Foto-expositie FAS Emergis bezorgd over zorg 150 «I 4 Afscheid Jo- Annes de Bat Bouwen op Hollandiaplein Goes zoekt mantelzorgers Beweegdag Het Schenge I Aafke van der Hoop, medisch kinderpsycholoog, bij de paneldiscussie. Foto: Leon Janssens project FAS. Fotograaf Allard de Witte en journalist Joost Bos vragen met een boek, foto-exposities, website en dagboekproject aandacht voor een onbekende maar kwets bare groep kinderen. De foto-expositie FAS is t/m 24 september te bezichtigen in de centrale hal van het Stadskantoor Goes en won prijzen bij Zilveren Camera.. Deze ex positie wordt mogelijk gemaakt met steun van de Nederlandse Stichting voor het Ge handicapte Kind, www.fasproject.nl Voorwaarden Alleen mantelzorgers die in de gemeente Goes wonen, ko men in aanmerking. Als u iemand uit een andere gemeente wil bedanken, neem dan contact op met de woongemeente van de mantelzorgen Vorig week maandag werd de foto-exposi tie FAS geopend door Amant en wethou der Derk Alssema. In Nederland worden naar schatting elk jaar meer dan vijfhon derd kinderen geboren met het Foetaal Al cohol Syndroom (FAS). Deze kinderen zijn geestelijk en lichamelijk beschadigd door dat hun moeders alcohol dronken toen ze zwanger waren. Kinderen met FAS kun nen onze complexe maatschappij niet goed aan. De foto-expositie is onderdeel van het 150 Kilometer en meer zat ik in de trein in Italië. De NS van ‘de Laars’ heeft de mooie naam Trenitalia en is snel en goed. Dat blijkt te komen doordat die door ons gedumpte Fyra’s daar probleemloos rondrijden. Gezellige mensen ook die Italianen, ze praten volop in de trein. In mijn gebrekkige Ita liaans vroeg ik nog hoe de excuses van onze minister-pre sident voor de miljoenenschade aan de Barcaccia-fontein door Feyenoord-supporters in Rome waren overgekomen; 8 miljoen werd er destijds geclaimd. Even dacht ik dat die Fyra vastliep, maar dat was het gehuil van een paar Itali anen die mijn vraag heel goed begrepen. Er was eigenlijk nauwelijks schade hikten ze en Di Rutto (corrigeerde ik in j de heer Rutte) had wel drie keer gebeld om verontschuldi gingen aan te bieden. Uiteindelijk had, zo vertelden zij mij, hun premier de hoorn maar op de haak gegooid, omdat hij zich zo enorm schaamde voor die Fyra’s. Daar zijn nooit ex cuses voor aangeboden door Italianen. En de vermoedelijke schade aan de fontein: 150 euro! Precies op tijd was ik in Venetië, waar mijn reisgenoten van het lachen nog bijna in het Canal Grande voor het station tuimelden. Op het Hollandiaplein gaat Marsakai, in op dracht van RWS, op de plaats van de school die inmiddels is gesloopt, zestig appartementen bouwen. Het worden huur- koopappartemen- ten en daarmee is Hol landiaplein een echt plein met rondom be woning. Woensdag 16 septem ber is er een officieel afscheid van oud-wet- houder Jo-Annes de Bat in het clubgebouw van de Goese Mixed Hoc key Club tussen 16.30 en 19.30 uur. Na vijf jaar wethouderschap voor de gemeente Goes werd hij vrijdag 10 juli geïn stalleerd als CDA-gede- puteerde van de Provin cie Zeeland. Speciaal voor dit afscheid is een gastenboek aangemaakt op www.goes.nl/gas- tenboek waar een groet, wens of bedankje op kan worden geplaatst. Zoveel jaar bestaat Het Goese Lyceum (onderdeel van Pon tes Scholengroep) dit jaar. En daar werd aan het begin van het nieuwe schooljaar even bij stilgestaan. Met de nieuwe onderwijswethou der Derk Alssema toog ik er heen. Zou iemand kunnen vertellen hoe over 150 jaar het onderwijs eruit ziet. Ik denk het niet, ga maar eens na wat er de afgelopen an derhalve eeuw is gebeurd. Een ding zal altijd blijven en dat is de interactie tus sen docent en leerling, dat is toch de kern van het on derwijs. Je moet niet meteen aan een gebouw denken of aan denominatie of specialisaties als het om onderwijs gaat. De kwaliteit van de docenten is bepalend voor de prestaties van de leerlingen en gemotiveerde leerlingen zorgen voor het juiste schoolklimaat, waarin het voor docenten prettig werken is. Ik kon het de verzamelde Pontes-docenten vertel len. Met de sluiting van Vlis- singen en Terneuzen wordt dat alleen maar erger. Je krijgt te maken met diverse effecten zoals meer politie ingrijpen. Burgemeester René Verhuist: “Als je op zorg bezuinigt, in dit geval op opvang, dan krijg je dat terug op straat. Voorkomen kan niet, mensen raken al leen maar verder in de war. Dan krijg je die mensen op een andere manier terug en maak je die wegbezui nigde kosten toch. Dat is als een hond bijten in je eigen staart.” Een afdeling met 24 bedden in ZorgZaam Terneuzen en 20 op locatie Vlissingen van het ADRZ in Goes worden beide geslo ten. In de brief wordt onder meer geattendeerd op: “Door opheffing van 50 plekken in de hostels in Middelburg De gemeente Goes is op zoek naar mensen die hun mantel- zorger in het zonnetje willen zetten. De gemeente Goes doet samen met het SMWO mee aan de landelijke Dag van de Mantelzorg op dinsdag 10 november. Op deze dag willen we mantelzorgers bedanken voor hun inzet en zorg. We doen dit door hen een overheerlijke ver rassing te bezorgen. De gemeente is op zoek naar mantelzorgers die deze dag in het zonnetje gezet mogen worden; mensen die al langere tijd zorgen voor een familielid, kennis, buur of vriend. Kent u zo iemand? Meld deze persoon dan aan via: www.goes.nl/ dagvandemantelzorg en laat de gemeente namens u gratis een geschenkje aanbieden als dank voor hun zorg. Aanmel den kan nog tot dinsdag 15 september. (Intensive Home Treat ment) probeert het Zeeuwse centrum voor geestelijke gezondheidszorg de grote problemen in de psychi atrische zorg het hoofd te bieden. De vraag naar cri sisopname en reguliere psychiatrische zorg blijft groeien. Het gevolg is dat er steeds meer meldingen over verwarde personen komen. Door met ambulante teams intensieve zorg aan huis te bieden, hoopt Emergis op names te voorkomen en te verkorten, zodat de druk op de resterende ziekenhuis bedden vermindert. Daar naast is het de bedoeling de afdeling voor crisisopname in het eigen psychiatrisch ziekenhuis Oostmolenweg in Kloetinge nog dit jaar uit te breiden met tien bedden. 150 Parlementariërs zijn er in de Tweede Kamer. Ik was uitgenodigd op de parlementaire welcome back-borrel in het Haagse Nieuwspoort. Ik zag er twee, waaronder PvdA- er Albert de Vries (hulde) en de ander was Madeleine van Toorenburg van het CDA. Een ander kamerlid vloog met een fietsje naar het station toen ik over het Plein liep. Bij de wel aanwezigen kon ik mijn boodschappen kwijt. En minister Stef Blok was er ook. Reces nog daar dan, of zijn de kamerle- den niet geïnteresseerd in gemeenten en provincies. Ik durf het niet te zeggen. Ik denk druk met CO2-uitstoot, windmo- lens en verduurzaming. Volgend blog meer over de natio nale politie en asielbeleid, waar men volgens mij mee bezig moet zijn. Ik ben 150% gemotiveerd na de zomer. en Terneuzen en de kliniek in Goes in 2013, zitten de woonvormen nog steeds overvol en ligt er grote druk op de ambulante FACT teams en de ondersteuning vanuit de maatschappelijke opvang om de circa 2500 cliënten met een ernstige psychiatrische aandoening van adequate zorg en onder steuning te voorzien. Een druk die zowel door onze cliënten als medewerkers wordt gevoeld en soms meer aan flexibiliteit, geduld en inschikkingsvermogen vraagt dan beschikbaar of wenselijk is.’ Emergis gaat nu drie regionale teams op zetten om intensieve hulp te bieden aan huis bij psy chiatrische patiënten die in crisis dreigen te raken. Met deze zogeheten IHT-teams Emergis, centrum voor geestelijke gezondheidszorg heeft een brief aan alle Zeeuwse colleges geschreven. Foto: Leon Janssens Woensdag 16 septem ber is het Beweegdag in sportpark Het Schenge. Iedereen tussen de 6 - 12 jaar kan op deze middag van 15.00 -17.00 uur deelnemen aan de sportinstuif. Aanmel den: 14.30 - 15.00 uur stempelkaart ophalen (en inschrijven als je dat nog niet hebt gedaan) bij clubgebouw Tovaal. Om 15.00 uur is de opening door oud-wet houder Jo-Annes de Bat. wet houder Derk Alssema en sportambassadeur Corné de Koning. Van 15.15 - 17.00 uur een programma met activi teiten: Rugby (Tovaal), Hockey (GMHC), Dans (Body Action), Voet bal (VV Goes), Golf (CIOS), Judo (CIOS), Sport spel (SMWO), Pannakooi (SMWO). Om 16.50 - 17.00 uur gezamenlijke afslui ting Beweegdag Het Schenge op de hockey velden. Aanmelden via sport@smwo.nl of op de dag zelf bij clubge bouw Tovaal. Locatie: hockeyvelden en club gebouw Tovaal (rugby) (Geldeloozepad 5). Zelf sportkleding en schoe nen meenemen (Let Op: geen schoenen met nop pen). Bij slecht weer in formatie via www.goes. nl of de activiteiten door kunnen gaan Emergis, centrum voor geestelijke gezondheidszorg heeft een brief aan alle Zeeuwse colleges geschreven waarin de instelling haar zorg uit over de acute en forensische psychiatrische zorg, bezuinigingen op de zorg wat leiden tot overlast op straat en op de weg. j Wat is FAS? zander schnp rW

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 9