I I Let op: kans op gladheid! I 50 jaar Zeelandbrug: I 28/10/15 11 Van langste brug van Europa naar Rijksmonument eeland T Kennisgevingen vanaf januari 2016 digitaal 1 Kom naar de Statenvergadering Informatierubriek van de Provincie Zeeland I Geïnteresseerd in het laatste nieuws? Kijk dan op www.zeeland.nl v www.zeeland.nl/zeelandbrug Provincie werk Nieuwe bestemming dankzij Impuls Wonen Uitzonderingen Er is een aantal situaties waarin alleen digitaal publiceren niet mogelijk is. In die gevallen plaatsen we nog steeds een advertentie in een dag-, nieuws- of huis-aan-huiskrant. Daarnaast bestaat er wetgeving met een eigen publicatieaan- pak. Ook de maatschappelijke impact van een besluit kan een reden zijn om toch De Zeeuwse wegbeheerders zijn goed voorbereid op de winter: de loodsen liggen vol strooizout en het materieel is geïnspecteerd. Om ervoor te zorgen dat u veilig de weg op kunt, staan de Zeeuwse wegbeheerders dag en nacht paraat om de gladheid te bestrijden. Samen zorgen we voor schone wegen en een goede bereikbaarheid. Op basis van actuele weersvoorspellingen en de gegevens uit het gladheidssysteem, bepaalt de gladheidscoördinator van nog advertenties te plaatsen. Denkt u hierbij aan ingrijpende wegafsluitingen of bepaalde campagnes. Ook onze twee wekelijkse advertentiepagina Provincie- werk is nog altijd in de huis-aan-huis- kranten te vinden. dienst of er gestrooid moet worden. Vervolgens strooien de samenwerkende wegbeheerders alle doorgaande wegen Abonneren U kunt u nu al eenmalig aanmelden bij overheid.nl om automatisch bericht te ontvangen over de besluiten waarover u wilt worden geïnformeerd. Op onze web site www.zeeland.nl/publicaties-en-bek- endmakingen vindt u een overzicht van onze laatst verschenen publicaties in het Provinciaal Blad. Heeft u geen computer of internet, dan blijft het mogelijk om kennisgevingen in te zien op het provincie huis. Abdij 6 in Middelburg of een papieren exemplaar toegestuurd te krijgen. Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) De RUD voert sinds 2013 een aantal taken uit met betrekking tot vergunningverlen ing en toezicht en handhaving in mandaat namens Gedeputeerde Staten (GS). GS blijven als bevoegd gezag eindverant woordelijk voor de wijze van publicatie van kennisgevingen met betrekking tot deze taken, zoals het aanvragen of verleningen van vergunningen. Ook die publicaties zijn, voor zover er geen afwijkende publi- catieaanpak van toepassing is, voortaan alleen nog te vinden op www.overheid.nl. Het elektronisch publiceren van kennis gevingen is onderdeel van het coalitieak koord Krachten Bundelen: www.zeeland. nl/coalitieakkoord-2015-2019 Ook past het bij de ambitie van het Rijk, dat inwoners en bedrijven hun zaken met alle overheden in 2017 volledig digitaal kunnen afhandelen. en belangrijke fietsroutes. Daar wordt wel eens licht over gedacht, maar voor een "rondje strooien" leggen de strooiwagens samen ruim 2.600 kilometer af. En in een normale winter rukken de chauffeurs 25 tot 30 keer uit. Let op: als er net is gestrooid, betekent het niet dat het gelijk veilig is. Ga daarom goed voorbereid op pad. Kijk voor tips op www.zeeland.nl/gladheid De Zeelandbrug is een indrukwekkend bouwwerk dat op 15 december 1965 officieel als Oosterscheldebrug werd geopend door Koningin Juliana. Een goede vijf kilometer lang. Toen was het de langste brug van Europa. Inmiddels is die status achterhaald, maar wordt de Zeelandbrug op 15 december aangewezen als Rijksmonument door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Pronkstuk Op de carpoolplaats 'De Tol' in Colijnsplaat, 1ste Deltaweg 15 (parallelweg N256), staat een meters hoge betonnen ring. Zo'n ring is onderdeel van de pijlers en stond bij het Dorpshuis aan de haven in Colijnsplaat. Ooit was het een pronkstuk van de tentoonstelling over de bouw van de Zeelandbrug. De afgelopen maanden heeft de Zware plaat werkerij in Vlissingen een ware gedaantever wisseling ondergaan. Het is klaar voor de start van de bouw van het nieuwe woonzorgcentrum Scheldekwartier met 91 verpleeghuiswoningen en 55 seniorenappartementen. Op de begane grond komen een restaurant, een atelier e.n een wintertuin. Gedeputeerde Carta Schonknecht verrichte de officiële handeling hiervoor: "De komst van het woonzorgcentrum op deze aantrekkelijke plek in de binnenstad is een mooi voorbeeld van het geven van een nieuwe bestemming aan een bedrijventerrein. Deze locatie zorgt voor een prachtige verbinding tussen de binnenstad en het Scheldekwartier en geeft het gebied een nieuwe impuls." Hot zorgcentrum wordt mede mogelijk gemaakt met een subsidie uit Provinciaal Impuls Wonen (PIW). Meer lezen: www.zeeland.nl/subsidie-aanvragen /provinciale-impuls-wonen COLOFON Redactie: afdeling Communicatie Provincie Zeeland Opmaak: Provincie Zeeland. Fotografie: Mechteld Jansen (iPad, Statenleden), Provincie Zeeland). Reageren op deze uitgave van Provinciewerk? Neem dan contact op met de afdeling Communicatie per telefoon 0118- 63 10 50. Wilt u inzage van stukken? Neem dan contact op met het informatiecentrum via de e-mail infocentrum@zeeland.nl of per telefoon op 0118- 63 10 11. Of schrijf naar Postbus 6001,4330 LA Middelburg. Bezoekadres: Provinciehuis. Abdij 6.4331 BK Middelburg. De volgende Provinciewerk verschijnt 11 november 2015. Provinciewerk leest u ook via: http://www.zeeland.nl/publicaties-en-bekendmakingen/provinciewerk "Met krappe financiën is het des te belangrijker om bij het economisch beleid te focussen op waar Zeeland goed in is: havens en industrie, landbouw en visserij en recreatie en toerisme." Hans van Geesbergen, WD "Na succesvolle pilots gaat de Provincie Zeeland verder met het werken aan snel internet in het buitengebied." Jeffrey Oudeman, CDA We publiceerden onze algemeen verbindende voorschriften (regelgeving) en enkele andere besluiten van algemene strekking (zoals beleidsregels) al in het digitale Provinciaal Blad op www.overheid.nl. Kennisgevingen worden nu nog in een advertentie in de krant gepubliceerd. Provinciale Staten stelden een verordening vast die het mogelijk maakt om óók kennisgevingen alleen nog maar digitaal te publiceren op In december 2015 is het vijftig jaar geleden dat de Zeelandbrug werd aangelegd. In aanloop naar dit jubileum leest u over deze onmisbare schakel tussen Schouwen- Duiveland (Zierikzee) en Noord-Beveland (Colijnsplaat). Deze keer: Van langste brug van Europa in 1965 naar Rijksmonument in 2015. Op vrijdag 6 november 2015 vindt de openbare Provinciale Statenvergadering plaats in de Statenzaal van het provinciehuis vanaf 09.30 uur. Op de agenda staan onder andere de statenvoorstellen Begroting 2016, de Zomernota 2015, de Kadernota Economische Agenda en het Bestedingsplan Natuur 2016. Kijk op: www.zeeland.nl/vergaderoverzicht-en-activiteiten Hierbij uitspraken van drie Statenleden over de Economische Agenda. Jan Henk Verburg van de Christenunie vindt een eerlijke economie erg belangrijk. "De economie is er voor de mensen, de mensen niet voor de economie. Ondernemers kunnen veel bijdragen aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken zoals milieuvervuiling, werkloosheid onder kwetsbare groepen en leefbaarheid. Goed regionaal econo misch beleid geeft daarin positieve sturing."

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 16