Parkeren doe je zo I I I I I Gedenksteen voor vluchtelingen Het zal me een biet zijn J Tarieven West wal Schade door oeverval Dagdeelkaarten zijn voortaan tijdelijk gel dig. Wie zelf of met zijn bedrijf in een van de betaald parkeerzones woont kan voor zijn bezoek jaarlijks maximaal honderd dagdeelkaarten of bedrijfsdagdeelkaarten aanschaffen. Verandering bij deze parkeer- kaarten is dat op de nieuwe kraskaarten aangegeven staat dat deze geldig zijn tot en met 31 december 2016. Tot nu toe was het zo dat je de dagdeelkaarten op kon gebrui ken, ook in opvolgende jaren. Het aanvra- Goes wil de tarieven in de parkeergarage Centrum aan de West- wal nader bekijken en daarover komt begin 2016 een voorstel aan de gemeenteraad. Tij dens de commissiever gadering over onder meer de tussenstand van het meerjarenplan parkeren kwam dit ter sprake. Zoals bekend laat de bezetting van de parkeergarage aan de Westwal te wensen over zodat deze parking geld blijft kosten. Een voorstel is om bewoners van de binnenstad de mogelijkheid te bieden voor een abonnement op de parkeergarage. Dat is nu voorbehouden aan bewoners van de appartementen in het gebouw van parkeerga rage Centrum. Van de andere kant kan door een goedkoper tarief de garage steeds bezet zijn, terwijl het juist een voorziening is voor de bezoekers aan de bin nenstad. Ter hoogte van de noor delijke ingang van sport park Het Schenge is er oeverval opgetreden in het Goese kanaal. Een gedeelte van de oever langs de Westhavendijk is ingezakt. De schade die hierdoor ontstaan moet zo snel mogelijk worden hersteld om er ger te voorkomen. Vol gens burgemeester René Verhuist is hiermee een bedrag gemoeid van rond de 75.000 euro. Het onderhoud was al vastgesteld in het jaar plan en dat wordt nu naar voren getrokken. Goes op de kaart Gemeentewijzer heeft de gemeente Goes in kaart gebracht. Afgelo pen week zijn nieuwe kunststof plattegronden geplaatst. Inwoners vin den op www.gemeen- tewijzer.nl/Goes onder andere evenementen, faciliteiten en instel lingen uit de gemeente. Gemeentewijzer wijst inwoners hiermee de weg in hun directe om geving en houdt ze op de hoogte van alles wat er in de buurt of in een andere gemeente te doen is. Mensen kunnen zelf kosteloos evenementen, tips of informatie over hun eigen vereniging toevoegen. Nieuwe speelvoorziening aan de dinsdag t/m zaterdag 12.00 \/an DUSSeldorOStraat - 16.00 uur. De nieuwe r wandelroute door de bin- Op het terrein langs de Van Dusseldorpstraat in Goes waar nenstad leidt langs plaatsen het schoolgebouw is gesloopt komt in het tweede kwartaal met herinneringen aan de van 2016 een speelvoorziening. Aan de kant van de Franse duizenden zuiderburen die van dePuttestraat en de bergweg komt een basket- en voet- naar Goes uitweken in ok- balkooi die in het bestemmingsplan past. tober 1914. Waar werden zij opgevangen? Waar kwamen de vele voor hen bestemde j telegrammen, brieven en ‘t Soepuus op Kleine Kade 43 een gedenksteen voor de Belgische vluchtelingen die in Goes onderdak vonden. Voor die vluchtelingen werd indertijd in ’t Soepuus soep gekookt. De gedenksteen, een gravure van Danker Jan Oreel, is tevens startpunt van een nieuwe wandel route door de binnenstad. Eerder die morgen was de opening van de expositie ‘De Bevelanden tijdens de Eerste Wereldoorlog’ door wethouder Derk Alssema. Goesenaar de heer Borgh- graef, nakomeling van Belgische vluchtelingen, opende met een sleutel de deur van Magdalenastraat 3 waar tot zaterdag 7 no vember een expositie loopt over de Bevelanden tijdens de Eerste Wereldoorlog. De Eerste Wereldoorlog, van 1914-1918, ging aan het neutraal gebleven Neder land voorbij. Er was hier een algehele mobilisatie en de grens met België werd door de Duitse bezetter af gegrendeld met een elektri sche draad, de Dodendraad. Door de verschrikkingen van de oorlog in België kwam in oktober 1914 een enorme stoet aan vluchte lingen naar Nederland. “In overtuiging dat Goes den Nederlandschen naam van gastvrij en liefdadig volk schitterend zal handha ven, roepen wij nu reeds de tot ons komende vluch telingen een welgemeend ‘Welkom’ toe” schreef de Nieuwe Zeeuwsche Cou rant op 3 oktober 1914. Op 9 oktober schreef de krant dat Goes nu wel haast vol was, maar toen moest de groot ste vloedgolf nog komen. Vanaf april 1915 gingen de meesten weer naar huis en er zijn ook Belgische families die hier gebleven zijn. Ruim honderd jaar na de Eerste Wereldoorlog wil Goes stilstaan bij deze gebeurtenissen met een expositie, wandelroute en gedenksteen. Vorige week donderdag onthulden bur gemeester René Verhuist en de heer Fons Duchateau, schepen (wethouder) van de stad Antwerpen, voor Bovenstaand gezegde gaat niet op, want het maakte wel j wat uit afgelopen zondag. Bieten waren er niet echt, maar wel de Bietentocht met historische platbodems. De tocht is een nabootsing van het vroegere transport per schip naar de suikerfabrie- ken in West-Brabant. In Zee- land had je veel bieten en in Brabant werd de suiker eruit gehaald. Waarom ei- genlijk? Dat hadden we kun- nen weten. Om de suiker uit de biet te winnen is er veel water nodig, zoet water en dat was in Zeeland niet di- reet voorhanden. Vandaar het vervoer naar Zevenbergen, Oud-Gastel en die andere gemeenten in de buurprovincie. En dat was, compleet met trekpaarden, voor de schuiten al- lemaal te zien. Er werd vanaf het Goese Sas gejaagd tot de brug in Wilhelminadorp. Een paar van de schepen werden verder door mensen getrokken, dat gebeurde vroeger ook, gen, verlengen of beëindigen van verschil-- zelfs door kinderen. De volgende dag vertrok de bietenvloot lende soorten parkeervergunningen kan vanaf de loswal bij de Ringbrug naar Yerseke om een paar vanaf half 2016 on-line worden geregeld. dagen later in Willemstad te eindigen. Bij het vertrek ge- ledereen die in aanmerking komt voor een beurt er altijd iets ludieks. Deze keer dook ineens Vader parkeervergunning zoals inwoners, bedrij- Abraham op met zijn smurfen. En zo klonk er een lied over ven en andere belangstellenden kunnen waarom sommige bieten groot zijn en andere klein. Dat zal dat dan regelen via www.goes.nl Groot me dan wel een biet zijn. voordeel is dat dit 24/7 kan. De aanvraag j wordt direct afgehandeld en betalen kan Wanneer u dit leest zijn de vluchtelingen uit de noodopvang via iDeal. Handig wanneer van auto wordt in de Zeelandhallen vertrokken. Zij gaan naar een AZC in gewisseld. Alphen aan de Rijn. Einde aan drie maanden opvang. En zo was het ook afgesproken, de Contacta komt eraan. Af en toe schrijf ik erover in dit log. Wat ik mis is dat niemand het over terugkeer naar hun land heeft. En dat moet op het netvlies blijven. De oorlog is daar echt een keer afgelopen en dan zijn deze mensen weer nodig voor de opbouw van landen zoals Syrië en Irak. Zij moeten ook weten dat hun toekomst misschien niet in Nederland ligt. Dit is niet hard- vochtig bedoeld, het is de realiteit. Daarom is het ook geen goed idee om ze lang te laten wachten op een verblijfsver- gunning zoals de staatssecretaris nu doet. Dat lijkt stoer, maar het belemmert juist een snelle terugkeer, omdat het j uiteindelijk tegenwerkt. Stop ook met die verblijfsvergun- ning voor 5 jaar. Veel te lang. Wordt vervolgd. Gebruikt u suiker in de koffie? En is die koffie afkomstig van gigant Starbucks. Dan drinkt u een gesubsidieerd kopje. Starbucks, opgericht in Seattle, had bedacht koffiebonen in Amsterdam te branden, daar het hoofdkantoor te vestigen en daar ook de kosten op te voeren zodat het koffiebranden j niets opleverde. Op papier dan. En dan betaal je geen belas ting. Dat zal me wel een biet zijn. Stuur de laatste blauwe enveloppen maar snel naar deze multinational. Hoewel Nederland afzijdig j bleef, had de oorlog hier ge- volgen, zoals de mobilisatie, de Belgische vluchtelingen, voedselschaarste en bom- men in de Goese Magda- lenastraat. Openingstijden Feestavond voor alle vrijwilligers De gemeente Goes wil ook dit jaar weer alle vrijwilligers uit telefoontjes binnen? Waar de gemeente bedanken met een spetterende feestavond. Om werkten zij? Deze tweeta- alle vrijwilligers te kunnen bedanken voor hun inzet van het lige wandelroute, Neder- afgelopen jaar organiseert de gemeente Goes een feestelijke lands en Frans, is gratis ver- avond in Theater de Mythe. Dit doen we op maandagavond krijgbaar bij de VVV en te 7 december in samenwerking met het SMWO (steunpunt downloaden via de website voor vrijwilligerswerk). Meld u aan bij de organisatie waar van het Gemeentearchief. u uw vrijwilligerswerk voor doet. Dit kan tot 13 november. Nieuw dagdeelkaarten 2016 zijn alleen in 2016 geldig te gebruiken. van burgemeester Verhuist van Goes, dit is te vinden op http:// www.goes.nl/bestuur-en-organisatie/burgemeesters-log_ 43745/item/het-zal-me-een-biet-zijn_i526j2.html Wethouder Alssema, burgemeester Verhuist en schepen van Antwerpen Duchateau bij de gedenksteen. Foto: Leon Janssens C Bovenstaande is een weergave van het wekelijkse log

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 9