te begrijpen. De organisatie ligt in handen van twee enthousiaste athe neum 6-leerlingen, Marten van der Maas en Leander Tramper. Eerder organiseer den ze al het Zeeuws Debat- toernooi. De Rede vindt plaats in het hoofdgebouw van het Cal- vijn College te Goes, Klein Frankrijk 19. Het is even iets anders dan de inflatie waaraan christe- genkwestie langs. De twee lijke feestdagen in sommige beste teams nemen het om andere landen onderhevig 15.30 uur tegen elkaar op in zijn. In de Verenigde Staten de finale. Hierbij is iedereen is Thanksgiving gekoppeld welkom, aan het eten van kalkoen De Rede stelt zich ten doel en het kijken naar Ameri- om scholieren op een ont- can Football. Het is de dag spannen wijze met elkaar waarop de Amerikanen met in debat te laten gaan, deba- afstand het meeste eten. De volgende dag slaat de commercie genadeloos toe: Black Friday. Gezinnen zijn vrij en beginnen massaal aan de kerstinkopen. Sche nau noemt 1 Timotheüs 6, vers 8, “Wij hebben voedsel en kleren, laten we daar te vreden mee zijn”. Toch zijn bid- en dankdag niet direct op de Bijbel ge baseerd. Ze stammen af van nationale bededagen uit de middeleeuwen. In 1578 werd bepaald dat er tijdens oorlog en andere rampen massaal gebeden en gedankt moest worden. Andere lan den, waaronder bijvoor beeld de Verenigde Staten, namen het van Nederland over. De Joden hebben van ouds wel soortgelijke officië- was één van de activiteiten tijdens de Fairtrade week van le godsdienstige feestdagen. Wereldwinkel Goes. Afgelopen zaterdag is de prijs uitgereikt GOES - Christenen zijn er elke dag dankbaar voor, ze willen er ook bewust bij stil staan. “Biddag en dankdag zijn twee momenten in het jaar kritisch op zijn. Er is veel om waar we speciaal stil staan bij Gods zorg in ons leven”, vertelt dominee Han Sche nau van de Christelijke Gereformeerde Kerk (Mara- stil te staan bij het delen. De natha kerk) in Goes. Maranatha kerk koppelt er De kiem van beide dagen bijvoorbeeld een actie aan - Bijvoorbeeld het feest der aan Sil van Doorn. Hij zat er maar 33 bonen naast. Op de foto ligt in de landbouw, biddag om de voedselbank te on- Eerstelingen en het Loofhut- krijgt Sil een koffiepakket overhandigd door Janet Schout, in het voorjaar (zaaien) en dersteunen”. tenfeest. medewerker in de Wereldwinkel. O www.de-bevelander.nl De Bevelander woensdag 18 november 2015 15 door John de Kok GOES - Raden hoeveel koffiebonen er in de glazen pot zaten, Ontdek wat Goudwisselkantoor voor u kan betekenen: Veiling Verpanden Beleggen Verkoop L Goud Zilver Munten Sieraden (goud en zilver) Oude bankbiljetten Postzegels Antiek speelgoed Met het korter worden van de dagen en het binnenhalen van de laatste oogst is de maand november voor christenen een tijd om stil te staan in dankbaarheid. In Nederland hebben we het best goed. Eten en drinken, onderdak, zorg, vrijheid, noem maar op. Openingstijden Di. t/m za. van 9.30 -17.00 uur Inkoop Taxatie Locatie Goes Piet Heinstraat 2b 4461 GL Goes T 0113-217666 goes@goudwisselkantoor.nl Iedereen heeft kostbaarheden in huis. Soms zelfs zonder dat men zich hier bewust van is. Een paar oude munten, een ketting of een horloge, een treintje waar grootvader nog mee heeft gespeeld of een doosje met oude bankbiljetten. Laat uw kostbaarheden eens geheel vrijblijvend beoordelen door een specialist van Goudwisselkantoor. Zo ontdekt u of uw kostbaarheden goud waard zijn en mocht u het willen verkopen, dan bieden we u ook nog eens een reële prijs. Meer dan 50 locaties door heel Nederland! Goudwisselkantoor is eigendom van familie De Ruiter en heeft ruim 25 jaar expertise!

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 15