Zaterdag 12 september van 10.00-17.00 uur Officiële Mededeling Open Monumentendag ^LUMILEDS I H SEIZOEN 2015 - 2016 GAAT VAN START www.volksuniversiteitzeeland.nl r- Meubel en Rijtuig Stoffeerderij Brouwer (L MET NIEUWE CURSUSSEN, LEZINGEN, WORKSHOPS EN EXCURSIES van de Provincie Zeeland ZVU: al 70 jaar cursussen in Zeeland!! f GRATIS Tp NATUUR EN LANDSCHAP 4 JE' stoffeerderijbrouwer.nl/monumentendag Zaterdag 26 september 2015 organiseert Lumileds Middelburg (voorheen Vitrite) een Open Dag voor belangstellenden. Locatie: Nieuwe Rijksweg 8 ’s-Heer Hendrikskinderen tel. 0113-213 642 V t Kijk voor het complete programma op. O www.de-bevelander.nl De Bevelander woensdag 9 september 2015 4 leren 5 met plezier Kijk voor het cursusaanbod op: of vraag de gids aan bij de ZVU: tel. 0118-634800 Rolstoelvriendelijk, gratis parkeren! Provincie Zeeland t:- Lumileds Middelburg (voorheen Vitrite) heeft de laatste jaren ingrijpende ver anderingen ondergaan. Dankzij geavanceerde technologische kennis op het gebied van dieptrekken, stansen, spuitgieten van hoogwaardi ge kunststoffen heeft Lumileds Middel burg (voorheen Vitrite) een leidende positie op de markt (van onderdelen voorautolampen). Bij Lumileds Middelburg werken ca. 130 personeelsleden. Een belangrijk deel hiervan werkt aan innovaties van producten en productiesystemen. U kunt de fabriek bezichtigen op zater dag 26 september 2015. Door het, op eigen gelegenheid, vol gen van een bepaalde routing kunt u de unieke productieprocessen volgen. Tijdens de rondgang, die ca. 1,5 uur duurt, zult u tevens kunnen zien welke producten Lumileds Middelburg pro duceert. Kinderen onder de 6 jaar kunnen niet worden toegelaten tot de fabriek. Voor kinderopvang kan gezorgd worden. S.v.p. aangeven per mail. U dient zich bij aanmelding op 26 sep tember 2015 te identificeren met een geldig legitimatiebewijs. De toegangskaarten worden u toege stuurd. U kunt uitsluitend toegangskaarten verkrijgen door vóór 15 september a.s. een mail te sturen naar lisa.brouwer@philips.com met daarin vermeld uw naam, adres, het aantal toegangskaarten en of kinderopvang nodig is (i.v.m. kinderen onder 6 jaar). Tevens willen wij u verzoeken dit aan te geven als u slecht ter been bent, zodat wij hiermee rekening kunnen houden. Informatie over Provincie Zeeland: www.zeeland.nl Krachtens artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het beroep de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan - als tegen dit besluit beroep wordt aangetekend - ingevolge artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht juncto artikel 36 van de Wet op de Raad van State bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrecht spraak van de Raad van State, een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorzie ning worden ingediend, indien - gelet op de betrokken belangen - onverwijlde spoed dit vereist. Belanghebbenden kunnen tot zes weken na bekendmaking van het ontwerpbesluit een zienswijze indienen bij het college van Gedeputeerde Staten van Zeeland, Postbus 6001,4330 LA Middelburg. een zienswijze indienen bij het college van Gedeputeerde Staten van Zeeland, Postbus 6001,4330 LA Middelburg. Ter inzage De vergunning ligt van woensdag 9 sep tember tot dinsdag 22 oktober ter inzage bij het informatiecentrum van de Provincie Zeeland, Abdij 6 in Middelburg, op werkda gen van 08.00 - 17.00 uur en desgevraagd buiten kantooruren (na telefonische af spraak 0118-63 10 11). Voor mondelinge toelichting en kopieën van ter inzage geleg de stukken kunt u zich wenden tot de heer M.A. Bil (tel. 01 18-63 1775). Beroep Belanghebbenden die een zienswijze te gen het ontwerpbesluit hebben ingediend of die kunnen aantonen dat zij redelijker wijs niet kunnen worden verweten dat zij geen zienswijzen hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit, kunnen gedurende zes weken, ingaande de dag na de dag waarop een exemplaar van het besluit ter inzage is gelegd, beroep instellen bij de Afdeling Be stuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. K Vergunning Natuurbeschermingswet 1998 NB.15.015 Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij het voornemen hebben om Oostketelaar B.V., Oostketelaarweg 3 te Le- wedorp in het kader van artikel 19d, eerste lid. van de Natuurbeschermingswet 1998 een vergunning te verlenen voor de exploi tatie van een bestaand leghennenbedrijf. De activiteit vindt plaats in de nabijheid van het Natura 2000-gebied Veerse Meer. Vergunning Natuurbeschermingswet 1998 NB.15.018 Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij het voornemen hebben om Coudorpse Hoeve, Trenteweg 2a te Driewe gen in het kader van artikel 19d, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 een vergunning te verlenen voor het exploiteren en uitbreiden van een schapenhouderij. De activiteit vindt plaats in de nabijheid van het Natura 2000-gebied Westerschelde Sae- fthinghe. Vergunning Natuurbeschermingswet 1998 - NB.15.011 Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij in week 36 in het kader van artikel 19d. eerste lid. van de Natuurbe schermingswet 1998 vergunning hebben verleend aan melkveebedijf van Delft te Colijnsplaat (kenmerknummer: NB.14.011). De vergunning heeft betrekking op uitbrei ding en exploitatie van de bestaande melk veehouderij in de nabijheid van de Natura 2000-gebieden Oosterschelde en Kop van’ Schouwen. Zienswijze Het ontwerpbesluit ligt van 9 september t/m 21 oktober 2015 ter inzage bij het in formatiecentrum van de provincie Zeeland, Abdij 6 in Middelburg, tijdens werkdagen van 08.00-17.00. Voor het inzien buiten kantooruren, mondelinge toelichting en ko pieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wenden tot mevrouw I. Zeilstra (tel. 0118-631112). ’I». v) Zienswijze Het ontwerpbesluit ligt van 9 september t/m 21 oktober 2015 ter inzage bij het in formatiecentrum van de provincie Zeeland, Abdij 6 in Middelburg, tijdens werkdagen van 08.00-17.00. Voor het inzien buiten kantooruren, mondelinge toelichting en ko pieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wenden tot mevrouw I. Zeilstra (tel. 0118-631112). Belanghebbenden kunnen tot zes weken na bekendmaking van het ontwerpbesluit Houtdraaiwerk Steenhouwerij Zilversmid Klassieke parketvloeren Knutseltheek Houtsnijwerk Hoedenmaakster Met o.a.: Klassiek en modern meubelstofferen Meubelrestauratie Koperetsen Klassieke schildertechnieken Schilderen en tekenen Kralentassen, poppentassen en restauraties LUMILEDS - VITRITE, ELEKTRAWEG 1,4338 PK MIDDELBURG Poffertjes en Pannenkoeken. Pendeldiensten I vanuit centrum Goes!

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 4