F ll 1?9 O-69 |O49 1.29 149 IO.69 II?9 OP9 Officiële Mededeling 0 99 g 59 I uttdz oven/ WEEKEND van 0-d van 13d /^Zeeland gant LmT KIJK VOOR MEER PRIJSVERLAGINGEN OP WWW.ALDLNL NATUUR EN LANDSCHAP - T Bleekselderij Broccoli Mandarijnen in kistje Kiwi Gold Kinderkoekjes HSI -SJ6JA Provincie van de Provincie Zeeland 230 G 110 G CA. 200G PER STUK PER STUk WEEKEND 500 G 2.2 KG WEEKEND Prijsverlagingen 500 G 6X 0.2 L 250 G WEEKEND Zuid-Amerikaanse ribeye* Goudse belegen kaas 48+ Roomboter gehaktstaaf* Gekruid gehakt in een jasje van roomboter bladerdeeg. Yoghurtdrank Aardbei of perzik. Vergunning Natuurbeschermingswet 1998 NB.15.110 Magere slagersvinken* WEEKEND Broodbakmix Meergranen, donker I volkoren of witbrood. HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS i i Borrelnoten i Mini luchtverfrisser 12 14.99/kg *Uit de koeling Zet- en drukfouten zijn voorbehouden. A EÜZU Zienswijze Het ontwerpbesluit ligt van 18 november 2015 t/m 30 december 2015 ter inzage bij het informatiecentrum van de Provincie Zeeland, Abdij 6 in Middelburg, tijdens werkdagen van 08.00 - 17.00 uur en desge vraagd buiten kantooruren. Voor het inzien buiten kantooruren, mondelinge toelichting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wenden tot de heer W.N. Hage (tel. 0118-631118). Belanghebbenden kun nen tot zes weken na bekendmaking van het ontwerpbesluit een zienswijze indienen bij het college van Gedeputeerde Staten van Zeeland, Postbus 6001, 4330 LA Mid delburg. Ter inzage De vergunning ligt van woensdag 18 no vember tot donderdag 31 december 2015 Informatie over Provincie Zeeland: www.zeeland.nl Krachtens artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het beroep de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan - als tegen dit besluit beroep wordt aangetekend - ingevolge artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht juncto artikel 36 van de Wet op de Raad van State bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrecht spraak van de Raad van State, een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorzie ning worden ingediend, indien - gelet op de betrokken belangen - onverwijlde spoed dit vereist. ter inzage bij het informatiecentrum van de Provincie Zeeland, Abdij 6 in Middelburg, op werkdagen van 08.00 - 17.00 uur en desge vraagd buiten kantooruren (na telefonische afspraak 0118 - 63 10 11). Voor mondelinge toelichting en kopieën van ter inzage geleg de stukken kunt u zich wenden tot me vrouw I. Zeilstra (tel. 0118-63 1112). Beroep Belanghebbenden die een zienswijze tegen het ontwerpbesluit hebben ingediend of die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet kunnen worden verweten dat zij geen zienswijzen hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit, kunnen gedurende zes we ken, ingaande de dag na de dag waarop een exemplaar van het besluit ter inzage is gelegd, beroep instellen bij de Afdeling Be stuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. De Provincie Zeeland publiceert vanaf 1 januari 2016 alle officiële mededelingen alleen nog digitaal. Kijk voor meer informatie op www.zeeland.nl/ publicaties-en- bekendmakingen Belanghebbenden kunnen tot zes weken na bekendmaking van het ontwerpbesluit een zienswijze indienen bij het college van Ge deputeerde Staten van Zeeland, Postbus 60014330 LA Middelburg. Belanghebbenden kunnen tot zes weken na bekendmaking van het ontwerpbesluit een zienswijze indienen bij het college van Ge deputeerde Staten van Zeeland, Postbus 6001,4330 LA Middelburg. Vergunning Natuurbeschermingswet 1998 (Oosterschelde) NB.15.015 Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij in week 45 in het kader van artikel 19d, eerste lid. van de Natuurbe schermingswet 1998 vergunning hebben verleend aan Agra-Matic Bouw Milieu Ad vies voor exploitatie van leghennenbedrijf Oostketelaar B.V. te Lewedorp ter plaatse van het Natura 2000-gebied Oosterschelde (kenmerknummer: NB.15.015). Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij het voornemen hebben om pluimveehouderij Goud B.V., Havenstraat 29 te Waarde in het kader van artikel 19d, eer ste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 een vergunning te verlenen voor de wijziging en exploitatie van een pluimvee houderij. De activiteit vindt plaats in de na bijheid van het Natura 2000-gebied Wester- schelde Saeftinghe. Vergunning Natuurbeschermingswet 1998 NB.15.052 Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij het voornemen hebben om firma Nijssen, Akkerseweg 4 te Yerseke in het kader van artikel 19d, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 een vergun ning te verlenen voor de uitbreiding van een melkveehouderij. De activiteit vindt plaats in de nabijheid van het Natura 2000-gebied Oosterschelde. Vergunning Natuurbeschermingswet 1998-NB.15.044 Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij het voornemen hebben om aan Vopak Terminal Vlissingen B.V., gelegen aan de Frankrijkweg 4 te Nieuwdorp, een vergunning te verlenen in het kader van ar tikel 16/19d. eerste lid. van de Natuurbe schermingswet 1998. De vergunning betreft exploitatie van de huidige terminal met zijn bestaande acivi- teiten overeenkomstig de omgevingsver- gunde situatie uit 2013. De activiteiten vin den plaats in de nabijheid van het Natura 2000-gebied Westerschelde Saeftinghe. Zienswijze Het ontwerpbesluit ligt van 18 november t/m 30 december 2015 ter inzage bij het in formatiecentrum van de provincie Zeeland, Abdij 6 in Middelburg, tijdens werkdagen van 08.00-17.00. Voor het inzien buiten kantooruren, mondelinge toelichting en ko pieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wenden tot mevrouw I. Zeilstra (tel. 0118-631112). Zienswijze Het ontwerpbesluit ligt van 9 november t/m 30 december 2015 ter inzage bij het in formatiecentrum van de provincie Zeeland, Abdij 6 in Middelburg, tijdens werkdagen van 08.00-17.00. Voor het inzien buiten kantooruren, mondelinge toelichting en ko pieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wenden tot mevrouw I. Zeilstra (tel. 0118-631112). www.aldi.nl 4X

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 13