I Installatie Onderhoud I Reparatie i Onderhoud cv of geiser is van levensbelang I Bel 0113 61 33 53 of mail naar onderhoud@itngroep.nl JL z1 UnetoVni Onderhoud aan cv-ketels en geisers is van groot belang voor de levensduur en goede werking van deze apparaten. Een slecht werkend apparaat kan ook koolmonoxidevergiftiging veroorzaken. 1 1 z 3 www.de-bevelander.nl ■i- Denkt u ook aan het onderhoud van uw cv ketel? itngroep.nl noxidemelder in de woning. Controleer de batterijen re gelmatig en vervang de mel der na een jaar of vijf. Let op de vlam in een ver- brandingstoestel. Deze hoort blauw te zijn. Als er koolmo noxide vrij komt, is de vlam oranje in plaats van blauw en ook hoger dan normaal. Is dat het geval, zet dan het Ook bij moderne gesloten cv-ketels is regelmatig onderhoud van de cv-ketel noodzakelijk om een goede en veilige werking te kunnen garanderen. Foto: Uneto toestel uit en bel een erken de installateur. Ventileer de woning boven dien 24 uur per dag, zodat er altijd voldoende zuurstof in huis is. Zorg ervoor dat roos ters en afzuigventilatoren in de keuken, wc en badkamer schoon en open zijn. Als je denkt dat er sprake is van een gevaarlijk hoog gehalte koolmonoxide, zet dan ra men en deuren wijd open zo dat er snel frisse lucht binnen komt. Draai het gastoestel uit. De eerste lichamelijke symptomen van koolmonoxi devergiftiging lijken op die van griep: lichte hoofdpijn, misselijkheid, overgeven en vermoeidheid. Zoek indien nodig medische hulp. lang voor de levensduur. De onderdelen van een vuile, slecht onderhouden ketel gaan eerder stuk. Hoe vaak een cv-ketel onderhoud no dig heeft, hangt af van het type. Een onderhoudscon tract is altijd een goed idee. Meestal staat op de ketel aangegeven wanneer voor de laatste keer onderhoud is gepleegd. Er zijn verschil lende typen onderhoudscon tracten. Zeker als het weer kouder wordt en bewoners ventila- tieroosters sluiten, neemt het gevaar van koolmonoxi devergiftiging toe. Koolmo noxide (CO) is een levensge vaarlijk gas, dat ontstaat bij onvolledige verbranding. Dat kan gebeuren als een cv-ke- tel of geiser niet goed is af gesteld of de rookgasafvoer niet goed functioneert. De oorzaak van koolmonoxi devergiftiging is meestal een slecht onderhouden open geiser, cv-ketel of gaskachel in combinatie met onvol doende ventilatie. Open gastoestellen zijn niet voorzien van een rookgasaf voer en onttrekken de lucht die nodig is voor de verbran ding aan de ruimte waarin ze geplaatst zijn. Vooral in goed geïsoleerde, kierdichte wo ningen waar de luchttoevoer en rookgasafvoer onvol doende zijn en de ventilatie gebrekkig kan dat gevaarlijk zijn. Plaats bij open gastoestellen daarom altijd een koolmo- De Bevelander woensdag 9 september 2015 27 De brancheorganisatie UNE- TO-VNI en de overheid- ad viseren om zogeheten open gastoestellen (cv-ketels, keukengeisers, kachelhaar- den) te vervangen door vei liger gesloten toestellen. Als je dat niet doet, zorg dan in elk geval dat het toestel jaar lijks door een erkende instal lateur wordt gecontroleerd op een veilige werking. Maar ook bij moderne geslo ten cv-ketels is regelmatig onderhoud van de cv-ketel noodzakelijk om een goede en veilige werking te kun nen garanderen. Regelmatig onderhoud zorgt ook voor la gere stookkosten; een goed onderhouden cv-ketel stookt zuiniger. Onderhoud is ook van be- 1

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 2015 | | pagina 27