RAI: nieuwe emissietest! I I I 1 Ford ziet ‘t ruim met Galaxy Fietsdiefstal voorkomen AUTONIEUWS -Daimler ontwikkelt systeem met ‘brein’ Toyota toont ‘toekomst’: aantrekkelijke S-FR W I EP Yaris Hybrid 200.000 keer HET INTERIEUR IS RUSTIGER EN BIEDT MEER OVERZICHT DAN VOORHEEN Vijf sterren voor Hyundai Tucson BMW i: project met ‘Strijp-S’ O www.de-bevelander.nl Foto: Louis Blom Daimler werkt aan computers die complexe situaties in het stadsverkeer kunnen inschatten. Naar aanleiding van de re cente discussie rondom de uitstoot van dieselmotoren en de nieuwe Europese emis sietest vindt de RAI Vereni ging dat er op de kortst mo gelijke termijn een meer aan de praktijkomstandigheden aangepaste Europese emis sietest voor personenauto’s moet komen. Steven van Eij- Toyota onthult eind oktober op de Tokyo Motor Show de compacte sportauto S-FR, de waterstofauto FCV Plus en de KIKAI. De net geen vier meter lange S-FR is een eer betoon aan Toyota’s lichtge wicht compacte sportauto’s Euro NCAP heeft de nieuwe Hyundai Tucson beloond met vijf sterren. Daarmee behoort de crossover tot de veiligste auto’s in zijn klas se. ck, algemeen voorzitter van de RAI Vereniging: “In mijn vele gesprekken en contac ten en na afstemming met de auto-importeurs in Ne derland ben ik van mening dat wij een stevige oproep aan de EU moeten doen om op korte termijn het vertrou wen van de consument in onze industrie te herstellen aandrijving aan. Maar ge zien de prijs van 61.545 euro zal die in Nederland weinig aftrek vinden. Sowieso is de belangstelling voor traditi onele ruimtewagens flink verminderd. Het gemiddel de prijsverschil tussen een S-MAX en Galaxy bedraagt zo’n 5.000 euro, waarbij de Galaxy altijd een zevenzit- ter is. De vanafprijs van de benzineversie: 42.345 euro, terwijl de diesel minimaal 47.7445 euro kost. Het rijgedrag van de auto is uitermate comfortabel. Dat komt niet alleen door het prima afgestemde onderstel en de goede stoelen, maar ook door het lage geluidsni veau aan boord. aan het dak gestapeld) tot 2.339 liter als de auto nog maar twee bruikbare zit plaatsen heeft. De stoelen op de tweede zitrij kunnen gemakkelijk in lengte wor den verschoven en daarmee wordt ook direct de been- ruimte achterin bepaald. Qua hoofdruimte kunnen volwassenen er prima zitten, maar de hoogte van vloer tot zitting is wat beperkt. De interieurinrichting volgt de algemene richting die Ford met haar nieuwste mo dellen is ingeslagen. De gro te hoeveelheid bedienings knoppen van weleer hebben plaatsgemaakt voor een veel rustiger geheel en meer over zicht. Veel functies worden Het aantal fietsdiefstallen in ons land is afgelopen jaar gestegen van 109.886 naar 113.779. Dat komt neer op maar liefst 311 ontvreemde tweewielers per dag. Waar schijnlijk ligt het werkelijke aantal zelfs nog wat hoger, omdat niet iedereen aan gifte doet. Gazelle komt met tips die fietsdiefstal kunnen voorkomen. Ga nooit voor De Bevelander woensdag 28 oktober 2015 22 onverlichte parkings, laat geen waardevolle eigen dommen in tassen achter en kies bij voorkeur voor een bewaakte stalling. Een open deur wellicht: zet de fiets op slot. Koppel de tweewieler bijvoorbeeld aan een voor werp dat niet valt te ver plaatsen. Gebruik goede sloten, het liefst meerdere. Maak een foto van uw fiets! Door de flinke hoogte biedt de Ford Galaxy veel binnenruimte. Volvo hoopt met de introductie van Life Paint ongelukken te voorkomen in de herfst- en wintermaanden. De doorzichtige spray voor textiel, tassen en zelfs fiets, reflecteert bij belichting in het donker. Door gebruik van Volvo Life Paint kunnen voetgangers en fietsers zich beter zichtbaar maken. De reflecterende spray is bij de Volvo-dealer te koop (14,95 euro). uit het verleden, zoals de Toyota Sports 800 uit de ja- ren zestig. De S-FR kent een optimale gewichtsverde ling en is uitgerust met een handbak met zes versnellin gen. De KIKAI biedt plaats aan drie inzittenden. nu op het centrale scherm bediend. Verder is de aan kleding van het interieur zakelijk, wat afstandelijk en zonder franje. Ford biedt ko pers van de Galaxy de keuze uit de uitrustingsvarianten Trend en Titanium. Beide versies kunnen worden ge combineerd met de 1.5 Eco- Boost benzinemotor en de 2.0 TDCi diesel. Een hand- geschakelde zesbak is stan daard. De 2 liter Ecoboost van 240 pk heeft standaard een traditionele automaat, terwijl de diesel van 150 pk optioneel met Powershift kan worden geleverd. Als topper biedt Ford nog een Galaxy met een 180 pk die sel, Powershift en vierwiel- door de snelle invoer van emissietesten die de werke lijkheid recht doen.” De RAI Vereniging stuurde brieven uit met deze boodschap aan de Europese Commissie, de collega-voorzitters van de Europese landelijke as sociaties en aan ACEA (de organisatie van Europese autofabrikanten) Toyota heeft in het Franse Valenciennes 200.000 Toy ota’s Yaris Hybrid gepro duceerd. Dagelijks verlaten driehonderd Yaris Hybrid- uitvoeringen de productie locatie. De hybride-versie vertegenwoordigt veertig procent van de totale pro ductie van de Yaris. aanbod ruimtelijke van Ford is enorm. Wie gaat voor luxe en volume komt uit bij de De S-FR, een compacte sportauto van Toyota, kan aan het publiek getoond worden. BMW i zoekt strategische samenwerkingen met par tijen buiten de automobiel- branche. De meest recente partners zijn Metropool Regio Amsterdam en de provincie Noord-Brabant, waarvan de ideeën en doel stellingen perfect aanslui ten bij de diensten die BMW i en AlphaCity bieden. Cen traal daarbij staat het natio nale energieakkoord reali seren en de leefomgeving in steden gezonder te maken. Het eerste, concrete project - is een samenwerking tussen BMW i en ‘Strijp-S’ Eindho ven. Ongevallen in een stad zit ten in een klein hoekje. Kruisend verkeer, fietsers, overstekende voetgangers, moeders met kinderwagens, spelende kinderen. Het ver keer in de stad stelt hoge eisen aan de automobilist in uiteenlopende situaties. Dat biedt volop ruimte voor assistentiesystemen, die de bestuurder ondersteunen en het rijden in de stad veiliger en minder stressvol maken. Onderweg naar dat doel heb ben onderzoekers van Daim ler een doorbraak bereikt in samenwerking met het UR:BAN researchproject. Gebruikmakend van het zogeheten ‘scene-labelling’ classificeert het systeem automatisch met behulp van camera’s volledig onbe kende situaties en detecteert alle voor bestuurdersassi- stentie belangrijke objecten, van fietsers tot voetgangers en rolstoelgebruikers. On derzoekers van de afdeling Environment Sensing lieten Het hun systeem duizenden fo- voertuigen to’s zien van allerlei Duitse steden. Op de foto’s waren met de hand heel precies 25 kersverse Galaxy. De derde verschillende objectklassen generatie van deze royaal gelabeld, zoals voertuigen, bemeten vijfdeurs deelt zijn fietsers, voetgangers, stra- bodemgroep niet alleen met ten, verschillende soorten de iets lagere S-MAX, maar wegdek, gebouwen, allerlei ook met de huidige Mondeo, aanduidingen en bomen. Op En omdat deze zakelijke se- basis van deze voorbeelden dan op het gebied van weg leerde het systeem volledig gedrag hoog scoort, mag op onbekende beelden automa- dit vlak ook het nodige van tisch correct te classificeren de Galaxy worden verwacht, en op die manier alle voor Waar de S-MAX door zijn la- bestuurdersassistentie be- gere dak en afwijkende ruit- langrijke objecten te defecte- lijn sportief overkomt, oogt ren, ook al waren deze sterk verborgen of ver weg. Dit werd mogelijk door krach tige computers, zogeheten ‘Deep Neural Networks’, die kunstmatig hetzelfde zenuwstelsel hebben als het menselijk brein. Daarmee de Galaxy veel traditioneler, functioneert het systeem Net zoals bij de voorgaande op een wijze die vergelijk- modellen zijn er weinig ui- baar is met het zicht van een terlijk onderdelen tussen de mens. twee broers uit te wisselen. In het interieur zit het ver schil vooral in de hoogte. De Galaxy toornt zo’n zeven centimeter boven de S-MAX uit en ook is de auto en paar centimeter langer. Dat ver taalt zich in puur volume. Ford levert de grote ruimte wagen standaard met zeven zitplaats die stuk voor stuk vanuit de bagageruimte met een druk op de knop kunnen worden neergeklapt. Wel even zoeken naar het juiste knopje! Hiermee groeit het bagagevolume in stappen van een bescheiden 300 li ter achter zeven stoelen (tot G0-633Z]

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 22