Jaap Platteeuw geëerd De zwijgende Presentatie boek over baljuw Goes bergredenaar ■SI rp Spelen in de binnenstad keer inspreken in de gemeenteraad en de meeste partijen vonden dat ik te zuinig was. Wim kreeg het voor elkaar en zei tegen mij dat het nooit kwaad kon dat een wethouder vanuit Goes verreden. Dit vierdaagse eve nement trekt jaarlijks meer dan duizend deelnemers uit heel Nederland. Gedurende 26 jaar was hij de grote gangmaker en pro motor voor de ZRTV. In het bestuur ont wikkelde de heer Platteeuw zich tot de al gemeen coördinator van het geheel. Sinds 1988 stuurde hij de routecommissie aan, die elk jaar de 3x 4 routes uitzet rondom Goes. Voor zijn inzet voor de ZRTV werd hij in 2008 koninklijk onderscheiden. De schrijver heeft zich voor al laten inspireren door het in Zeeland en ver daarbui ten onovertroffen boek Een Schamele Landstede van wijlen professor Dekker, die het Goes van de middeleeu wen tot leven wekte. Gerard de Nijs schotelt ons mensen van vlees en bloed voor uit diezelfde stad, uit diezelfde middeleeuwen. ”De gewone man, de gewo ne klerk, mensen die in het Op de Vlasmarkt komt een Gamenetic, een interactieve zuil met games. “In overleg met bewo ners en ondernemers”, zegt wethouder Derk Alssema, “Daarbij is ook gekeken naar wat kinderen tegenwoordig leuk vinden: compu terspelletjes. Dit kan de eerste in Zeeland zijn.” Bijzonder is wel dat bij de Gamenetic de kinde ren moeten middels een voetpedaal op en neer te bewegen, zelf energie voor het apparaat op wekken. Niet trappen is niet spelen. Op de Vlasmarkt wordt verder een levensgroot schaakspel in de bestra ting aangelegd. Op het Bleekveld worden vier gebruikelijke speeltoe stellen geplaatst zoals een rekstok en een wip- kip. GemeenteGoes trekt hiervoor 20.000 euro uit café, de taveerne ook toen al zaten te katten op het stads bestuur. Goes leefde in die die tijd, er was natuurlijk veel invloed van de kerk. Ik ben er zes jaar aan bezig ge weest en ik moet zeggen dat de ontvangst op het archief aanvoelt als een warm bad. Daar is werkelijk van al les te vinden”, prees hij het Goese stadsarchief. De Nijs(70) is vanuit zijn interesse voor verhalen uit de middeleeuwen na zijn pensionering onderzoek gaan doen bij onder meer het Gemeentearchief Goes. Daar vond hij de historische feiten die hij kon gebruiken voor zijn verhaal: zijn eigen weergave van een spannen de periode uit de geschiede nis van Goes. ‘Meneer Aantjes is ervoor je’, meldde mijn secretaresse er gens in 2001. De man die ik alleen kende uit de geschie denis stapte mijn kamer op het Utrechtse stadhuis bin nen, ging zitten en legde een mapje op tafel. Hij oogde vitaal, heldere blik, maar ik zag dat hij ooit een paar zwa re klappen had gekregen, zo zat hij erbij. Gebogen en op zijn hoede, want die dreu nen had hij ook ontvangen. Hij was nooit meer helemaal zichzelf geworden. Dit was dan de man van de eerste mediahype die ik mij nog een beetje kon herinneren. Historicus Lou de Jong ver scheen in november 1978 ‘s avonds op tv in een rechtstreek se persconferentie om te vertellen dat CDA-politicus Aantjes bij de SS had gezeten. De Jong moest wel, want die ontdek king een paar dagen eerder had hij aan zijn vrouw verteld en die weer aan haar zwager ergens in Groningen en zo kwam het op de ochtend van de in haast belegde persconferentie al in het Nieuwsblad van het Noorden terecht. Aantjes’ huis aan het chique Utrechtse Wilhelminapark werd later op de avond door een woedende menigte belaagd, de politie moest het beveiligen. Al vrij snel bleek dat de slordige beweringen van De Jong niet klopten. Aantjes had zich aangemeld bij de Germaanse SS, wat meer Nederlanders hadden gedaan om uit de tewerkstelling in Duitsland te komen. In Nederland werd hij een gevangene van de bezetter. Maar de letters SS waren zo dodelijk dat bijna niemand dat verschil zag of het niet begreep. Einde van het politieke leven van Wim, zoals vrienden hem noemden. Hij werd nog even voorzitter van de inmiddels al lang opgeheven Kampeerraad. Hij vertelde mij er die dag over, maar niet dat hij er zelf ook schuldig aan was. Dat staat wel in de in 2006 verschenen bi ografie ‘De val van een bergredenaar.’ De naam is gebaseerd op een rede van Aantjes op een CDA-congres in 1975, waar hij over het elkaar respecteren sprak, precies zoals Jezus in zijn Bergrede aan zijn volgelingen barmhartigheid leerde. Wim had het gebeurde in de oorlog niet aan de Zuiverings commissie durven vertellen. Hij had later, ruim in de 50, al lang minister kunnen worden, maar in Den Haag wist men het: er is iets met Aantjes. Ruud Lubbers zegt dit in het boek. Had Aantjes het in 1946 maar wel bij de Zuiveringscommis sie gemeld, dan was hij niet zo diep gevallen. Maar de rede naar had gezwegen en daar heeft hij 37 jaar onder geleden. De daarop volgende jaren kende ik Wim als iemand met een snel verstand. Hij had humor en je kon over alles met hem praten. Regelmatig was hij te vinden in het befaamde Utrechtse café Jan Primus met coryfeeën als zanger Henk Westbroek en journalist Jeroen Wielaert. Al was het vreemd voor mij dat hij het zo makkelijk over Dries en Ruud had (Van Agt en Lubbers), namen die mij ontzag inboezemden. Af en toe stipte hij ongevraagd het verleden aan en ik weet het helaas niet meer precies, maar regelmatig had hij het over iets als ‘mijn eigen situatie’ of ‘wat mij overkomen is’, woorden van die strekking. Toch dat zwijgen misschien. Wim heeft het zichzelf meer kwalijk genomen dan de pa thetische Lou de Jong. Dat mapje op mijn tafel. Dat ging Vrijdag 30 oktober reikte burgemeester René Verhuist de Frans Naerebout-vrij- willigerslegpenning uit aan de heer Jaap Platteeuw vanwege zijn grote inzet voor de Zeeuwse Rijwiel- en Toervierdaagse Zee land. Dit gebeurde tijdens zijn afscheid als be stuurslid van de ZRTV. Jaap Platteeuw 22 juli 1938) was in 1988 medeoprichter van de Zeeuwse Rijwiel- en Toervierdaagse Zeeland. In 1989 werd de eerste vierdaagse Hét boek symboliseert de dynamiek van Goes in de middeleeuwen, een nog jonge stad waar van alles ge beurt, ook rondom het Slot Oostende. Het bronnenma teriaal is ruim geïnterpre teerd. Het systeem van het vernieuwen van het stads bestuur wordt gewijzigd in 1454, tijdens een periode dat Karei de Stoute zijn va der Filips de Goede ver vangt. De Zwarte Zusters uit het klooster Goes die re centelijk ook al eens bij een Dat mapje op mijn tafel. Dat ging over een kerkje op fort kunstproject een mythische Blauwkapel bij Groenekan. Door bouwplannen rond de kerk uitbeelding kregen, spreken moest de consistorie verdwijnen en Wim als voorzitter van met hun naam en hun vage de vrienden van dat kerkje wilde een alternatief ervoor in taak in het middeleeuwse j de nieuwbouw en dat kostte geld. Hij vond dat de gemeente Goes, tot op de dag van van- dat moest betalen. Ik als wethouder wilde niet toegeven, ik daag tot de verbeelding. In vond het ook wat opzichtig dat te doen. Wim kwam twee dit boek groeien ze uit tot een soort Vestaalse maag den. Ze laten niet met zich spotten. De scènes tegen het wat werd aangespoord door de raad. decor van slot Oostende zijn j Op de rouwkaart een foto van een grazige weide en stil wa- vermakelijk om te lezen, en ter. Ik denk in de Alblasserwaard waar hij in 1923 werd ge- ook heel goed voor te stellen boren. De Heer moest maar over hem oordelen vond hij. Hij nu de romp van het kasteel is oud geworden en ligt nu neer op die grazige weide. Ik heb meer zichtbaar is geworden. goede herinneringen aan hem. Aan de geschiedenis van het Slot wordt binnenkort waarschijnlijk een nieuw, modern hoofdstuk toege voegd. Geen e-mails over zorg ‘Zo lang een speciale beveiligde e-mailomge- ving nog niet werkt, cor respondeert de gemeen te Goes gewoon per post met zorgaanbieders.’ Zo luidt het antwoord van het college op vra gen van de PvdA. Naar aanleiding van een pu blicatie in het NRC Han- delsblad wilde de partij opheldering over de situ atie in deze in Goes. Uit bedoelde artikel bleek dat tientallen gemeen ten jeugdpsychologen en psychotherapeuten vragen vertrouwelijke informatie via ‘gewone' - en dus onbeveiligde - e-mails te versturen. Het college van burge meesters en wethou ders liet weten niet via onbeveiligde email met zorgaanbieders corres pondeert. Voor de beeld vorming is het goed te melden dat de gemeente alleen informatie over klanten verwendt en ontvangt die benodigd is voor de toewijzing van zorg en de proces regie voor de voortgang en de integratie van zorg. Diagnoses en be handelplannen behoren tot de dossierinformatie van de behandelaar en worden niet gezien door de gemeente. De gemeente Goes geeft aan zich bewust te zijn van haar verantwoorde lijkheid rondom gege- vensdeling en privacy. I i ■8 nil Met de penning kreeg Jaap Platteeuw ook een bloemetje van burgemeester Verhuist. 7 Vorige week dinsdag overhandigde Gerard de Nijs op het Stadskantoor het eerste exemplaar van zijn roman ‘Maertijn Angen, Klerk van de baljuw van Goes’ aan wethouder Derk Alssema, die in zijn portefeuille Cultureel Erfgoed en Archief heeft. Derk Alssema nam het nieuwe boek van Gerard de Nijs in ontvangst. Foto: Leon Janssens O Bovenstaande is een weergave van het wekelijkse log van burgemeester Verhuist van Goes, dit is te vinden op http:// www.goes.nl/bestuur-en-organisatie/burgemeesters-log_ 43745/item/de-zwijgende-bergredenaar_i52732.html Vlees en bloed Jong

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 9